צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא צד

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא צד (צד) ואל העם תאמר התקדשו למחר, אין התקדשו אלא התקינו עצמכם לפורענות כשם שהוא אומר התיקם כצאן לטבחה והקדישם ליום הריגה (ירמיה יב ג) ואומר קדשו צום קראו עצרה (יואל ב טו) ואומר וקדשתי עליך משחיתים איש וכליו (ירמיה כב ז). כי בכיתם באזני ה' לאמר מי יאכילנו בשר לא יום אחד תאכלו עד חודש ימים, בכשרים הוא אומר עד חודש ימים כשמתמצים ומתמטים על מטותיהם ואח"כ היתה נשמתם יוצאה ברשעים הוא אומר הבשר עודנו בין שיניהם כיון שהיה נותנו לתוך פיו לא היה מגיע לפוסקו עד שנשמתו יוצאה: והיה לכם לזרא שתהו מרחיקים

82

ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנה

 נפש ת"ל כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש. ומה זה נדר שאינו מתחלל אלא על פי אחרים הוא מפר כך כל נדר שאינו מתחלל אלא על פי אחרים הוא מיפר דברי ר' יאשיה, ר' יונתן אומר מצינו נדר שאינו מתחלל על ידי אחרים אלא בו הרי הוא מפר כאיזה צד אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יפר. קונם פירות מדינה זו עלי יביא לה מן מדינה אחרת. פירות חנוני זה עלי אין יכול להפר אלא מה זה נדר שאין מתחלל ע"י אחרים אלא בו הוא מפר. אין לי אלא בעל שאינו מפר אלא נדרים שיש בינו לבינה ונדרים

83

ספרי זוטא פרק ה

 אותה הכהן, אין משביעין שתי סוטות כאחת ולא שורפין שתי פרות כאחת ולא עורפין שתי עגלות כאחת ולא הורגין שני אנשים כאחת ולא מסגירין שנים כאחת ולא מחליטין שנים כאחת: ואמר אל האשה, בלשונה אל הגנב ואל הגזלן בלשונם: אם לא שכב איש אותך, לרבות המערה אותה מכל צד: - ואם לא שטית טומאה תחת אישך, לרבות אשת אחיו שסטת מאחיו לאחר מיתת אחיו יכול כל אלו שותות ת"ל תחת אישך את שהוא תחת אישה שותה אין כל אלו שותות: טומאה, להוציא דרך איברים:פסוק כ(כ). ואת, מזידה היית: כי שטית תחת אישך וכי נטמאת, לרבות בן תשע שנים ויום

84

ספרי זוטא פרק ו

 ששוטה לא גודלת ולא כוחלת ולא פוקסת והנזירה מותרת בכל אלו. - פתח אהל מועד את ראש נזרו, יכול בזמן שלא נטמא מנין אף בזמן שנטמא ת"ל שער ראש נזרו: תחת זבח השלמים, נטמאו שלמים מנין שיתן תחת זבח אחר ת"ל זבח. נטמא הזבח מנין ת"ל ונתן על האש מכל צד:פסוק יט(יט). ולקח הכהן את הזרוע בשלה, שתהא שלוקה: מן האיל, לרבות את האיל שישלק כולו: ונתן על כפי הנזיר והניף, יכול בישראל היה מניף ת"ל המקריב המקריב יניף (ויקרא ז כט). אי אפשר לומר המקריב יניף שכבר נאמר לך ולבניך (במדבר יח יט) ואי אפשר לומר לך ולבניך

85

ספרי זוטא פרק יא

 גד הוא:פסוק ח(ח). שטו העם ולקטו, יכול משהיו מצטערים בשעת לקיטתו היו מתרעמין ת"ל שטו העם ולקטו לפתח ביתו היה יוצא ומפרנס צרכו וצורך ביתו ואח"כ וחם השמש ונמס. כתיב שטו העם ולקטו וכתיב ויצא העם ולקטו וכתיב וברדת הטל על המחנה הא כאיזה צד צדיקים מוצאין אותו על פתח בתיהן בינונים יוצאין ללקוט רשעים שטו ולוקטין. וטחנו ברחים, והלא לא ירד לרחים מעולם אלא מלמד שהיה משתנה לכל הנטחנים ברחים: או דכו במדוכה, והלא לא ירד למדוכה למעולם אלא מלמד שהיה משתנה להן לכל הנידוכין במדוכה. יכול שאין לי שהיה משתנה להן אלא לכל אלו ומניין אתה

86

ספרי זוטא פרק ל

 כולן. ביום שמעו אמר ר' אליעזר בן יעקב פעם אחת שאלתי את יונתן בן משולם ואת יהושע בן גמלא מנין שהוא עושה טובה כרעה אמרנו א"ר עקיבא מה אם טובל אני לטומאה שלא באת לזיקתה אינו דין שאטבול לטומאה שבאת לזיקתה וכשבאתי אצל ר' יהושע אמר לי הרי זה תשובת צד ממה שזה חמור יהא זה קל וממה שזה קל יהא זה חמור אלא הרי זו תשובה לדבר ומה אם במקום שלא עשה נדרים כשבועת בטוי עשה בו טובה כרעה שנאמר להרע ולהטיב במקום שעשה נדרים כשבועת בטוי אינו דין שיעשה טובה כרעה אלא שאמרו נדר לכל נדר שבועה לכל

87

ספרי זוטא פרק לה

 יאריכו לה עד שתלד ת"ל מות יומת המכה יכול אם היתה בת שלשה חדשים לא יאריכו לה עד שתלד אבל אם היתה בת תשעה חדשים יאריכו לה עד שתלד ת"ל מות יומת. או מות יומת מיתה שגזרו עליו בית דין מניין שיכו אותו באבנים בחצים ובפלחות ת"ל מות יומת מכל צד אין במשמע אלא בזמן שהסנהדרין במקומה בזמן שאין הסנהדרין במקומה נתחייב אדם סקילה ביתו נופל עליו או חיה גוררתו וכו' לפי שנאמר כבד את אביך הרי מי שהרג את בנו מניין שבנו מותר בו ת"ל גואל הדם הוא ימית וגו':פסוק כג(כג). ויפל, לרבות שקפץ לתוך מעין: והוא

88

ספרי דברים פרשת ואתחנן פיסקא לב

 ז+ כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. רבי שמעון בן יוחי אומר, חביבים יסורים ששלש מתנות טובות נתנו להם לישראל שאומות העולם מתאוים להן ולא נתנו להם אלא על ידי יסורים ואלו הם תורה וארץ ישראל והעולם הבא, תורה מנין +משלי א ב+ לדעת חכמה ומוסר, ואומר +תהלים צד יב+ אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל מנין +דברים ח ה+ ה' אלהיך מיסרך כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא מנין +משלי ו כג+ כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר, אי זה הוא דרך שמביאה האדם לעולם הבא הוי אומר אלו

89

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא צד

 

90

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

 אמרו לו אם כן +תהלים כט יא+ ה' יברך את עמו בשלום. הופיע מהר פארן, ארבע הופעות הם ראשונה במצרים שנאמר +תהלים פ ב+ רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף יושב הכרובים הופיעה שניה בשעת מתן תורה שנאמר הופיע מהר פארן שלישית לימות גוג ומגוג, שנאמר +שם /תהלים/ צד א+ אל נקמות ה' אל נקמות הופיע רביעית לימות המשיח שנאמר +שם /תהלים/ נ ב+ מציון מכלל יופי אלהים הופיע. ואתא מרבבות קדש, שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם כשהוא עושה משתה לבנו וכשהוא שמח בחופתו מראה הוא את גנזיו ואת כל אשר לו אבל מי

1234567891011121314151617181920