צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כ

 מנהון אמר אתה גרמת לבריות שיהו מהלכי גחונים על מתיהם, אף אתה על גחונך תלך, א"ר אליעזר אף קללתו של הקב"ה יש בה ברכה אמר אלולי שאמר לו הקב"ה על גחונך תלך היאך היה בורח לכותל ונכנס לחור וניצל, ועפר תאכל כל ימי חייך אמר רבי חילפאי לא עפר מכל צד אלא בוקע ויורד עד שהוא מגיע לסלע ושומט גידין של אדמה ואוכל, א"ר לוי לעתיד לבא הכל מתרפאין חוץ מנחש, וגבעונים, נחש, שנאמר (ישעיה סה) ונחש עפר לחמו לא ירעו ולא ישחיתו וגו', גבעונים, (יחזקאל מח) והעובד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראל, ר' אסי ורבי הושעיא בשם ר' אחא

102

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לז

 ז) שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני, רבי יהושע בר נחמיה בשם רבי חנינה בן יצחק כנגד בימה של רשע אמרו וכי כושי הוה, אלא שעשה כמעשה נמרוד הה"ד על כן יאמר נמרוד גבור ציד לפני ה' אין כתיב כאן אלא כנמרוד גבור ציד מה זה צד את הבריות בפיהם אף זה צד את הבריות בפיהם, לא גניבת מן גנב עמך לא קטלת מן קטל עמך.ג הוא היה גבור ציד לפני ה', חמשה הוא לטובה וחמשה הוא לרעה, הוא היה גבור ציד לפני ה', הוא עשו אבי אדום, הוא דתן ואבירם, הוא המלך אחז, הוא

103

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מ

 יראיו זה אברהם שנאמר (בראשית כב) כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, למיחלים לחסדו שנאמר (מיכה ז) תתן אמת ליעקב חסד לאברהם וגו', להציל ממות נפשם ממיתתו של נמרוד, ולחיותם ברעב ויהי רעב בארץ.ב ויהי רעב בארץ רבי פנחס בשם רבי חנין דציפורין פתח (תהלים צד) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדנו מה כתיב באברהם ואברכך ואגדלה שמך כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא קרא תגר ולא הקפיד אלא וירד אברם מצרימה לגור שם, ויהי רעב בארץ, רבי יהושע בן לוי פתח (שם /תהלים/ קיא) טרף נתן ליראיו, טירוף נתן ליראיו בעולם הזה, אבל

104

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נג

 תשעה מקוטעים, רבי הונא בשם רבי חזקיה בחצות היום נולד נאמר כאן מועד ונאמר להלן (דברים טז) כבוא השמש מועד צאתך ממצרים.ז [כא, ג - ד] ויקרא אברהם את שם בנו יצחק, יצא חוק לעולם ניתן דורייה לעולם, אמר רבי יצחק חפושית יו"ד עשרה כנגד עשרת הדברות, צד"י תשעים, ואם שרה הבת תשעים שנה תלד, קו"ף מאה הלבן מאה שנה, חי"ת כנגד המילה שניתנה לשמונה, וימל אברהם את יצחק וגו', הדא הוא דכתיב (בראשית יז) ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם.ח [כא, ו] ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים, ר' ברכיה בר' יהודה ברבי סימון בשם רבי

105

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג

 חוחו כך כל י"ג שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר, לאחר י"ג שנה זה היה הולך לבתי מדרשות וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים, א"ר אלעזר צריך אדם להטפל בבנו עד י"ג שנה מיכן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה, ויהי עשו איש יודע ציד, צד את הבריות בפיו, לא גנבת מאן גנב עמך, ולא קטלית מאן קטל עמך אמר רבי אבהו, שודני, צידני, צד בבית, צד בשדה, בבית היך מתקנין מילחא, בשדה היך מתקנין תבנא, רבי חייא אמר הפקיר עצמו כשדה, אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון כל העולמים לא דיינו שנשתעבדנו לשבעים אומות אלא

106

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סה

 ואסף, משה אמר (דברים יד) ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, אסף אמר יכרסמנה חזיר מיער, למה הוא מושלה בחזיר, אלא מה חזיר הזה בשעה שהוא רובץ הוא מפשיט את טלפיו כלומר שאני טהור כך מלכות הזאת הרשעה גוזלת וחומסת נראת כאלו מצעת את הבימה, כך עשו כל ארבעים שנה צד נשי אנשים ומענה אותם וכיון שהגיע לארבעים שנה דימה עצמו לאביו, אמר מה אבא נשא אשה בן ארבעים שנה אף אני נושא אשה בן ארבעים שנה הה"ד ויהי עשו בן ארבעים שנה.ב ויקח אשה את יהודית, ר' יודן פתח (תהלים סח) אלהים מושיב יחידים ביתה וגו', היא דעתיה

107

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סז

 בר שמעון ציידא היך צדוך, פכור תרעיא היך תרעך פכור ומקולקל הה"ד (משלי יב) לא יחרוך רמיה צידו, רבנן אמרי לא יאחר ולא יאריך הקב"ה לרמאי ולצידו, ר"א בנו של ר' יוסי אומר מהו לא יחרוך לא יאריך הקב"ה לרמאי ולצידו, דא"ר יהושע בן לוי כל אותו היום היה עשו צד צבאים וכפתן ומלאך בא ומתירן ועופות ומסכסכן ומלאך בא ומפריחן, וכל כך למה (משלי יב) והון אדם יקר חרוץ, כדי שיבא יעקב שהוא יקרו של עולם ויטול את הברכות שמעיקר העולם חרוצות לו, ר' חנינא בר פפא שאל את רבי אחא א"ל מהו דכתיב הון אדם יקר חרוץ, א"ל

108

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צ

 ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו, כלי ידים, ואת רגלו, כלי רגלים.ד [מא, מה] ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח, א"ר יוחנן צפונות מופיע ונחות לו לאמרם, רבי חזקיה אמר צפונות מופיע בדעת, מניח רוחן של בריות בהן, ורבנן אמרי צד"י צופה, פ"א פודה, נו"ן נביא, תי"ו תומיך, פ"א פותר, עיי"ן ערום, נו"ן נבון, חי"ת חוזה, א"ר אחא צפונה אחת שיש כאן באת לגלות עליה שאת בנה, בכולן כתיב (בראשית לג) ותגשן השפחות ותגש גם לאה וגו', וביוסף כתיב ואחר נגש יוסף ורחל, אמר יוסף הרשע הזה עינו רמה וכו', אמר הקב"ה אתה

109

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צב

 בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צבא [מג, יד] ואל שדי יתן לכם רחמים, ר' פנחס בשם ר' חנין דציפורין פתח (תהלים צד) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדנו, מה כתיב באברהם (בראשית יב) ואברכך ואגדלה שמך, כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא תגר אף את אם באו עליך יסורין לא תהא מקפיד ולא קורא קטיגור, אמר ליה רבי אלכסנדרי אין לך אדם בלא יסורים אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה שנאמר ומתורתך תלמדנו, א"ר יהושע בן לוי כל יסורים שהם באים על האדם ומבטלין אותו מדברי תורה יסורים של תוכחת

110

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג

 יבא ביניהם, אלו השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו.ג ד"א ויגש אליו יהודה, כתיב (משלי כה) תפוחי זהב במשכיות כסף, תרגם עקילס הגר חזורין דדהב בגו דיסקרין דכסף (שם /משלי כ"ה/) דבר דבור על אופניו, מה אופן זה מראה פנים מכל צד, כך היו דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה שדבר עם יוסף.ד ד"א ויגש אליו יהודה וגו', כתיב (שם /משלי/ כ) מים עמוקים עצה בלב איש וגו', לבאר עמוקה מלאה צונן והיו מימיה צוננין ויפין ולא היתה בריה יכולה לשתות הימנה בא אחד וקשר חבל בחבל ונימה בנימה משיחה במשיחה ודלה

1234567891011121314151617181920