צד

צד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 32267 מקורות עבור צד. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 לשבחה של ארץ ישראל: ר' שמעון בן יוחאי אומ' שוטה היה זה ולא היה יודע לפתות משל לאדם הולך לישא אשה מה אומר לה אביך מלך ואני מלך אביך עשיר ואני עשיר אביך מאכילך בשר ואני מאכילך בשר אביך משקך יין ישן ואני משקך יין ישן אין זה פתוי כאיזה צד אומר לה אביך הדיוט ואני מלך אביך עני ואני עשיר אביך מאכילך ירק וקטנית ואני מאכילך בשר ודגים אביך משקך יין חדש ואני משקך יין ישן אביך מוליכך ברגלך למרחץ ואני מוליכך בגלגטיקה והלא דברים קל וחומר מה אם מי שבא לומר שבחה של ארצו לא אמר גנאה של

92

מדרש תנאים לדברים פרק יט

 ודרשו השפטים היטב היטב היטב לגזרה שוה מה כאן שבע חקירות אף להלן שבע חקירות מה כאן שבע בדיקות אף להלן שבע בדיקות: מה להלן בשני עדים הכת' מדבר אף כאן בשני עדים הכת' מדבר: והנה עד שקר העד מיכן אמרו אין העדים נעשין זוממין עד שיזימו את עצמן כאיזה צד אמרו מעידין אנו את איש פל' שהרג את הנפש אמרו להן היאך אתם מעידין שהרי הנהרג הזה או ההורג הזה עמנו [היה] אותו היום במקום פל' אין אלו זוממין אבל אמ' להן היאך אתם מעידין שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פל' הרי אלו זוממין ונהרגין על פיהם:

93

מדרש תנאים לדברים פרק כא

 ממיתין אותו ואחר כך תולין אותו: ותלית אתו ולא את כליו אתו ולא את עידיו אתו ולא את זוממיו: אתו מלמד שאין דנין שנים ביום אחד: על עץ שומע אני בין תלוש בין מחובר ת"ל כי קבור תק' מי שאינו מחוסר אלא קבירה יצא זה שמחוסר (תלייה) [תלישה] וקבירה: כאיזה צד תולין אותו משקיעין את הקורה בארץ והעץ יוצא ממנה ומקיף שתי ידיו זו על גבי זו ותולה אתו:פסוק כג(כג). לא תלין נב' על העץ שלא ישהה אתה אומ' שלא ישהה או לא תלין נב' על העץ כמשמעו ת"ל כי קבור תק' ביום הה' הא מה ת"ל לא

94

מדרש תנאים לדברים פרק כב

 אין לי אלא פריקה וטעינה בהמה עצמה מנ' ת"ל עזב תע' עמ' הקם תקים עמו כל דבר שהוא שווה לו:פסוק ה(ה). לא יהיה כלי גבר על אשה ר' ישמעאל אומ' בא הכת' ללמדך הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור שלא יחשדוך אחרים בעבירה הא כאיזה צד האיש לבוש בגדי אשה והאשה סבורה לאיש שהוא אשה ונמצאו באין לידי עבירה לפיכך לא יתקשט האיש כתכשיטי אשה ולא אשה כתכשיטי איש ולא ילבש חלוק של צורות ולא טלית של שלטים: ד"א לא יהיה כלי גבר על אשה וכי מה בא הכת' ללמדינו שלא תלביש אשה כלי לבנים והאיש לא יתכסה

95

מדרש תנאים לדברים פרק כו

 הדברים אמ' לו ר' מה אתה שוטפיני הרי לכם עוד כת' (שם מט ז) כה אמר ה' גואל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי להם יראו מלכים וקמו שרים וישתחוו אם מתקיים לכם עכשו אשריכם ואם לעתיד לבוא אשריכם. אשריכם מה אמור לכם ובכם עליהם פתח ר' יוסי ואמ' (תה' צד יט) ברוב שרעפי בקרבי תנחו' ישעשעו נפ' אע"פ שאומות העולם דוחקים אותנו בשעבוד ועושים עלינו שררה אנו נזכרין נחמות שכתבת לנו ומשתעשין בהן שנ' תנחומ' ישעש' נפ' מהו לבזה נפש למתעב גוי אפלו עני שבישר' עתידין כל אומות העולם שיהיו משתחוין לו: אמרו כשעלה הדרינוס במעלה חמת גרר מצא

96

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 לא) ואלה המלכים אש' מל' הא מלמד שלא נכנסה ביניהן מלכות מעולם: הופיע מהר פארן ארבע הופעות הן הופעה הראשונה זו שלמצרים שנ' (תה' פ ב) רעה ישראל האזינה נהג כצ' יוסף יושב הכרובי' הופי': הופעה השניה זו שלמתן תורה שנ' הופיע מהר פא': הופעה השלישית זו שלאדום שנ' (שם צד א) אל נקמות ה' אל נקמות הופיע: הופעה הרביעית זו שלגוג שנ' (שם נ ב) מציון מכלל יופי אלהים הופיע: ואתה מרבבת קדש שלא כמדת בשר ודם מדת הקב"ה מלך בשר ודם כשהוא עושה משתה וכשהוא שמח בחופתו מראה הוא את גנזיו ואת כל אשר לו אבל הקב"ה אינו

97

מדרש תנאים לדברים פרק לד

 מח' ספון ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה האוי ארבעת מילין אותן ארבעת מילין היאך הילכן משה מלמד שהיה משה מוטל על כנפי השכינה ומלאכי שרת אומ' צדקת ה' עשה ומ' עם ישראל (שם) והקב"ה אומ' מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און (תה' צד טז): על פי ה' בנשיקה מלמד שמיתת משה מפי הקדש אין לי אלא מיתת משה ומנ' אף מיתת אהרן אמ' (לב נ) כאשר מת אהרן אח' בהר ההר הרי אנו למידין ממיתת משה למיתת אהרן ואין הדבר כן אלא ממיתת אהרן למיתת משה מה מיתת אהרן מפי קדש אף

98

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ל

 היה רבי יוסי אומר מגלגלין זכות ליום זכות, וחובה ליום חובה, שנמצאת אומר כשחרב הבית בראשונה, אותו היום מוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית היתה, ומשמרתו של יהויריב היתה, ותשעה באב היה, וכן שניה, ובזה ובזה הלוים עומדים על דוכנן ואומרים שירה, ומה שירה אמרו, וישב עליהם את אונם וגו' (תהלים צד כג), בחדש הרביעי בתשעה לחדש הבקעה העיר (ירמיה לט ב), בראשונה, ובשניה בשבעה עשר בו, ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללויה (תהלים קו מח), ברוך [ה'] אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וגו' (שם /תהלים/ עב), והוא מהשנא

99

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה א

 יא א"ר סימון בשם רבי יהושע בן לוי מנצפ"ך צופים אמרום, הלכה למשה מסיני, רבי ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמר, מה שהתקינו הצופים, מעשה היה ביום סגריר ולא נכנסו חכמים לבית הועד, והיו שם תינוקות, ואמרו באו ונעשה בית הועד, אמרו מה טעם כתיב מ"ם מ"ם נו"ן נו"ן צדצד"י פ"א פ"א כ"ף כ"ף, אלא ממאמר למאמר, ומנאמן לנאמן, ומצדיק לצדיק, ומפה לפה, מכף לכף. ממאמר למאמר, ממאמר של הקדוש ברוך הוא למאמר של משה, מנאמן לנאמן, מהקדוש ברוך הוא שנקרא אל מלך נאמן למשה שנקרא נאמן דכתיב (במדבר יב) בכל ביתי נאמן הוא, מצדיק לצדיק, מהקב"ה שנקרא

100

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ה

 בדי הארון, אמר להן יהושע ממה שהחזיקו שני בדי הארון אתכם, אתם יודעים ששכינתו של הקב"ה ביניכם הה"ד (שם /יהושע ג'/) ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, ואף בירושלים דתנן עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, רבי שמואל ברבי חנא בשם רבי אחא אמר ארבע אמות לכל אחד, ואמה מכל צד כדי שלא יהא אדם שומע תפלתו של חבירו, ואף לעתיד לבא כן שנאמר (ירמיה ג) בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' וגו', רבי יוחנן סליק למישאל שלמיה דר' חנינא אשכחיה דיתיב ודריש בהדין פסוק (שם /ירמיהו ג'/) בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה', א"ל רבי וכי מחזקת היא ירושלים

1234567891011121314151617181920