צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ז הלכה אשבועת העדים והדייני' נאמר' בכל לשון [השביע עליהן חמשה פעמים בכל לשון] ששומעי' ואמרו לו אמן הרי אלו חייבין הלכה בשבועת הדיינין באי זה צד הרי מי שנתחייב שבוע' לחברו אומרין לו הוי יודע שכל העולם כולו מזדעזע ביום שנ' לא תשא שם ה' אלהיך וגו' כל עברות שבתורה כתוב בהן ונקה וזו כתוב בה לא ינקה כל עברות שבתור' נפרעין ממנו וזו ממנו ומכל העולם ויהא עון העולם כולו תלוי בו שנ' אלה וכחש וגו' על כן תאבל האר' כל עברות שבתור' נפרעין ממנו וזו ממנו ומקרוביו שנ' אל תתן

12

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק א

 הוא אומ' ביהושפט ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפוטו ושמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה והלא כבר נאמר ועמכם בדבר המשפט אין לך אלא מה שעיניך רואות רבן שמע' בן גמל' אומ' כשם שהדין בשלשה כך פשרה בשלשה יפה כח פשרה מכח הדין כיזה צד שנים שדנו יכולין לחזור בהם ושנים שפישרו אין יכולין לחזור בהם:

13

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ג

 יכול לחזור וללמד חובה מה שאין כן באדם: הלכה דאין שורפין את הפרה ואין עורפין את העגלה ואין עושין זקן ממרא על פי בית דין ואין עושין פר העלם דבר של ציבור ואין מעמידין לא מלך ולא כהן גדול אלא בבית דין של שבעים ואחד כיזה צד הן עושין בית דין מהלכין ושתי תודות אחריהם הפנימית נאכלת והחיצונית נשרפת וכל שלא נעשית בכל אילו הנכנס לשם אין חייבין עליה שתי תודות שאמרו בלחמן אבל לא בבשרן אבא שאול אומ' שתי בצעין היה בירושלם התחתונה והעליונה התחתונה נתקדשה בכל אילו והעליונה לא קידשוה אלא כשעלו בני הגולה שלא במלך שלא

14

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ו

 מעמיד אחד ומושיב אחד שנ' בצדק תשפט עמיתך אמ' ר' יהודה מקובלני שאם רצו להושיב שניהם כאחד משיבין ואין בכך כלום איזהו אסור שלא יהא אחד יושב ואחד עומד משום ר' ישמעאל אמרו אומרין לו לבוש כדרך שהוא לבוש או הלבישהו כדרך שאתה לבוש: הלכה גכיזה צד הן דנין הדיינין יושבים ובעלי דינין עומדין לפניהם וכל התובע את חבירו הוא פותח ראשון ואם יש עדים מכניסין אותו ומאיימין עליהן ומוציאין אותן לחוץ ומשיירין את הגדול שבהם ושומעין דבריו ומוציאין אותן לחוץ ואחר כך מכניסין את שניהם כאחד ואומ' זה בפני זה אם אמ' זכאי זכאי אם אמ' חייב חייב

15

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ז

 כתחילה ור' יהודה או' מוסיפין על הדין כתחילה היו שנים אחד אוסר ואחד מתיר אחד מטמא ואחד מטהר האוסר והמטמא עליו להביא ראיה וכל המחמיר עליו להביא ראיה ויש אומ' אף המיקיל אין נזקקין לדין אלא במקום מכריעין ואין מושיבין את האדם אלא כמידותיו נסתלק הדין אין רשאי להשיב כיזה צד אין מוסיפין על הדין כתחילה גמר דבריו אין רשאי להשיב נתן לו חבירו רשות רשאי להשיב נסתלק העיר נעשה טפילה עיקר לא ישיב את חבירו יותר משלש תשובות שלא תיטרף דעתו אחד דן כנגד שנים ושנים דנין כנגד אחד שנים דנין כנגד שלשה ושלשה דנין כנגד שנים אבל לא

16

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יא

 באחד ומודה ר' יוסי שאם היתרה בו הראשון והלך לו השיני והלך לו שהוא חייב: הלכה במתרין בו ושותק מתרין בו ומרכין את ראשו אף על פי שאמר יודע אני פטור עד שיאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה: הלכה גכיזה צד ראוהו שמחלל את השבת אמרו לו הוי יודע שהוא שבת ונאמר מחלליה מות יומת אף על פי שאמ' יודע אני פטור עד שיאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה: הלכה דכיזה צד ראוהו שהרג את הנפש אמרו לו הוי יודע שהוא בן ברית ונאמ' שופך דם האדם באדם דמו ישפך אף על פי

17

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יב

 נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם לנכרי והרג בן ישראל לנפלים והרג בן קיימא שהוא פטור: הלכה החייבי מיתות חמורות שנתחייבו בחייבי מיתות קלות ממיתין אותן בקלה שבהן ר' יוסי אומ' קלה שבמיתות חנק וכן היה ר' יוסי אומ' נידון בזיקה הראשונה שבאתה עליו כיזה צד הבא על חמותו והיא אשת איש הייתה חמותו והיא נעשית אשת איש נידון בשריפה היתה אשת איש ואחר כך נעשית חמותו נידון בחנק: הלכה ועבר עבירה שיש בה שתי מיתות ממיתין אותו בחמורה שבהן כל חייבי מיתות שבתורה שאי אתה יכול להמיתו במיתה חמורה שבהן המיתו באחת מכל המיתות בין קלות

18

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק ד

 בכל לבי ובכל נפשי כל זמן שהן עליה כאילו נטועין הן לפני באמת בכל לבי ובכל נפשי הא אינן עליה כאילו אינן נטועין הן לפני באמת לא בכל לבי לא בכל נפשי: הלכה ור' שמעון בן אלע' אומ' ישר' שבחוצה לארץ עובדי עבודה זרה הן כיז צד גוי שעשה משתה לבנו והלך וזימן את כל היהודים היושבים בעירו אף על פי שהן אוכלין ושותין משלהן ושמש שלהן עומד ומשמש עליהן עובדי עבודה זרה הן שנ' וקרא לך ואכלת מזבחו: הלכה זואילו הן עורות לבובין כל שנקוב כנגד לבו ועשוי כמין ארובה אבל אם היה משוך מותר: הלכה ח

19

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק ו

 וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי מזבח אסור כלים המשתמשין בה ובגופה אסורין שלא בגופה מותרין אף כלים המשתמשות בהן ובגופה גנבים כומרים ומכרום הרי אילו מותרין: הלכה יגכתוב אחד אומ' לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך וכתוב אחד אומ' כסף וזהב אשר עמהם כיזה צד יתקיימו שני כתובין הללו עליהן בין שגופה לבוש בהן ובין שאין גופה לבוש בהן אסורין עמהם את שגופה לבוש בהן אסורין ואת שאין גופה לבוש בהן מותרין ואף כלים שגופה לבוש בהם מכרום הרי אילו מותרין מרקוליס וכל מה שעליו אסור מצא עליו יינות שמנים וסלתות וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי

20

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק א

 אחר או שהיתה רחבה מראשה אחד וקצרה מראשה אחד אם יש שם שלשה טפחים הרי זה צריך רבן שמעון בן גמליאל אומ' ארבעה היתה יוצאת מכותל זה ומגעת בכותל אחר אם גבוהה הימנו שלשה טפחים הרי זה צריך למעט עשויה מדרון מקבלת אורח בנוי היושב כדרכו עליה אין צריך להגביה צד שיני ואם לא צריך להגביה צד שיני הלכה זמבוי המקרה מרוח אחת והדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס מרוח אחרת אין צריך כלום הלכה חעשוי לחיים למבוי גבוהים מן הארץ שלשה טפחים או משוכין מן הכותל שלשה טפחים הרי זה צריך למעט הלכה טאבני

1234567891011121314151617181920