צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צד

 

122

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א

 ואותו ילדה אחרי אבשלום, (משלי יג) ואוהבו שחרו מוסר, זה הקב"ה על שאהב את ישראל, דכתיב (מלאכי א) אהבתי אתכם אמר ה', שהוא מרבה אותן ביסורין, אתה מוצא שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכלם לא נתנם להם אלא על ידי יסורין, התורה, וארץ ישראל, וחיי עוה"ב, התורה דכתיב (תהלים צד) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו, ארץ ישראל דכתיב (דברים ח) וידעת עם לבבך וגו', מה כתיב אחריו כי ה' אלהיך מביאך וגו', העולם הבא דכתיב (משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור וגו', וכל המייסר את בנו מוסיף הבן אהבה על אביו והוא מכבדו, שנאמר (שם /משלי/

123

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כז

 אלוה של ישראל ומנין אתה למד שעמלק והמדינים צריהם של ישראל שנאמר (במדבר כב) וילכו זקני מואב וזקני מדין, וכן (שופטים ו) מדין ועמלק ובני קדם, וכן בלעם הרשע אומר וירא את עמלק שלא חזר בו וכשראה ליתרו שעשה תשובה מה אמר (במדבר כד) וירא את הקיני, משל לצייד שהיה צד צפרים צד את הראשונה בא לצוד את השניה הלכה וישבה לה על איקונין של מלך עמד לו הצייד תוהא בה אמר לה אם אזרק עליה אבן אני מתחייב בנפשי ואם אתן את הקנה מתיירא אני שלא יגע באיקונין של מלך איני יודע מה אומר לך אלא למקום יפה ברחת

124

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

 אבשלום. ואהבו שחרו מוסר (משלי יג) - זה הקב"ה, על שאהב את ישראל, שנאמר: אהבתי אתכם אמר ה' (מלאכי א), הוא מרדם בייסורין. את מוצא: שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, ולא נתן אותם להם אלא על - ידי ייסורין, ואלו הן: תורה - דכתיב: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו (תהלים צד), וארץ ישראל - דכתיב: וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו [ה' אלהיך מיסרך] (דברים ח), וכתיב בתריה: כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה (שם /דברים ח/). העולם הבא - דכתיב: כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר (משלי ו). וכל המייסר את בנו מוסיף עליו

125

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ג

 לסלוח ר' יהודה בר סימון בשם ר' זעירא אף הקב"ה וויתר לנו סליחה אחת משלו ואיזו זו עשירית האיפה.ד נפש כי תקריב קרבן, מה כתיב למעלה מן הענין (ויקרא א) והסיר את מראתו בנצתה א"ר תנחומא בר חנילאי העוף הזה פורח וטס בכל העולם ואוכל בכל צד ואוכל מן הגזלות ומן החמסין אמר הקב"ה הואיל והזפק הזה מלא גזילות וחמסין אל יקרב לגבי המזבח לכך נאמר והסיר את מראתו אבל בהמה גדילה על אבוס בעלה ואינה אוכלת מכל צד לא מן הגזלות ולא מן החמסין לפיכך היא מקריבה כולה, לכך נאמר (ויקרא א) והקריב הכהן (והקטיר) את הכל המזבחה,

126

ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה י

 הה"ד (שם /יהושע ג'/) ויאמר יהושע בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם אמר להם מתוך שהחזיקו אתכם שני בדי הארון יודע אני ששכינתי ביניכם אף בבית המקדש כן דתנינן עומדים צפופים ומשתחוים רווחים רבי שמואל בר איביה בשם רבי אחי אמר ריוח ארבע אמות בין כל אחד ואחד אמה לכל צד שלא יהא אחד מהן שומע קול חבירו מתפלל אף לעתיד לבא כן שנאמר (ירמיה ג) בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' ונקוו אליה כל הגוים ר' יוחנן סלק למשאל בשלמיה דרבי חנינא ואשכחיה דהוה עסיק בהדין פסוקא בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' ונקוו אליה כל הגוים אמר לו

127

ויקרא רבה (וילנא) פרשת תזריע פרשה יד

 הזה כשהוא יוצא יוצא מלא גללין וכל מיני סירוחין והכל מחבקים אותו ומנשקין אותו וביותר אם הוא זכר הה"ד אשה כי תזריע וילדה זכר.ה ד"א אשה כי תזריע הה"ד (תהלים נא) הן בעוון חוללתי רבי אחא אמר אפי' אם יהיה חסיד שבחסידים א"א שלא יהיה לו צד אחד מעון אמר דוד לפני הקב"ה רבון העולמים כלום נתכוון אבא ישי להעמידני והלא לא נתכוון אלא להנאתו תדע שהוא כן שמאחר שעשו צרכיהן זה הופך פניו לכאן וזו הופכת פניה לכאן ואתה מכניס כל טיפה וטיפה שיש בו והוא שדוד אמר (שם /תהלים/ כז) כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני (שם /

128

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ג

 סימון בשם ר' זעירה אף הקב"ה היתיר לנו סליחה אחת משלו. ואי זו זו, זו עשירית האיפה. נפש כי תקריב קרבן מנחה.[ד] מה כת' למעלה מן העינין, והסיר את מראתו בנצתה (ויקרא א, טז). אמ' ר' תנחום בר חנילאי העוף הזה פורח וטס בכל העולם ואוכל מכל צד, ואוכל מן הגזילות ומן החמסין, אמ' הקב"ה הואיל והזפק הזה מלא גזלות וחמסין אל יקרב לגבי מזבח. לכך נאמר והסיר את מוראתו בנצתה. אבל בהמה זו גדלה על אבוס בעלה ואינה אוכלת מכל צד, לא מן הגזלות ולא מן החמסין, לפיכך הוא מקריבה כולה. לכך נאמר והקריב הכהן את הכל המזבחה

129

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה י

 בדי ארון. ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם (יהושע ג, י), ממה שהחזיק בין שני בדי ארון תדעו כי אל חי בקרבכם. אף בירושלם כן דתנן עומדין צפופין ומשתחוים רווחים. מהו רווחין, ר' ישמעאל בר אוניא בש' ר' אחא רווח ארבע אמות בין כל אחד ואחד, אמה לכל צד, כדי שלא יהא כל אחד ואחד שומע קול תפילתו שלחבירו. אף לעתיד לבוא כן, דכתיב בעת ההיא יקראו לירושלם כסא י"י ונקוו אליה כל הגוים (ירמיה ג, יז). ר' יוחנן סליק למישאל בר' חנינא אשכחיה דעסיק בהדין פסוקא, בעת ההיא יקראו לירושלם כסא י"י וגו', אמ' לו ר', וכי

130

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת תזריע פרשה יד

 בעון גלליך. לפי שהוולד הזה יוצא מלא גללין וכל מיני סירחון והכל מחבקין אותו ומנשקין אותו וביותר אם היה זכר. אשה כי תזריע וילדה זכר.[ה] הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי (תהלים נא, ז). ר' אחא אמ' בעון מלא, אפילו חסיד שבחסידים אי איפשר שלא יהיה בו צד אחד. אמ' דוד לפני הקב"ה רבון העולמים כלום נתכוון אבא ישי להעמידני והלא לא נתכוון אלא לצורך עצמו. תדע לך שהוא כן שבשעה שהן עושין את צורכיהן זה הופך פניו לכאן וזה הופך פניו לכאן ואתה מכניס כל טיפה וטיפה שיש בו. והוא שדויד /שדוד/ אמ' כי אבי ואמי עזבוני וי"י

1234567891011121314151617181920