צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק א

 הלכה גחורי הבית העליונים והתחתונים היציע והדות וגג הבית וגג המגדל בית התבן בית הבקר ובית העצים ובית האוצרות אוצרות של יין אוצרות של שמן ואוצרות של תבואה אינו צריך לבדוק רבן שמעון בן גמליאל או' מטה החוצצת את כל הבית והיו תחתיה עצים ואבנים בודק צד החיצון ואין צריך לבדוק את צד הפנימי הלכה דהיוצאין בשיארה והמפרשין בספינה לפני שלשים יום אין צריך לבדוק בתוך שלשים יום בודק ומשכים והולך לדרכו ר' יהודה או' משם רבן גמליאל שתי חלות של תודה פסולות ומונחות על גג האיסטבה כל זמן שהן מונחות כל העם אוכלין חולין ניטלא אחת מהן

22

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ה

 תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ה הלכה אשבועת הדיינין הטענה שתי כסף ופרוטה וההודאה פרוטה ממין הטענה ואם אין הודאה ממין הטענה פטור כיזה צד שתי כסף לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור שתי כסף ופרוטה יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב מעה ופרוטה פטור שתי כסף יש לי בידך בין שכפר כולן בין שכפר בקצתן פטור מנה לי בידך אין לך בידי אלא חסר שתי כסף הרי זה ישבע חסר מנה כסף אין צריך לישבע: הלכה בהיה טוענו מנה ולא היה חייב לו אלא חמשים זוז לא יאמר הריני כופר בו בבית

23

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק א

 גודגדא שהיו חרשים והיו כל טהרות ירושלם נעשין על גבן אמרו לו משם ראיה שהטהרות אין צריכות מחשבה ונעשות על גבי חרש שוטה וקטן תרומה ומעשרות צריכין מחשבה ר' יצחק אומ' משום ר' אלעזר תרומת חרש לא תצא לחולין מפני שספק ספק יש בו דעת ספק אין בו דעת כיזה צד עושין לו בית דין ממנין לו אפיטרופין הוא תורם והן מקיימין אותו על ידיו רבן שמע' בן גמליאל אומ' איזה הוא חרש כל שהיה חרש מתחילתו אבל פיקח ונתחרש הוא כותב והן מקיימין על ידיו הלכה בשומע ואינו מדבר זה הוא אילם מדבר ואינו שומע זה הוא חרש

24

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א

 גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלהינו (שם מ"ח ב') חילק את כל מעשיו ונעשה מלך על עולמו. בשלישי מהו אומר אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט (שם פ"ב) ברא את הים ואת היבשה ונכפלה ארץ למקומה ונעשה מקום לעדתו. ברביעי מהו אומר אל נקמות ה' אל נקמות הופיע (שם צד) ברא את החמה ואת הלבנה והכוכבים והמזלות שהן מאירין בעולם ועתיד ליפרע מעובדיהם. בחמישי מהו אומר הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב (שם פ"א) ברא עופות ודגים ואת התנינים שהם מרננים בעולם. בששי מהו אומר ה' מלך גאות לבש לבש ה' עוז התאזר אף תכון תבל בל תמוט (שם

25

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק טו

 בעונתו אין זה בן תורה: דבר אחר אם עמלת בתורה בעולם הזה יש לך שכר הרבה לעולם הבא. אם לא עמלת בתורה בעולם הזה אין לך שכר לעולם הבא שנאמר ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני (הושע ד' ו'): דבר אחר אל תרבה שיחה עם האשה כאיזה צד הוא מבזה את אשתו. היה דבר בינו ובין חבירו אמרו לתוך ביתו. שמעה אשתו ממנו יצאה לשוק ופגעה באשת חבירו אמרה לה כך וכך היה בעליך עושה כך וכך מצהיבו כך וכך מביישו התחילו נושאות ונותנות (עמה) בדברים ומצהיבות זו את זו התחילו מכחישות זו את זו. העוברים והשבים היו נושאים

26

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כא

 שהוא עוסק במלאכה אין ידו חסרה פרוטה לעולם: רבי יוסי אומר גדולה היא מלאכה שלא (שרת) [שרתה] שכינה על ישראל עד שעשו מלאכה שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שם כ"ה ח'). ועוד אמר רבי יוסי גדולה היא מלאכה שכל מי שאינו עוסק במלאכה הרי זה מתחייב בנפשו כאי זה צד היה בטל ביום הראשון וביום השני ואין לו מה יאכל [והיו בידו] מעות הקדש ואכל הרי זה מתחייב בנפשו. מי גרם לו להתחייב בנפשו על שלא היה עוסק במלאכה: רבי מאיר אומר גדולה היא מלאכה שכל מי שאינו עושה מלאכה בחול סופו לעשותה בשבת. כאי זה צד היה בטל

27

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כב

 אם כן גדלוהו אחרים שנאמר יהללך זר ולא פיך (משלי כ"ז ב'): בן עזאי אומר אם נבלת בהתנשא (שם ל' ל"ב) אם נבל אדם את עצמו בדברי תורה סופו להתגדל בהם באחרונה. רבי עקיבא אומר אם נבלת בהתנשא אם נבל אדם את עצמו בדברי תורה סופו להתגדל בהם באחרונה כאיזה צד היה אוכל ב' תמרים גרוגרות ומצטער בגופו (ולא) [ולן] בפתחן של חכמים (ז"ל) סופו להתגדל בהם באחרונה. ואם גדל אדם את עצמו בדברי תורה סופו להתנבל באחרונה כגון הנבלה זו (שהוא) [שהיא] בן ג' ימים שאין אדם יכול לעמוד בריחה. רבי יוסי אומר רד למעלה עלה למטה אם השפיל

28

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ז

 מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ז הלכה אהוי רך כקנה שהרוח נושבת בו לכל צד שתרצה, שאין התורה מתקיימת אלא במי שרוחו נמוכה עליו. ולמה נמשלה התורה למים, לומר לך, מה דרכו של מים הללו, אין הולכין למקום גבוה אלא במקום נמוך, כך אין התורה מתקיימת אלא במי שרוחו נמוכה עליו. הלכה ברחק מן הכיעור ומן הדומה לו, וקרב לדבר המתקבל ולכל הדומה לו. והוי זהיר מן היועצך לפי דרכו. הלכה גכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע, למי נושא עון, למי שעובר על פשע.

29

מסכתות קטנות מסכת מזוזה פרק א

 מסכתות קטנות מסכת מזוזה פרק א הלכה אאין כותבין מזוזות לא על עורות בהמה טמאה ולא על עורות חיה טמאה, אבל כותבין על עורות נבלות ועל עורות טרפות, ואין חוששין שמא עורות לבובין הן. הלכה בצריך להניח שיטה אחת לכל צד כדברי רבי שמעון בן אלעזר. הלכה גנקבה במקום הריוח כשרה. עשאה ווין זיינין, זיינין ווין, כפופין פשוטין, פשוטין כפופין, פתוחין סתומין, סתומין פתוחין, או ששנה אותיותיה, או שכתבה עברית, הרי זו פסולה. הלכה דבית התבן, בית העצים, בית האוצר, הרי אלו פטורין. רפת הבקר פטור, אם היו הנשים נאותות בו חייב. הצריפין והבורגנין והלקטיות והבורסקיות

30

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ד

 צבאות חול, אמר ר' שמעון בן אלעזר של בית חגירה שבירושלים היו כותבין צבאות והיו מוחקין, שהיו נוהגין בו חול, שנאמר ופקדו שרי צבאות בראש העם. הלכה בהכותב אל"ף למ"ד מארבע אותיות, יו"ד ה"י מארבע אותיות, אינן נמחקין, מפני שיש שמות כיוצא בהן. שי"ן דל"ת משדי, צד"י בי"ת מצבאות, אל"ף ה"י מאהיה, הרי אילו נמחקין, מפני שאין שמות כיוצא בהן. הלכה גכל האותיות המשמשות לשם, בין מלפניו בין מלאחריו, הרי אילו נמחקין. מלפניו, בי"י ב' נמחק; לי"י, ל' נמחק; וי"י, ו' נמחק; שי"י, ש' נמחק; הי"י, ה' נמחק; מי"י, מ' נמחק, וכיוצא בהן. ומלאחריו, כמו, אלהינו, נו נמחק;

1234567891011121314151617181920