ציוני מהר"נ הלכות ביכורים פרק ג

ציוני מהר"נ הלכות ביכורים פרק ג

  


הלכה ט
[ט] כשהיו מביאין את הבכורים היו מביאין בידם תורין ובני יונה כו'. עי' בהשגות ובכ"מ וכדברי רבינו מבואר להדיא בירושלמי שם פ"ג דבכורים ה"ד אית תניי תני מחלף כדי לסמוך מתנה למתנה, ופי' הפ"מ שם דא"ת מחלף ממתני' הגוזלות שעל הסלים ניתנין לכהנים ומה שבידו הן לעולות, וטעמא דהאי תנא כדי לסמוך מתנה למתנה דכמו שהבעלים נותנין ס"ל הבכורים לכהנים כך הגוזלות שעליהן לכהנים ע"כ. ומבואר כדברי רבינו דמה שבידם קאי אגוזלות. וע"ש במרה"פ: