צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ד

 הלוים לי, שיהיו לקוחים לשמי, אני ה' נאמן אני לשלם שכר טוב על שהם לקוחים לשמי תחת כל בכור בבני ישראל לפי שהבכורות שלי הם שנא' (במדבר ג) כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים וגו' אמר הקב"ה בשביל חיבתם של ישראל שניתי סדרו של עולם באיזה צד כתבתי בתורה שיהא חמור נפדה בשה שנא' (שמות לד) ופטר חמור תפדה בשה אני לא עשיתי כן אלא פדיתי שה בחמור המצריים שנקראו חמור שנאמר (יחזקאל כג) אשר בשר חמורים בשרם וישראל נקראו שה שנאמר (ירמיה נ) שה פזורה ישראל והרגתי בכוריהם והקדשתי בכוריהם של ישראל שנא' כי לי

132

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט

 על עשרת הדברות ועליה אמר שלמה (קהלת ז) ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנו /ממנה/ וחוטא ילכד בה אוי לה לעבירה שעוברין בה על עשרת הדברות, את האשה אשר היא מצודים צדה בעוה"ז וצדה בעוה"ב וחרמים החרם הזה צד במים ואינו צד ביבשה אבל האשה צדה במים וצדה ביבשה לבה שהיא תובעת בלבה אסורים ידיה אלמלא שאסורים ידיה שאינה תובעת בפה לא היתה מנחת לאדם שלא תהא תובעתו טוב לפני האלהים ימלט ממנה, תני בשם רבי מאיר כשם שיש דעות במאכל ומשתה כך יש דעות באנשים יש אדם

133

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 שש אמר רב הונא כנגד ו' מצות שהמלך מצווה עליהם בכל יום אלו הן (דברים יז) לא ירבה לו נשים רק לא ירבה לו סוסים וכסף וזהב לא ירבה לו מאד לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תקח שוחד, שש כנגד שש מעלות לכסא ושש מעלות לכסא באי זה צד בצד שהיה עולה ויושב עלה לישב על מעלה הראשונה הכרוז יוצא ואומר לו לא ירבה לו נשים עלה לישב על מעלה שניה הכרוז יוצא ואומר לו (שם /דברים י"ז/) לא ירבה לו סוסים עלה לישב על מעלה שלישית הכרוז יוצא ואומר וכסף וזהב לא ירבה לו מאד עלה לישב

134

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

 מועד לדבר אתו למה נאמר לפי שהוא אומר וידבר ה' אליו מאהל מועד שומע אני מאהל מועד ממש ת"ל (שמות כה) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת וגו' אי אפשר לומר מאהל מועד שהרי כבר נאמר מעל הכפרת ואי אפשר לומר מעל הכפרת שהרי כבר נאמר מאהל מועד באיזה צד נתקיימו שני כתובים הללו זו מדה בתורה ב' כתובים זה כנגד זה והרי הם סותרים זה ע"י זה יתקיימו במקומן עד שיבא כתוב אחר ויכריע ביניהן מה ת"ל ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו מגיד הכתוב שהיה נכנס משה ועומד באהל וקול יורד מן השמים כמין סילון של

135

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

 עמד לו בראשונה היה ריוח מכאן ומכאן ותט האתון מן הדרך ותלך בשנייה לא יכלה לזוז אלא לצד אחד בשלישית אין דרך לנטות ימין ושמאל ומה היו הסימנין האלה שאילו בקש לקלל בניו של אברהם היה מוצא מיכן ומיכן בני ישמעאל בני קטורה, בקש לקלל בני יצחק היה מוצא בהן צד אחד בני עשו ותלחץ אל הקיר, בניו של יעקב לא מצא בהן פסולת ליגע בהן לכך נאמר בשלישית במקום צר זה יעקב דכתיב (בראשית לב) ויירא יעקב מאד וייצר לו אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל שלא מצא פסולת באחד מבניו, ותרא האתון את מלאך ה' ותרבץ תחת בלעם

136

דברים רבה (וילנא) פרשת וזאת הברכה פרשה יא

 בין הארץ לרקיע אבל בן עמרם מיום שנגלית אליו בסנה לא בא לאשתו שנאמר (במדבר יב) ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח, בבקשה ממך תניחני בגופו של משה באותה שעה נשקו הקב"ה ונטל נשמתו בנשיקת פה והיה הקדוש ברוך הוא בוכה (תהלים צד) מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און ורוה"ק אומר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, שמים בוכין ואומרים (מיכה ז) אבד חסיד מן הארץ ארץ בוכה ואומרת (שם /מיכה ז'/) וישר באדם אין, וכשבקש יהושע רבו ולא מצאו היה בוכה ואומר (תהלים יב) הושיעה ה'

137

דברים רבה (ליברמן) פרשת ראה

 ראה כמה דברים משמרים אותו, אימת, בשעה שאת משמר דברי תורה, הוי נתתי לפניך ב' דרכים ברכה וקללה, ברכה אם תשמעון וקללה אם לא תשמעון.[ה.] אמ' הקב"ה שמעו לי שאין אדם שומע לי ומפסיד, רב אמ' את מוצא יש ששומע (לי) ומפסיד ויש ששומע ומשתכר, כאי זה צד, אדם הראשון שמע לאשתו והפסיד, מנין, שנא' ולאדם אמ' כי שמעת לקול אשתך וגו', א"ר יצחק לה"ד למלך שאמ' לעבדו אל תטעום כלום דבר עד שאבא מן המרחץ, אמרה לו שפחתו, טעום את התבשיל הזה, שלא יהא מבקש ליתן לתוכו מים או מלח או מורייס, בא המלך מצא אותו מטעים שפתותיו,

138

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 מ"א =מלכים א'= ח) אז יקהל שלמה את כל זקני ישראל וגו', דוד אמר שירים שנא' (שמואל ב כב) וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת וגו' ושלמה אמר שירים שנאמר שיר השירים אשר לשלמה, רבי סימון בשם רבי יונתן דבית גוברין בשם ריב"ל אמר הואיל ואת מקישו מקישו מכל צד, מה אביו נמחל לו על כל עונותיו שנא' (שם /שמואל ב'/ יב) גם ה' העביר חטאתך לא תמות אף זה כיוצא בו, ולא עוד אלא ששרתה עליו רוח הקודש ואמר ג' ספרים משלי וקהלת ושיר השירים.ז ד"א שיר השירים זה שאמר הכתוב (משלי טז) לב חכם ישכיל פיהו

139

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג

 אמר כתיב (בראשית ל"ב) ויאבק איש עמו, אין אנו יודעין מי היה ברשותו של מי, אם המלאך היה ברשות יעקב ואם יעקב ברשות המלאך, אלא ממה דכתיב (שם /בראשית ל"ב/) ויאמר שלחני כי עלה השחר, אמר לו המלאך ליעקב שלחני כי הגיע קילוסי לקלס הוי המלאך ברשות יעקב אבינו, ובאיזה צד נדמה לו, ר' חמאי בר' חנינא אמר לשרו של עשו הרשע נדמה לו, הה"ד (שם /בראשית/ ל"ג) כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים, אמר ליה אפך דמיין לשרך, משל למלך שהיה לו ארי אימירון וכלב אגריון, מה עשה המלך זיווג את הארי והיה מלבבו כנגד בנו והיה

140

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ז

 הרע על זנות, אין לי אלא אלו, מניין לרבות דוכסין ואנדיקין וההגמונין, ת"ל (שם /דניאל ג'/) וכל שלטוני מדינתא, אין לי אלא אלו בירידתן, בעלייתן מניין, דכתיב (שם /דניאל ג'/) ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא ודברי מלכא, אחשדרפניא, רבי אחא ורבנן רבי אחא אמר אלו הארכונות שהן נחשדין ופונין דין לכל צד, ורבנן אמרי שמהדרין פנים ופונים דין, סגניא סכולוסטיקי, ופחותא קתאליקי, והדברי מלכא קשיש ואיסטרולוגיסי, חזין לגובריא אלך, ונעשה נבוכדנצר אימוס שירוף מניין, א"ר יצחק מן הדא דהוא אמרה בפומיה (שם /דניאל ג'/) אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עילאה שפר קדמי להחויה, למי עבד בגופי עבד, הפילה הרוח את

1234567891011121314151617181920