ציוני מהר"נ הלכות ביאת המקדש פרק ג

ציוני מהר"נ הלכות ביאת המקדש פרק ג

  


הלכה ח
[ח] וכן מצורע שנכנס לירושלים לוקה. עי' בכ"מ דהוא פלוגתא דר"י ור"ש בפסחים דס"ז ופסק רבינו כר"י לפי הכלל דר"י ור"ש הלכה כר"י. ועי' בצל"ח שם בפסחים שתמה ע"ז מדברי רבינו לקמן בפ"ד הי"ב דסתרי אהדדי לפ"ז ע"ש. ועי' בספרי פ' נשא הובא גם בכ"מ לעיל ה"ב, ובפירוש התוה"מ שם תמצא שדברי רבינו נובעין משם, ול"ק קושית הצל"ח ע"ש: