צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מצורע

 נפשו.[ה] ד"א מות וחיים ביד (הלשון) [לשון]. קשה לשון הרע שאין אדם מוציאו מפיו עד שהוא כופר בעיקר, שנאמר אשר אמרו ללשונינו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו (תהלים יב ה), כביכול הקב"ה צווח על מספרי לשון הרע, מי יקום לי עם מרעים וגו' (שם /תהלים/ צד טז), מי יכול עמוד בהן, ומי יעמוד בהן גיהנם, וגיהנם צווחת אף אני איני יכולה לעמוד בהן, אמר הקב"ה אני מלמעלן ואתה מלמטן, אני זורק בהם חצים מלמעלה, ואת הופכת עליהם גחלים מלמטה, שנאמר חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים (שם /תהלים/ קכ ד), אמר להם הקב"ה רצונכם להמלט מגיהנם רחקו עצמיכם

162

מדרש תנחומא (בובר) פרשת נשא

 בו שהוא בנו של כהן, ועומד התינוק ומשמש בבית המקדש, ועורך עצים ומעלה בשבת, ונמצא מחלל השבת, הרי עשרת דברות שהסוטה עוברת עם הנואף, ועליה אמר שלמה ומוצא אני מר ממות [את האשה אשר היא מצודים וחרמים] (קהלת ז כו), מהו מצודים, צדה בעולם הזה ולעולם הבא, וחרמים החרם הזה צד במים, ואינו צד ביבשה, אבל האשה צד בים וביבשה. ד"א ומוציא /ומוצא/ אני מר ממות. אם זכה אדם, מצא אשה מצא טוב (משלי יח כב), ואם לאו ומוציא אני מר ממות. את האשה (קהלת שם /ז'/), כשהיא טובה אשת חיל מי ימצא (משלי לא י), וכשהיא רעה ומוצא אני

163

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ואתחנן

 אחר שעמדו ישראל, אמרו לו למשה סתם לנו את התורה, אמר להם איני יודע מה אשיב לכם, והיה משה רבינו נכשל ונופל, באותה שעה אמר רבונו של עולם עד עכשיו בקשתי חיים, ועכשיו הרי נפשי נתונה לך, וכיון שהשלים נפשו למיתה, פתח הקב"ה ואמר מי יקום לי עם מרעים (תהלים צד טז), ומי יעמוד להם לישראל בשעת כעסי, ומי יעמוד במלחמתו של בניי, ומי יעמוד ויבקש עליהם רחמים, בשעה שחוטאין לפני, באותה שעה בא מטטרון ונפל על פניו, אמר לפניו רבונו של עולם בחייו של משה שלך הוא, ובמותו שלך הוא, א"ל הקב"ה אמשל לך משל, למה הדבר דומה, למלך

164

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נח

 כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה וגו' (ויקרא ה'), אמר להן זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו כביכול עשה עין של מעלה כאילו אינו רואה ואוזן כאילו אין שומעת שנאמר (ישעיה כט) הוי המעמיקים מה' לסתיר עצה והיה במחשך מעשיהם וגו', וכתיב (תהלים צד) ויאמרו לא יראה יה וגו', וכתיב (יחזקאל ח) עזב ה' את הארץ ואין ה' רואה, תניא א"ר מאיר משלו משל משום רבן גמליאל, למה"ד לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה אחד זימן כל בני העיר ולא זימן את בני המלך ואחד לא זימן לא את בני העיר ולא

165

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תולדות

 כתיב ויהי כי זקן יצחק.(ח) [כז, א] ויהי כי זקן יצחק, זשה"כ (משלי יז) אבן חן השוחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל השוחד למה"ד לאבן בכל מקום שנופלת שוברת, מדבר ביצחק שנא' ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו מהו כי ציד בפיו היה צד את יצחק הצדיק בפיו אתה מוצא כל עבירות שהקב"ה שונא כלן היו בעשו (שם /משלי/ ו) שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו עינים רמות ל' שקר ידים שופכות דם נקי לב חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה וגו' כשהיה בא עשו מן החוץ היה אומר לאביו אבא המלח מהו שתהא

166

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות

 ומשתכרין ואומרים למואל למה אל ולרוזנים אי שכר מי שרזי עולם גלוים לו ישתה יין וישתכר ולפי שייסרתו לפיכך ויחכם מכל האדם (מלכים א ה), תניא רשב"י אומר את מוצא שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל ולא נתן אותם אלא על ידי יסורין, התורה וארץ ישראל והעוה"ב, תורה דכתיב (תהלים צד) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו, א"י דכתיב (דברים ח) וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך מה כתיב אחריו כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה, העוה"ב דכתיב (משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר, וכל המייסר את

167

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקרא

 א] ויקרא אל משה.(ב) ילמדנו רבינו העובר לפני התיבה וטעה ולא הזכיר ברכת המינים מנין שמחזירין אותו, כך שנו רבותינו העובר לפני התיבה וטעה בכל ברכות כלן אין מחזירין אותו, טעה בברכת המינים מחזירין אותו ואומרה בע"כ ומפני מה מחזירין אותו חיישי' שמא מין הוא שאם יהא בו צד מינות קלל עצמו ועונין הקהל אמן, וכן מי שלא אמר בונה ירושלים מחזירין אותו חיישינן שמא כותי הוא, א"ר אסי גר שקבל עליו כל התורה כולה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו, ולא עוד אלא אפילו דקדוק אחד מן התורה או מדברי סופרים, א"ר יהודה בר שלום אתה מוצא ארבעים

168

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מצורע

 נפשו (משלי כא), אל תקרי מצרת אלא מצרעת נפשו, ד"א מות וחיים ביד לשון קשה לה"ר שאין אדם מוציאו מפיו עד שהוא כופר בהקב"ה שנאמר (תהלים יב) אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו, כביכול הקב"ה צוח על מספרי לה"ר מי יקום לי עם מרעים וגו' (שם /תהלים/ צד) מי יכול לעמוד בהם, ומי יעמוד בהם גיהנם, וגיהנם צוחת אף אני איני יכולה לעמוד בהם אמר הקב"ה אני מלמעלן ואת מלמטן, אני זורק בם חצים מלמעלה, ואתה הופכת עליהם גחלים מלמטה שנאמר (שם /תהלים/ קכ) חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים, אמר הקב"ה לישראל רצונכם להמלט מגיהנם הרחיקו

169

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

 שהוא בן כהן ועומד אותו התינוק ומשמש בבית המקדש ועורך עצים ומעלה עולות בשבת ונמצא מחלל את השבת, הרי שהסוטה עוברת על עשרת הדברות עם הנואף, עליה אמר שלמה (קהלת ז) ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים, מהו מצודים וחרמים צדה בעה"ז וצדה בעה"ב, החרם הזה צד במים ואינו צד ביבשה, אבל האשה צדה במים וצדה ביבשה ומוצא אני מר ממות, דרך בנות ישראל לא קולניות ולא הולכות רגל רמה ולא פרוצות בשחוק, ואם היתה פרוצה באחת מהן מתרה בה על פי שנים עדים ואומר לה מה לך לשחוק עם פלוני מה לך לדבר עמו, אם

170

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק

 בראשונה והיה ריוח מכאן ולכאן שנא' ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה, בשנייה לא יכלה לזוז אלא לצד אחד, בשלישית אין דרך לנטות ימין ושמאל, ומהו היו הסימנים האלו אלו בקש לקלל בניו של אברהם היה מוצא מכאן ומכאן בני ישמעאל ובני קטורה, ואם בקש לקלל בני יצחק היה מוצא צד אחד לקלל עשו ותלחץ אל הקיר אלו על בני יעקב לא מצא פסולת ליגע בם לכך כתיב בשלישית במקום צר זה יעקב שנא' (בראשית לב) ויירא יעקב מאד וייצר לו, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל שלא היה פסולת באחד מבניו, ותרא האתון את מלאך ה' ותרבץ תחת בלעם

1234567891011121314151617181920