צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה י

 ואומר, כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. ר' שמעון בן יוחאי אומר, חביבים יסורים, ששלש מתנות טובות נתנו לישראל ואומות העולם מתאוין להם, ולא נתנו להם אלא בייסורין. ואלו הן, תורה וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מנין, דכתיב +משלי א ב+ לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה, ואומר +תהלים צד יב+ אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל מנין, דכתיב /דברים ח ה/ ה' אלהיך מיסרך ואומר /דברים ח ז/ כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא מנין, דכתיב +משלי ו כג+ כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. אמרת, אי זו היא

72

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה טו

 יוחנן בן זכאי אומר הגזלן השוה כבוד העבד לקונו, והגנב חלק כבוד לעבד יותר מקונו, כביכול, הגנב עשה את העין של מעלה כאלו אינו רואה ואת האוזן כאלו אינה שומעת, כענין שנאמ' +ישעיה כט טו+ הוי המעמיקים מיי' לסתיר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו, וכתיב +תהלים צד ז+ ויאמרו לא יראה יה, וכתיב +יחזקאל ט ט י+ כי אמרו עזב יי' את הארץ אין יי' רואה. ואם לא ימצא הגנב. למה נאמר, ממשמע שנאמר אם ימצא הגנב ישלם שנים, שומע אני, אם נמצא הגנב ויש לו, בעל הבית פטור מכל דבר, מה תלמוד לומר אם לא

73

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

 על מנת כן. ולקח הוא מלמד שכל חבורה וחבורה לוקחת לעצמה מיכאן אמרו אין שוחטין פסח לכתחלה על היחיד שנאמר לא תוכל לזבוח את הפסח באחד (דב' טז ה) דברי ר' יהודה. ר' יוסי אומ' פעמים שהוא אחד ושוחטין אותו עליו פעמים שהן עשרה ואין שוחטין אותו עליהן. הא כאיזה צד אחד ויכול לאכלו שוחטין אותו עליו עשרה ואין יכולין לאכלו אין שוחטין אותו עליהן שלא יביאו את הפסח לידי פסול. ושכנו בן בגבג אומ' שומע אני שכינו שבשדות שכינו שבגגות מניין ת"ל הקרוב הקרוב אל ביתו פתח אל פתח.רבי אומר שלשתן נאמרו שכינו(ת) זה שכינו שבשדות שכינו

74

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 סוס אחד ורכב [אח]ד אלא כשיש' עו[שין] רצונו שלמקום אין אויביהן לפניהן [אלא כס]וס אחד ורוכב [אחד] ד"א סוס ורכבו מלמד שהיה [סוס קשור ברוכבו ורוכבו קשור ב]סוס. רמה כת' אחד או' רמה [וכת' אחר או' ירה כאיזה צד יתקיימו] שני כתובים רמה שהיו עולין [למרו]ם ירה שהיו יורדין לתהום ולא היו נפרדין זה מזה בנוהג שבעולם אדם זורק שני כלים לאויר לסוף אחד מהן ליפרד מחברו [אבל] כאן רמה וירה רמה כשהיו עולין למעלה מרום ירה שהיו יורדין לתהום ולא היו נפרדין זה מזה. ד"א רמה כיון שראו יש' שרה של מצ' שנפל התחילו

75

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טז

 העולם. (שכל מי שמלאו לבו לעבוד את השם בכל לבו הוא ממציא לו ספקו מכל מקום). ר' יהושע אומר שנה אדם שתי הלכות בשחרית ושתי הלכות בערבית ועשה מלאכה כל היום מעלה עליו כאלו קיים כל התורה כולה. ר' אליעזר אומר לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן. הא כאיזה צד היה אדם יושב ושונה ואינו יודע מאין יאכל וישתה ומאין ילבש ויתכסה הא לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן שנייה להן לאוכלי תרומה.פסוק ה(ה). והיה ביום הששי והכינו מכאן שילקט אדם מערב שבת לשבת. והיה משנה לחם שהוא משונה. אתה אומר לחם שמשונה או אינו אלא

76

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ

 על מ[נת לשלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה] וחמש[ה] בן בג בג או' אל תטול [את שלך מבית אחרים שמא תראה] גונב אלא שבור את שניו וא[מור לו שלי אני נוטל. לא תענה ברעך] עד שקר אין שקר אלא מבדה כי צד הפ[קיד לו זהב לא יאמר לו] מרגלית מרג' לא יאמר לו זהב מכלל שנ' [ועשיתם לו כאשר זמם] לעשות לאחיו (דב' יט יט) אם ממון ממון ואם מ[כות מ]כות [ואם עונשין עונשין] עונש שמענו אזהרה מנ' תל' לו' לא תענה [ברעך עד שקרפסוק יד(יד). לא תחמד ] ולהלן הוא או' לא תתאוה

77

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כג

 שור אויבך מכל מקום. יכול אף שלאחרים כן ת"ל אחיך מה אחיך שהוא עמות עמך כך כל אדם שהוא עמות עמך אם כפפת את יצרך לעשות שונאך אוהבך מבטיחך אני שאני עושה שונאך אוהבך. כי תפגע יכול פגיעה ממש ת"ל כי תראה יכול משיראנו מרחוק ת"ל כי תפגע הא כאיזה צד ראייה שהיא כפגיעה אחד משבעה ומחצה במיל שיעור רוס. תעה כל שדרך תעיתו מכאן אתה אומר היה חמור רועה כדרכו וכלים מונחין כדרכן אין נזקק להן. חמור מפסיג בין הכרמים כלים מונחין באמצע דרך הרי זה יזקק להן. השב תשיבנו מכלל שנא' כבד את אביך ואת אמך (שמ' כ

78

ספרא צו פרשה ב סוף פרק ב

 תעשה, תלמוד לומר תורת המנחה תורת אחת לכל המנחות כשיהו טעונות שמן ולבונה.(ד) והקריב אותה כשירה ולא פסולה, אותה כולה כאחת, בני אהרן ולא בנות אהרן, לפני ה' יכול במערב ת"ל אל פני המזבח, אי אל פני המזבח יכול בדרום ת"ל לפני ה'. הא באיזה צד מגישה בקרן דרומית מערבית.(ה) רבי אלעזר אומר יכול יגישנה בדרומה של קרן (מערבה) או במערבה, אמרת לאו שני כתובים אחד מקיים עצמו ומקיים את חבירו ואחד מקיים עצמו ומבטל חבירו תופסים זה שמקיים עצמו ומקיים את חבירו ומניחים זה שמקיים עצמו ומבטל חבירו כשאתה אומר לפני ה' במערב ביטלתה אל פני המזבח

79

ספרא מצורע פרשה א תחילת פרק א

 הברורה שבמינה זו קיפל.(ה) כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת, וכורכן בשירי לשון ומקיף להם ראשי גפיים וראש הזנב משל שנייה וטובל ומזה בדם, יכול בדם וודאי תלמוד לומר מים חיים, אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים תלמוד לומר דם, הא באיזה צד מים חיים שדם הציפור ניכר בהם שיערו חכמים רביעית.(ו) ומנין אם נשפך הדם תמות המשתלחת, מתה המשתלחת ישפך הדם תלמוד לומר את הציפור החיה יקח אותה מלמד שהוא מפרישה לעצמה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל, מה תלמוד לומר יכול הואיל ולא היתה עמהם בכלל אגודה לא תהא

80

ספרא אחרי מות פרשה ז פרק יא

 א) ישראל, אילו ישראל גר אילו הגרים, הגר לרבות נשי הגרים, בתוכם, לרבות נשים ועבדים.(ב) אם כן למה נאמר איש איש לרבות, לפי שנאמר אשר יצוד אין לי אלא הצד לקח ירש נתן לו במתנה מנין תלמוד לומר איש איש, אין לי אלא צד נצוד כגון אווזים ותרנגולים מנין תלמוד לומר צד מכל מקום אם כן למה נאמר אשר יצוד רבי אומר לימדך תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה זו.(ג) עוף יכול אף עוף טמא במשמע תלמוד לומר חיה, מה חיה שהיא מטמא' בגדים אף עוף שהוא מטמא בגדים יצא עוף טמא שאינו מטמא בגדים,

1234567891011121314151617181920