צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור לח

 תמיתהו, ואל המיתו אל תשא נפשך (שם שם /משלי י"ט/), אמר דוד אל בקצפך תוכיחני, טובה היא התוכחה, וכן הוא אומר כי את אשר יאהב ה' יוכיח (שם /משלי/ ג יב), אבל לא בקצף, לכך נאמר אל בקצפך תוכיחני. טובים הן היסורין, וכן אומר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה (תהלים צד יב), אבל אנו קצרי רוח, אמר דוד להקב"ה רבון העולמים אנו חוטאים ואתה קוצף, ומתוך כך אין אנו נגאלין, שנאמר הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע (ישעיה סד ד), אלא כבוש לנו אחת אחת, וכן הוא אומר ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו (מיכה ז יט), לכך נאמר ה' אל

182

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור נב

 ביד לשון. ראה כמה קשה לשון הרע, שאין אדם מוציאו מתוך פיו עד שכופר בעיקר, ומניין אמר ר' יוסי שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו (תהלים יב ה), הוי שהוא כופר בעיקר, כביכול הקב"ה צווח על בעלי הלשון, מי יקום לי עם מרעים וגו' (שם /תהלים/ צד יו), מי יוכל לעמוד בהם, ומי יעמוד בהן גיהנם, וגיהנם אומר איני יכולה לעמוד, והקב"ה אומר לו אני מלמעלה ואתה מלמטה, וכן הוא אומר חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים (שם /תהלים/ קכ ד), אמר הקב"ה לישראל אם רצונכם להנצל מגיהנם, הרחיקו עצמכם מלשון הרע, ואתם זוכים לחיי עולם

183

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צ

 לה'] (תהלים צב א), כנגד שבטו של יהודה, שאמרה הפעם אודה את ה' [על כן קראה שמו יהודה] (בראשית כט לה). ה' מלך גאות לבש [וגו' לביתך נאוה קודש] (תהלים צג א ה), כנגד שבטו של בנימין שהוא יושב בצילו של הקב"ה. אל נקמות ה' אל נקמות הופיע (שם /תהלים/ צד א), כנגד שבטו של גד שאליהו זכור לטוב עומד ממנו, שהוא משתיתו של עולם. לכו נרננה לה' (שם /תהלים/ צה א), כנגד שבטו של יששכר, שהוא עוסק ברננה של תורה. אמר ר' יהושע בן לוי עד כאן שמעתי, מכאן ואילך את חושב לעצמך.[ד] אמר ר' אלעזר בשם ר'

184

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צב

 בית המקדש, וישב חוץ לגן עדן בהר המוריה, שנאמר לעבוד את האדמה אשר לוקח משם (שם /בראשית/ ג כג), רבי יהודה אומר הקב"ה שמר את (השבת) [שבת ראשון] בעליונים, ואדם שמר אותו תחלה, והיה יום השבת משמרו מכל רע ומכל סרעפי לב, שנאמר ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי (תהלים צד יט). ר' יהושע בן קרחה אומר מן האילן שנחבאו תחתיו לקחו עלים ותפרו, שנאמר ויתפרו עלה תאנה (בראשית ג ז), ר' אליעזר אומר מן העור שהפשיט הנחש, עשה הקב"ה כתנות כבוד לו ולעזרו, שנאמר ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם (שם שם /בראשית ג'/ כא)].[ז] [צב,

185

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צג

 ה' ארך אפים ורב חסד (שם שם /במדבר י"ד/ יז יח), אמר ר' חגי יורד הייתי לדיפליא סטיא בטבריא ושמעית קלהון דטליא בגו כנישתא דכולהון מברכין ואומרים עדותיך נאמנו מאד, יכול כשם שמאריך רוחו עם הרשעים כך מאריך רוחו עם הצדיקים, תלמוד לומר אל נקמות ה' אל נקמות הופיע (תהלים צד א).

186

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צד

 מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צד[א] [צד, א] אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, זהו שאמר הכתוב כה אמר ה' יגיע מצרים וסחר כוש (וסבא) [וסבאים] אנשי מדה (אליך) [עליך] יעבורו [וגו'] אך בך (ה') [אל] ואין עוד אפס אלהים [אכן אתה אל מסתתר] (ישעי' מה יד טו), מהו אך בך (אלהים) [אל] א"ל (איכן) [אכן] אתה אל מסתתר (איכן) [אכן] יש בך כח ומסתתר, הופיע את גבורתיך הוי אל נקמות הופיע. רבי ור' נתן, רבי אומר בשר ודם (הקנאה) [חימה] כובשת אותו, אבל הקב"ה הוא כובש את החימה, שנאמר נוקם ה' ובעל חימה (נחום א ב) [ר'

187

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צה

 שבר ה' מטה רשעים שבט מושלים מכה עמים בעברה (ישעיה יד ה ו), מה כתיב נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה (שם שם /ישעיהו י"ד/ ז), ואומר כשמח כל הארץ שממה אעשה לך (יחזקאל לה יד), אימתי הארץ שמחה, כשאעשה אותך שממה, וכן הוא אומר וישב עליהם את אונם (תהלים צד כג), מיד לכו נרננה לה', וכן הוא אומר בטוב צדיקים תעלוץ קריה ובאבוד רשעים רנה (משלי יא י). נקדמה פניו בתודה. גדול התודה מן הקרבנות, שנאמר בזמירות נריע לו, וכן יונה אומר ואני בקול תודה אזבחה לך (יונה ב י).[ב] [צה, ג] כי אל גדול ה' ומלך גדול

188

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיט

 יאמין (וכוכבים) [ושמים] לא זכו בעיניו (איוב טו טו), ומי נמלט והכל עומדין בדין, לכך נאמר למשפטיך עמדו היום וגו'.[לח] [קיט, צב] לולי תורתך שעשועי וגו'. אמרו ישראל אלולא תורתך שהיתה עמי והיא שעשועי אז אבדתי בעניי, וכן משה אומר ברוב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי (תהלים צד יט), וכן פרעה אומר תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר (שמות ה ט), ספרים היו להם והיו משתעשעים בהם משבת לשבת, לכך נאמר לולי תורתך שעשועי וגו'.[לט] [קיט, צג] לעולם לא אשכח פקודיך וגו'. הם חיים לישראל אלולא היא לא היה חיים, וכה"א כי הוא חייך

189

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קמט

 הגליות ומן השעבוד, וכן אמר הכתוב פיהם של ישראל הוא חרבם, שנאמר וחרב פיפיות בידם.[ו] [קמט, ז] לעשות נקמה בגוים. אי זו היא נקמה, אמר הקב"ה מה שנקמו לישראל, שנאמר נקמת דם עבדיך השפוך (תהלים עט י), ולא נקמת אדם, אלא אל נקמות ה' וגו' (שם /תהלים/ צד א), ואומר הרנינו גוים עמו וגו' (דברים לב מג), וכתיב אל קנא ונוקם ה' (נחום א ב), כל הנקמות האלה יש לרשעים אצל הקב"ה, לכך נאמר לעשות נקמה בגוים וגו', ושמא תאמר כל ההדיוטות, אמר הקב"ה לאו אלא למלכים, שנאמר לאסור מלכיהם וגו', ולמה שמלכים באו עלי, שנאמר למה רגשו גוים

190

מדרש משלי (בובר) פרשה יד

 אילולי שירד עמוד הענן והפסיק בינו לבין ישראל, אמרו ישראל למשה סיים לנו את התורה, נשתכחו המסורות ממשה, ולא היה יודע מה להשיב, והיה משה נכשל ונופל על פניו ואמר רבש"ע טוב מותי מחיי, כיון שראה הקב"ה שהשלים נפשו למות, קשר עליו מספד, שנאמר מי יקום לי עם מרעים (תהלים צד טז), מי יקום לישראל בשעת כעסי, ומי יעמוד במלחמת בני, ומי יבקש עליהם רחמים, ומי יתיצב לי עם פועלי און, בשעה שישראל חוטאים לפני, באותה שעה בא מיכאל ונשתטח לפני הקב"ה ואמר רבון העולמים בחייו שלך הוא, ובמותו שלך הוא, א"ל על משה איני בוכה, אלא על ישראל אני

1234567891011121314151617181920