ציוני מהר"נ הלכות ביכורים פרק ד

ציוני מהר"נ הלכות ביכורים פרק ד

  


הלכה ג
[ג] וכן כהנים ולוים מביאין וקורין כו'. וכתב הכ"מ משנה בסוף מעשר שני כו' ומינה ילפינן לבכורים. ולא היה צריך ללמוד זה ממעשר שדברי רבינו מבוארין לענין בכורים בתוספתא דבכורים פ"א. ר' יוסי אומר היה ר"מ אומר כהנים מביאין ולא קורין מפני שלא נטלו חלק בארץ ואני אומר כשם שנטלו לוים כך נטלו כהנים בין מדבר מרובה בין מדבר מועט ע"כ: