צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

מסכתות קטנות מסכת שמחות דרבי חייה פרק ג

 את פניך, אל תהי קורא שובע שמחות, אלא שבע שמחות, ואילו הן, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, מראיהן כלפידים, כברקים ירוצצו, למנצח על שושנים לדוד, ויהי כזית הודו, והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מי הם מצדיקי הרבים, רבי שמעון אומר אילו החכמים, רבי נחמיה אומר אילו גבאי צדקה, רבי יהושע אומר אילו מלמדי תינוקות, רבי מנחם בן רבי יוסי אומר אילו החנוונים המעשרים פירותיהם כראוי ומאכילין את ישראל, עליהם הוא אומר ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

62

מסכתות קטנות מסכת שמחות ספר חיבוט הקבר פרק א

 בו, מאחד מת, ומאחת מסריח, ומאחד פניו מוריקות, ואינו מת עד שרואה הב"ה, שנאמר כי לא יראני האדם וחי, בחייהן אינן רואין אבל בשעת מיתתן רואין אותו, לפניו יכרעו כל יורדי עפר, מיד מעיד בשר ודם על עונותיו שעשה בעולם הזה, פיו מעיד, והקב"ה חותם, שנאמר בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון, אם צדיק גמור הוא מוסר נשמתו לבעלו, ואם רשע גמור הוא מקשה ערפו ומגבר יצרו, מכאן אמרו חכמים אפילו בשעת מיתתו של רשע יצרו מתגבר עליו. ר' אלעזר בן עזריה אומר כשם שמקשה ערפו בעולם הזה, כך מקשין

63

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק י

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק יהלכה אמתני' הגוזל ומאכיל את בניו ומניח לפניהן פטורין מלשל' אם היה דבר שיש בו אחריות נכסים חייבין לשלם אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין ואין נוטלין מהן צדקה אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק: גמ' תני ישראל שלוה בריבית ועשה תשובה חייב להחזיר [דף מב עמוד ב] מת והניח לפני בניו עליו הכתוב אומר [איוב כז יז] יכין וצדיק ילבש. הניח לפניהן פרה או טלית חייבין להחזיר אזל תניה לגזילייא. אם היה דבר שיש לו אחריות חייבין להחזיר איזהו דבר שיש לו אחריות רבי יונתן

64

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ב

 ב ז יב] והיה כי ימלאו ימיך א"ר שמואל בר נחמני אמר הקב"ה לדוד דוד ימים מלאים אני מונה לך איני מונה לך ימים חסירים כלום שלמה בנך בונה בית המקדש לא להקריב בו קרבנות חביב עלי משפט וצדקה שאתה עושה יותר מן הקרבנות ומה טעם [משלי כא ג] עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח: פיסקא ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב. מפני מה הוא משיב מפני היראה או [דף יג עמוד ב] מפני הכבוד. נשמעינא מן הדא ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד דברי ר"מ הא בקדמיתא שואל מפני הכבוד ומשיב מפני הכבוד: ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי

65

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ד

 לב אדם ולא שנאת אדם תעלה על לבינו ולא תעלה קנאתינו על לב אדם ולא קנאת אדם תעלה על לבינו ותהא תורתך מלאכתנו כל ימי חיינו ויהיו דברינו תחנונים לפניך ר' חייא בר אבא מוסיף ותייחד לבבינו ליראה את שמך ותרחקנו מכל מה ששנאת ותקרבנו לכל מה שאהבת ותעשה עמנו צדקה למען שמך דבית ר' ינאי אמרין הנוער משנתו צריך לומר ברוך אתה ה' מחיה המתים רבוני חטאתי לך יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתתן לי לב טוב חלק טוב יצר טוב חבר טוב שם טוב עין טובה ונפש טוב ונפש שפלה ורוח נמוכה אל יתחלל שמך בנו ואל תעשינו

66

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת דמאי פרק ג

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת דמאי פרק גהלכה אמתני' מאכילין את העניים דמאי ואת האכסניא דמאי ר"ג היה מאכיל את הפועלים דמאי גבאי צדקה ב"ש אומרים נותנין את המעושר לשאינו מעשר ואת שאינו מעושר למעשר נמצאו כל אדם אוכלין מתוקן וחכמים אומרים [דף יא עמוד ב] גובין סתם ומחלקין סתם והרוצה לתקן יתקן: גמ' אמר רבי יונה מתני' בעניי חברים ובאכסניא כרבי יהושע תני מעשה ברבי יהושע שהלך אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל והיו אותן בני עיירות מביאין להן פירות אמר להן רבי יהושע אם לנו כאן חייבי' אנו לעשר ואם לאו אין חייבין לעשר רבי יוסי

67

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת חגיגה פרק ב

 לר"מ אין אמרין לך בההוא עלמא למאן את בעי למבקרה לאבוך או לרבך אמר לון אנא מיקרב לר' קדמיי ובתר כן לאבא אמרון ליה ושמעין לך אמר לון ולא כן תנינן מצילין תיק הספר עם הספר תיק תפילין עם התפילין מצילין לאלישע אחר בזכות תורתו לאחר ימים הלכו בנותיו ליטול צדקה מר' גזר רבי ואמר [תהילים קט יב] אל יהי לו מושך חסד ואל יהי חונן ליתומיו אמרו לו ר' אל תבט במעשיו הבט בתורתו באותה השעה בכה ר' וגזר עליהן שיתפרנסו אמר מה אם זה שיגע בתורה שלא לשום שמים ראו מה העמיד מי שהוא יגע בתורה לשמה על

68

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ח

 נזקק אלא לשבטו של לוי מאי טעמא [מלאכי ג ג] וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם כו'. אמר ר' זעורה כאדם שהוא שותה בכוס נקי. אמר רב הושעיה בגין דאנן לויים נפסיד. אמר רבי חנינה בריה דרבי אבהו אף לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה עמהן צדקה ומה טעמא [מלאכי ג ג] והיו לה' מגישי מנחה בצדקה. אמר ר' יוחנן כל משפחה שנשתקע בה פסול אין מדקדקין אחריה. אמר ר' שמעון בן לקיש מתניתא אמרה כן משפחת בית צריפה היתה בעבר הירד(ו)ן ריחקה בן ציון בזרוע ועוד אחרת היתה שם וקרבה בן ציון בזרוע

69

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק ג

 עד המבול בויקרא עד ויהי ביום השמיני בוידבר עד ויהי בנסוע הארון מותר לקרות בו ברבים הדא ארסקינס אוקיר אוריתא דצנבראי אתון שאלון לר' יונה ולר' יוסה מהו לקרות בספר ברבים אמר לון אסור לא דאסור אלא מן גו דנפשהון עגימה אינון זבנין להון אחורי וכן במותריהם ממה שגבו גבאי צדקה והותירו כהדא ר' חייה בר בא אזל לחמץ ויהבון ליה פריטין למפלגא ליתמייא ולארמלאתא נפק ופלגון לרבנן מהו שיהא צריך להפריש תחתיהן ר' זעירה אמר צריך להפריש תחתיהן ר' אילא אמר אינו צריך להפריש תחתיהן ר' יסא בשם ר' לעזר אומר אינו צריך להפריש תחתיהן ר' יעקב בר אחא

70

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מועד קטן פרק ג

 ימלאו ימיך ללכת עם אבותיך אמר רבי שמואל בר נחמן אמר הקב"ה לדוד דוד ימים מליאים אני מונה לך אין אני מונה לך ימים חסירין. כלום שלמה בנך בונה בית המקדש לא להקריב בתוכו קרבנות חביב עלי משפט וצדקה שאת עושה יותר מן הקרבנות מה טעמא [משלי כא ג] עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח:הלכה חמתני' אין מניחין את המטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד ולא של נשים לעולם מפני הכבוד נשים במועד מענות אבל לא מטפחות רבי ישמעאל אומר הסמוכות למטה מטפחות: גמ' על כל המתים כולן הוא דוחה במטה ואינו מרבה בעסקיו. על אביו ועל אמו

1234567891011121314151617181920