צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צד

 

112

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ה

 בדי ארון, ר' חמא אמר סמכן בין בדי ארון, רבנן אמ' צימצמן בין שני בדי ארון, אמר להם יהושע מזה תדעו כי אל חי בקרבכם (שם שם /יהושע ג'/ י), ואף בירושלם עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, ר' שמואל בר' יונה בשם ר' אחא ארבע אמות לכל אחד ואחד, אמה מכל צד כדי שלא יהא אחד מהם שומע תפילת חבירו, ואף לעתיד כן ביום ההוא יקראו לירושלם וגו' (ירמיה ג יז) ר' יוחנן סלק למישל בשלמיה דר' חנינא אשכחיה יתיב דריש הדן פסוקא ביום ההוא יקראו לירושלם כסא י"י ונקוו אליה כל הגוים, [אמר לו ר'] וכי מחזקת היא אתמהא, אמר

113

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כ

 הונא חד מנהון אמר את גרמתה לביריותיי שיהו מהלכים גחונים על מיתיהם אף את על גחונך תלך. אמר ר' אלעזר אף קללתו שלהקב"ה יש בה ברכה, אלולי שאמר לו הקב"ה על גחונך תלך היאך הוא בורח לכותל וניצול, לחור וניצול.ועפר תאכל אמר ר' חילפי לא עפר מכל צד אלא בוקע ויורד עד שמגיע לסלע או לבתולה ושומט גידים שלאדמה ואוכל. אמר ר' לוי לעתיד לבוא הכל מתרפאין חוץ מנחש וגבעוני, נחש ונחש עפר לחמו (ישעיה סה כה), גבעוני והעובד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראל (יחזקאל מח יט), ויעבדוהו כל שבטי ישראל. ר' איסי ור' הושעיא בשם ר' חייא רבה

114

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לז

 לדוד אשר שר לי"י על דברי כוש בן ימיני (תהלים ז א) ר' יהושע בר' נחמיה בשם ר' חננא בר יצחק כנגד בימה שלרשע אמרו, וכי כושי היה עשו אלא שעשה כמעשה נמרוד ה"ה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני י"י [נמרוד אין כת' כאן] אלא כנמרוד מה זה צד את הביריות בפיהם אף זה צד את הביריות בפיהם לא גנבת מן גנב עמך לא קטלת מן קטל עמך.הוא היה גבור וגו' חמשה הוא לרעה וחמשה הוא לטובה, [חמשה הוא לרעה] הוא היה גיבור ציד, הוא עשו אבי אדום (בראשית לו מג), הוא דתן ואבירם (במדבר כו ט)

115

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 שם שם /ל"ג י"ח/) תתן אמת ליעקב חסד לאברהם (מיכה ז כ), להציל ממות נפשם (תהלים שם /ל"ג/ יט) ממיתתו שלנמרוד, ולחיותם ברעב (שם שם /תהלים ל"ג/) ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם.ר' פינחס בשם ר' חנן דצפורי פתח אשרי הגבר אשר תייסרינו יה (תהלים צד יב) ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדינו (שם שם /תהלים צ"ד/), מה כת' באברהם ואברכך ואגדלה שמך (בראשית יב ב) כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא עליו תיגר אלא וירד אברם מצרימה וגו'.ר' יהושע בן לוי פתח טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו (תהלים קיא ה) אמר ר'

116

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג

 כל שלש עשרה שנה הולכים שניהם לבית הספר ובאים מבית הספר, לאחר י"ג שנה זה הולך לבתי מדרשות וזה הולך לבתי עבודה זרה, אמר ר' אלעזר בר' שמעון צריך אדם להיטפל בבנו י"ג שנה, מיכן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מענשו שלזה.ויהי עשו איש יודע ציד וגו' צד את הביריות בפיהם לא גנבת מן גנב עמך לא קטלת מן קטל עמך, ר' אבהו אמר צידני סדני, צד בבית צד בשדה, צד בבית איך מתקנין מילחא, צד בשדה היך מתקנין תיבנא, ר' חייא בר אבה אמר הפקיר עצמו כשדה, אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון כל העולמים לא דיינו שנשתעבדנו לשבעים

117

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 שנים, אסף ומשה, אסף יכרסמנה חזיר מיער, ומשה אמר את החזיר כי מפריס פרסה (ויקרא יא ז), למה הוא מושלה בחזיר, אלא מה חזיר הזה בשעה שהוא רובץ הוא מיפשט את טלפיו כלומר שאני טהור, כך מלכות הרשעה הזו גוזלת וחומסת נראת כאילו מצעת בימה כך עשו כל ארבעים שנה צד נשי אנשים מענה אותן, וכיון שהגיע לארבעים שנה דימה עצמו לאביו, אמר מה אבא נשא אשה בן ארבעים אף אני נושא אשה בן ארבעים שנה הה"ד ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה וגו'.ר' יודן בר' סימון פתח אלהים מושיב יחידים ביתה וגו' (תהלים סח ז) היא דעתיה

118

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סז

 מי שיש לו ב' בנים אחד נכנס ואחד יוצא חרד אתמהא, אלא בשעה שנכנס עשו נכנסה גיהינם עמו, רב נתן בשם ר' אחא התחילו כותלי הבית מרתיחין הה"ד מי אפוא מי הוא שעתיד ליאפות כאן אני או בני, אמר לו הקב"ה לא את לא בנך אלא הוא הצד ציד. הוא צד הצייד, אמר ר' לעזר בר' שמעון ציידא היך צדוך פכיר תרעייה היך תרעך פכיר ומקלק הה"ד לא יחרוך רמייה צידו (משלי יב כח), רבנין אמ' לא יארוך לא יאחר הקב"ה לרמאי ולא לצידו, ר' ליעזר בנו שלר' יוסי הגלילי לא יארוך לא יאחר הקב"ה לרמאי ולצידו דאמר ר' יהושע

119

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת מקץ פרשה צב

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת מקץ פרשה צבמג (יד) [ואל שדי יתן לכם רחמים] ר' פינחס בש' ר' חנן דציפורין פתח אשרי הגבר אשר תיסרנו יה וגו' (תהלים צד יב) ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדינו (שם שם /תהלים צ"ד/), מה כת' באברהם ואברכך ואגדלה שמך וגו' (בראשית יב ב) כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא תגר, אף את באו עליך ייסורין לא תהא מקפיד ולא קורא תגר, אמ' ר' אלכסנדרי אין לך אדם בלא ייסורין, אשריו לאדם שתורתו ייסורין, אמ' ר' יהוש' בן לוי כל ייסורין שבאין לאדם ומבטלין אותו מתורתו ייסורין שלתוכחת הן, וכל יסורין

120

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צג

 השבטים, אמרו מלכים מדיינים אילו עם אילו אנו מה אכפת לנו, יאי למלך מדיין עם מלך ויגש אליו יהודה וגו'.תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו (משלי כה יא) תירגם עקילס חזורין דדהב בגו דייסקירין דכסף, דבר דבור על אופניו מה האופן הזה מראה פנים לכל צד, כך היו דבריו שליהודה נראים לכל צד בשעה שנדבר עם יוסף ויגש אליו יהודה.מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה (משלי כ ה) משל לבאר עמוקה מליאה צונין והיו ממיה יפין, ולא היתה בריה יכולה לשתות ממנה, בא אחד וקשר חבל בחבל נימה בנימה ודלה ממנה ושתה, התחילו הכל

1234567891011121314151617181920