צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ה - החדש הזה

 לראותו מבערב. ר' שמואל בר יבא ר' אחא בש' ר' שמואל בר' נחמן שנה שיצאו בה ישר' היו חדשי שנה וחודשי תקופה שווים. ר' חייא בר בא בשם ר' יוחנ' נתעטיף /נתעטף/ הקב"ה בטלית מצוייצת, והעמי' למשה מיכן ולאהרן מיכן, וקרא למיכאל וגבריאל, ועשה אותם כשלוחי החודש ואמ' להם, כאיזה צד ראיתם את הלבנה, לפני החמה לאחר החמה, לצפונה לדרומה, כמה הוא גבוה ולאין הוא נוטה, הידי רחב. א' להם, כסדר הזה שאתם רואים כך יהו בניי מעברים את השנה למטן, על ידי זקן ועל ידי עדים ועל ידי טלית מצוייצת.[טז] ר' נחמן ור' לעזר בר' יוסה ור' אחא.

152

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כב - שוש אשיש

 ובנה וחתנה למדינת הים. אמרו לה באו בנייך, אמרה להם ישמחו כלותי. הרי חתניך, אמרה להם ישמחו בנותיי. כיון שאמרו לה הרי בעליך, אמרה להם, הא חדו חדו שלמה. כך הנביאים אומרים לירושלם בנייך מרחוק יבואו (ישעיה ס: ד), והיא אומרת להם, ישמח הר ציון (תהלים מח: יב). בנותיך על צד תאמנה (ישעיה ס: ד), והיא אומרת להם, תגלנה בנות יהודה (תהלים שם /מ"ח/). וכיון שהם אומרים לה, הנה מלכך יבא לך (זכריה ט: ט), היא אומרת להם הא חדו חדו שלמה, שוש אשיש בי"י וגו' (ישעיה סא: י).[ד] ליתומה שגדלה בפלטין כיון שהגיע עונתה לינשא אומרין לה אית

153

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כה - סליחות

 י"י ארך אפים (במדבר יד: יח). ולית לה קריי, אבל הני אית לה קריי. א' ר' תנחום בר חנילאי עבר הוינא קומי כנישתא דבבל ושמעית קלא דמינוקא קרי הדין פסוקא עדותיך נאמנו מאד וג' י"י לאורך ימים (תהלים צג: ה), וכת' בתריה אל נקמות י"י אל נקמות וג' (שם /תהלים/ צד: א). ר' אחא ר' תנחום בר' חייא בשם ר' יוחנ' ארך אף אין כת' כאן, אל' ארך אפים. שאר קוטעה דכוות שובה.[ב] ורב חסד (במדבר שם /י"ד/). ר' לעזר ור' יוסי בר' חנינה. ר' לעזר א' כף מאזנים מעויינת, עונות מיכן וזכיות מיכן והק' חוטף שטר אחד משל

154

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) נספחים א - וזאת הברכה

 למקום. יושב בסתר עליון (שם /תהלים/ צא: א), זה שבטו של לוי שהן מתלוננים בעזרה. רננו צדיקים בי"י (שם /תהלים/ לג: א), זה שבטו של יששכר שהיו עוסקין בתורה. עדותיך נאמנו מאד (שם /תהלים/ צג: ה), זה שבטו של בנימין שהיה בית המקדש בנוי בתחומו. אל נקמות י"י (שם /תהלים/ צד: א), זה שבטו של גד שהוא עתיד לגדע משתייתן של אומות. א"ר יהושע בן לוי עד כאן שמעתי, מכאן ואילך צא ופשר לעצמך.איש האלהים (דברים לג: א). איש, בשעה שעלה למרום. אלהים, בשעה שירד למטה, וירא אהרן וכל בני ישראל את משה (שמות לד: ל). ד"א איש האלהים,

155

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו - החודש

 שוין, שנה שיצאו ישראל ממצרים היתה התקופה בליל ה' בתחלת הלילה, ומולד הלבנה היה ביום ד' בחצות היום, והתחילו חודש הלבנה וחודש התקופה בלילה, ר' ברכיה ר' חייא בשם ר' יוחנן נתעטף הקב"ה בטלית מצויצת, והעמיד למשה מכאן ולאהרן מכאן, וקרא למיכאל ולגבריאל ועשה אותם כשלוחי החודש, ואמר להם באיזו צד ראיתם את הלבנה, לפני החמה או לאחר החמה, לצפונה או לדרומה, כמה היא גבוה, ולאין היתה נוטה, וכמה היתה רחבה, אמר להם כסדר הזה שאתם איתם /ראיתם/ כך (היא) [יהיו] בני מעבירים את השנה למטן ע"י זקן וע"י עדים וע"י טלית מצוייצת.[החודש הזה לכם] ר' נחמן רבי אליעזר

156

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כא - י' הדברות פ' קמייתא

 ג'), ולהביט בכל אחד ואחד מישראל ולומר לו אנכי ה' אלהיך על אחת כמה וכמה (אמר רבי יוסי אנכי ה' אלהיך על אחת כמה וכמה). [ד"א פנים בפנים וגו'] אמר ר' יוסי בי רבי אבין אמר רבי מנחם בשם ר' יהושע בן לוי לגיבור שהוא מפלפל בזיינו ומראה פנים לכל צד כך פנים בפנים דבר ה' עמכם. [דבר אחר] אמר רבי יוסי בר אבון למורנס הזה שהוא מראה פנים מכל צד כך פנים בפנים דבר ה' עמכם. [ד"א פנים בפנים וגו'] א"ר לוי בדמיות הרבה נדמה להם, לזה עומד לזה יושב לזה בחור לזה זקן, כיצד [בשעה] שנגלה הקדוש ברוך

157

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מא - תקעו

 ר' אבא יפה נוף משוש כל הארץ [הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב] (תהלים מ"ח ג'), (מהו יפה נוף משוש כל הארץ) מהו יפה נוף (קלוניפו) [קלונינפי]. דבר אחר יפה [נוף] א"ר חנניא בר פפא היפה (בענופי' התאינה) [בענפיה, כתאינה] הזו ששורשה בארץ ומתמרת ועולה וענפיה (יוצאה) [יוצאים] מכל צד והיא נאה, לכך הוא קורא את ירושלים יפה נוף, שכך היא עתידה להיות מרחבת ועולה ורחבה ונסבה למעלה למעלה (יחזקאל מ"א ז'). ד"א יפה נוף א"ר ברכיה היפה בהנפת העומר (סלה) [שלה], ור' יצחק אמר היפה שהיא עתידה להניף את אומות העולם, ורבי לוי אמר יפה נוף שהכל מייפין

158

מדרש תנחומא (בובר) פרשת תולדות

 מזה לזה, משיגדלו זה מפיח ויהי טוב, וזה מוציא קוציו, כך כל ימים שהיו עשו ויעקב קטנים לא היה אדם מפריש ביניהם, משנתגדלו נתפרשו, מנין שנאמר ויגדלו הנערים וגו'. ויעקב איש תם יושב אהלים (שם שם /בראשית כ"ה כ"ז/). איש יודע ציד. אמר ר' אבהו, מהו יודע ציד, צידיו סורנא, צד בבית [וצד] בשדה. ויעקב איש תם יושב אהלים. א"ל הקב"ה אתה התחלתה לישב באהלים, חייך כשאשוב לירושלים בזכותך אני חוזר, שנאמר כה אמר ה' הנני שב שבות אהלי יעקב (ירמיה ל יח), שבות אברהם לא נאמר, אלא שבות יעקב.[ג] ויזד יעקב (בראשית כה כט). נכנס עשו מן השדה

159

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מקץ

 מקוה לדבר שידע סופו, מי היה זה, זה יעקב, אע"פ שאמר טרוף טורף יוסף מחכה היה להקב"ה, בסוף הודיעו שיוסף חי, ולא עוד אלא שבישרו שהוא חי, ואל שדי יתן לכם רחמים.[טז] [ואל שדי יתן לכם רחמים]. זש"ה אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו (תהלים צד יב), מהו אשרי הגבר, אמר ר' יהושע אם באו עליך יסורין והייתה יכול ליגע בתורה, יסורין של אהבה הן, ואם לא הייתה יכול ליגע בתורה, יסורין של מרדות הן. אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו, אמר ר' ביסנא אין אדם בעולם שאינו בא לידי יסורין, הוי אדם חושש בעינו אינו יכול

160

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויקרא

 בני ישראל אדם כי יקריב מכם קרבן]. ילמדנו רבינו העובר לפני התבה וטעה [ולא אמר ברכת קללת המינין, מהו שמחזירין אותו, כך שנו רבותינו העובר לפני התבה וטעה] בכל הברכות כולן אין מחזירין אותו, בברכת המינין מחזירין אותו בעל כרחו, חיישינן שמא מין הוא, ולכך מחזירין אותו שאם יהיה בו צד מינות יהיה מקלל את עצמו והקהל עונין אמן, וכן מי שלא אמר בונה ירושלים מחזירין אותו, דחיישינן שמא כותי הוא, אמר ר' יוסי גר שקיבל עליו דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו, ולא עוד אלא אפילו דקדוק אחד מדקדוקי תורה או מדקדוקי סופרים. אמר ר' יהודה בר

1234567891011121314151617181920