צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ואתחנן

 אחר שעמדו ישראל מישיבה אמרו למשה סתם לנו את התורה, אמר להם איני יודע מה אשיב לכם, והיה משה רבינו נכשל ונפל, באותה שעה אמר משה רבון העולמים עד עכשיו בקשתי חיים ועכשיו הרי נפשי נתונה לך, כיון שהשלים עצמו למיתה פתח הקב"ה ואמר מי יקום לי עם מרעים (תהלים צד), מי יעמוד לישראל בשעת כעסי ומי יעמוד במלחמתן של בני מי יבקש רחמים עליהם בשעה שחוטאין לפני, באותה שעה בא מטטרון ונפל על פניו ואמר לפניו רבש"ע משה בחייו שלך ובמותו שלך הוא, אמר ליה הקב"ה אמשול לך מלה"ד למלך שהיה לו בן ובכל יום ויום כועס עליו ומבקש

172

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא

 המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, לכך כתיב מכל משמר נצור לבך, מעשה באחד שעלה לראש האילן לקיים מצות שלוח הקן ונפל ומת לפי שנא' כי יקרא קן צפור לפניך בדרך לא שתראה אותן בראש האילנות ותעלה אחריה, אמר הכתוב אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו (תהלים צד), אמר רבי אלעזר בן יעקב צריך אדם להחזיק טובה להקב"ה בזמן שהיסורין באין עליו למה שהיסורין מושכין את האדם להקב"ה שנא' (משלי ג) כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה, אמר רשב"י אם מת לאדם בן לא יהא קורא תגר שהבן מרצה אותו להקב"ה, מלה"ד למלך

173

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות צד

 

174

אגדת בראשית (בובר) פרק א

 שומעין ועושין תשובה, שנאמר אנשי רע לא יבינו משפט. [ג] ד"א וירא ה' לפי שהרשעים אומרים אין הקב"ה רואה כשאנו חוטאין, כי רחוק הוא, ושבעה רקיעים בינינו וביניו, שנאמר עבים סתר לו ולא יראה (איוב כב יד), וכן דוד אמר עליהם ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב (תהלים צד ז) והקב"ה אומר להם רשעים שבעולם, הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט (שם שם /תהלים צ"ד/ ט), הלא הוא מביט לכל דבר, שנאמר הן כל אלה ראתה עיני, שמעי אזני ותבן לה (איוב יג א), ומנין שהקב"ה נטע אוזן ויצר עין, שנאמר הנוטע אוזן הלא ישמע

175

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ו

 ג] [ו, ב] ה' אל באפך תוכיחני. ר' יודן בשם ר' אמי אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם אף על פי שכתוב כי את אשר יאהב ה' יוכיח (משלי ג יב), ה' אל באפך תוכיחני, אף על פי שכתוב אשרי הגבר אשר תיסרנו יה (תהלים צד יב), אל בחמתך תיסרני. אמר ר' יוחנן משל למלך שהיו לו שני (קוסטנדין) [קוסטנרין] רעים, וכל מדינה שהיה כועס עליה, היה רודה אותה בהן, פעם אחת סרחה עליו מדינתו, והיה קורא (הקוסטנדין) [הקוסטנרין] לרדותה, והתחילו צווחין למלך, אדוננו המלך בבקשה ממך בכל מה שאתה רוצה לרדות אותנו רדה, חוץ מאלו. כך

176

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יב

 לנו. אמר ר' יוסי ב"ר חנינא אין אדם מספר לשון הרע על חבירו עד שהוא כופר בעיקר, שנאמר מי אדון לנו, ללשננו כתיב, לומר לך אם הפך לשונך לומר לשון הרע על חבירך, לך ושננו בדברי תורה. [כביכול צווח על מספרי לשון הרע, מי יקום (לנו) [לי] עם מרעים (תהלים צד יו), מי יכול לעמוד להם בגיהנם, וגיהנם צווחת אף אני איני יכולה לעמוד בהן, אמר הקב"ה אני מלמעלה ואתה מלמטה, שנאמר חצי גבור שנונים (תהלים קכ ד), מי קשה המכה בחרב או המכה בחץ, המכה בחרב אינו יכול להמית אלא אם כן קרוב אצלו, והמכה בחץ זורק אותו, ומכה

177

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יג

 עיני פן אישן המות. דלא נעתיק בשינתא דמותא. פן יאמר אויבי יכלתיו. אמר הקב"ה לדוד באיזה תלמוסא אתה אומר הדברים הללו, אמר לו אני בוטח על חסדך, ואני בחסדך בטחתי, באותו החסד שנאמר בך, חסד ה' מלאה הארץ (תהלים לג ה), וכתיב אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני (תהלים צד יח). דבר אחר ואני בחסדך בטחתי. בתורתך, שכתוב בה ותורת חסד על לשונה (משלי לא כו). יגל לבי בישועתך. אמר ר' אבהו זה אחד מן המקראות הקשות שישועתן של הקב"ה הוא ישועתן של ישראל, יגל לבי בישועתי אין כתיב כאן, אלא בישועתך, אמר דוד ישועתך היא ישועתנו. דבר אחר

178

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יח

 ארחמך ה' חזקי. אקראך רחום וחנון. [דבר אחר ארחמך ה'. אמלא אותך רחמים על בריותיך]. דבר אחר ארחמך. אחבבך לבריותיך. ר' נחמיה בשם ר' שמעון בן לקיש אמר, אמר דוד מילתא דמיתפרשא בכל אלו טעמא, ורוח הקדש אומר לו חזקי. ה' סלעי ומצודתי. סלעי מוניטון. ומצודתי מצדת דידי, בשמך אני צד את הרשעים. ומה ראה דוד לקלס בסלע, על שם שנעשה לו נס בסלע, שנאמר ויהי דוד נחפז ללכת (ש"א =שמואל א'= כג כו). ר' אבא אומר הקיפו אותו כעטרה הזו ור' ינאי אומר כקולסים הזה, שהוא נחפז ללכת, כיון שראה דוד עצמו מצמצם ביד שאול, אמר על חנם משח

179

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כב

 אגריפס המלך בקש להקריב אלף עולות ביום אחד, שלח ואמר לכהן גדול שלא יקריב אדם היום חוץ ממני, בא עני אחד ובידו שתי תורים, אמר לו לכהן הקרב לי את אלו, אמר ליה המלך ציוני ואמר לי שלא יקריב אדם היום חוץ ממנו, אמר לו אדוני כהן גדול ארבעה אני צד בכל יום, בשנים אני מפרנס, ושנים אני מקריב, ואם אין אתה מקריב לי את אלו, הרי אתה חותך את פרנסתי, עמד הכהן והקריבם. נראה לאגריפס בחלום, קרבן של עני קדמך, שלח ואמר לכהן לא כך אמרתי לך שלא יקריב אדם היום חוץ ממני, אמר ליה עני אחד בא ובידו

180

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כו

 היה לוקה ומבקש מאוהבו, זה חזקיהו, וכן הוא אומר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר (ישעיה לח ב). והרביעי אמר למה הרצועה תלויה הכוני בה, זה דוד, שנאמר לדוד שפטני (אלהים) [ה'], וכן אמר שלמה אוהב מוסר אוהב דעת (משלי יב א), וכן דוד אמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה (תהלים צד יב).[ג] [כו, ב] בחנני ה' ונסני. נסני כאברהם, דכתיב והאלהים נסה את אברהם (בראשית כב א), ועמד בנסיונותיו, נסני כיצחק, שנתנסה על גבי המזבח ועמד, אני אין לי זכות. [צרפה כליותי ולבי]. צרפני כיוסף, שנצרף באשת פוטיפר, ומצאתו כגבור, שנאמר אמרת ה' צרפתהו (תהלים קה יט), כיון שניסה

1234567891011121314151617181920