צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מא

 ספר תורה. אבל ארז אינו עומד במקומו אלא כיון שנשבה רוח דרומית עוקרתו והופכתו על פניו. ומה סופו של ארז באים עליו סתתין ומסתתין אותו ומסככין ממנו בתים והשאר משליכין אותו לאור. מכאן אמרו יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז: שלשה דברים נאמרו בבני אדם. הנותן צדקה תבא עליו ברכה. והמלוה טוב ממנו. הנותן למחצה ולמותר זהו למעלה מכולן: שלש מדות בתלמיד חכם. שואל ומשיב חכם. שואל ואינו משיב למטה הימנו. אינו שואל ואינו משיב זהו למטה מכולם: שלש זיעות הן יפות לגוף. זיעת חולה. זיעת מרחץ. זיעת מלאכה. זיעת חולי מרפא. זיעת מרחץ אין לך כיוצא בו:

52

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לא

 בידו מעשים טובים הרי זה אומן וכלי אומנותו בידו: הוא היה אומר כופו את הילדים שמהם חכמים יוצאים שתהא שמאל דוחה וימין מקרבם: הוא היה אומר (מנין) [בעון] ג' דברים בעלי בתים נמסרים למלכות על שהם מלוים בריבית (וכובשים) [ועל שכובשים] שטרים פרועים (ופוסקים) [ועל שפוסקים] צדקה ברבים ואינן נותנין [ועל שפורקין עול מעליהם ונותנין העול והמס על העניים והאביונים האומללים] ועליהם הוא אומר ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת (דברים כ"ז כ"ו) אלו בעלי בתים: רבי יהודה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים: רבי הלל אומר אל תפרוש מן הצבור

53

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מה

 כי שומע יוסף (שם מ"ב כ"ג). עצלניים מנין שנאמר מהרו ועלו אל אבי (שם מ"ה ט'): ד' מדות להולכי לבית המדרש הולך ועושה חסיד. לא הולך ולא עושה רשע. הולך ואינו עושה יש לו שכר הליכה. עושה ואינו הולך יש לו שכר עשייה: ד' מדות בנותני צדקה נותן ורוצה שיתנו אחרים חסיד. לא נותן ולא רוצה שיתנו אחרים רשע. נותן (ורוצה) [ואינו רוצה] שיתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים. לא נותן ורוצה שיתנו אחרים עינו רעה בשלו: ד' מדות בתלמידים נוח לשמוע וקשה לאבד זכה. קשה לשמוע ונוח לאבד [לא זכה. נוח לשמוע ונוח לאבד] יצא שכרו בהפסדו. קשה לשמוע

54

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ג

 בין החיים: ומעשה באדם אחד שהיה רגיל בצדק' פעם אחת הלך לו בספינה נשבה הרוח וטבעה ספינתו בים ראהו ר' עקיבא ובא להעד על אשתו שתנשא כיון שהגיעה עת להעד בא אותו האיש ועמד לפניו. א"ל בני לא אתה שטבעת בים. א"ל הין ומי העלך מן הים. א"ל צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים. ולא עוד אלא כשירדתי לעמק מצולה שמעתי קול רעש גדול שזה אומ' לזה וזה אומ' לזה רוצו ונעלה את האיש הזה כי נמצא הוא בצדקה. מיד פתח ר' עקיבא ודרש ברוך יוי אלהי ישר' שבח' בדב' תו' ובדברי חכמים קיימ' לעולם ולעולמי עלמים שנ' שלח לחמך

55

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק המינין

 כובשביל ארבעה דברים המאורות לוקין, על כותבי פלסתר, ועל מעידי עדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה, ועל קוצצי אילנות טובים. הלכה כזבשביל ארבעה דברים ממון בעלי בתים נמסר למלכות, על משהי שטרות פרועים, ועל מלוי רביות, ועל מי שיש בידו למחות ולא מיחה, ועל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין. הלכה כחבשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יורדין לטמיון, על עושקי שכר שכיר, ועל כובשי שכר שכיר, ועל פורקי עול מעל צואריהם ונותנין על גבי חביריהם, ועל גסות הרוח כנגד כולן. הלכה כטר' דוסתאי ב"ר יהודה אומר לעולם היה מתגרה ברשעים, ואל תקנא בעושי עולה, שנאמר עזבי

56

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ג

 הלכה געשה תורתך חנם, ואל תטול שכר עליה, שאין נוטלין שכר על דברי תורה שהקדוש ברוך הוא נתנה בחנם, ואם נטלת שכר על דברי תורה, נמצאת אתה מחריב את כל העולם כולו. ואל תאמר אין לי ממון, שכל ממון שלי הוא. ואם זכית לממון, עשה ממנו צדקה, עד שהוא בידך. קנה בממונך העולם הזה והעולם הבא, שכנפים יש לו ובשמים פורח, שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו. הלכה דאל תאמר איש פלוני עשיר ואני עני, שאין אדם זוכה לשתי שולחנות. ואל תאמר איש פלוני נאה ואני מכוער, שבשעת פטירתכם אתם חשובים כנבילה, ולא עוד אלא שהנבילה זו בעלה אומר

57

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 אשתו, ר' אליעזר אומר יפתה אותה בשעת תשמיש, ר' יהודה אומר ישמחנה בשעת תשמיש בדבר מצוה, שנאמר שומר מצוה לא ידע דבר רע. הלכה כגהרוצה שיהיו בניו בעלי חכמה ימשמש במעשיו, ר' אליעזר בן יעקב אומר אין תלמיד חכם רשאי למשמש במעשיו וליתן מעותיו לארנקי של צדקה של עמי הארץ, אלא אם כן ממונה עליה כר' חנינא בן תרדיון. הלכה כדר' אליעזר אומר הנותן שלום לרבו חייב מיתה. בן עזאי אומר כל הנותן שלום לרבו, ומחזיר לו, וחולק על ישיבתו, חייב מיתה, וכל האומר דבר מפי חכם שלא גמרו ממנו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכל האומר דבר בשם

58

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם. והרוצה שיהיו לו בנים בעלי חכמה, יפשפש במעשיו.מאי יפתה, אילימא לספר עמה, והא איכא דר' יוחנן בן דהבאי, אלא לאהבה ולחשקה. הלכה יבר' אליעזר אומר אין אדם רשאי ליתן מעותיו לתוך ארנקי של צדקה, אלא אם כן תלמיד חכם ממונה עליהם כר' חנינא בן תרדיון.מאי עובדיה, דתניא אמר ליה כלום בא מעשה לידיך, אמר ליה מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים, אמר ליה מחלקך יהא חלקי ומגורלך יהא גורלי. הלכה יגאמרו עליו על ר' טרפון שעשיר גדול היה, ולא היה נותן

59

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 ממנה פניו מוריקות, ואינו מת עד שרואה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר כי לא יראני האדם וחי, בחייהם אינם רואים, אבל במיתתם רואים, ונאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר, מיד מעיד האדם על עצמו כל מה שעשה בעולם הזה, פיו מעיד, והקדוש ברוך הוא חותם, שנאמר בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב, לכך צריך האדם להסתכל באחריתו, כדתנן ר' לויטס איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח שתקות אנוש רמה, ולכך שנו רבותינו עניו ושפל רוח.זריז וממולא, אית דאמר ממולח. מאן דאמר ממולא, ממלא מקום אבותיו, ומאן דאמר ממולח, ממולח טהור קדש כתיב, שצריך תלמיד חכם

60

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

 ימים בימינה, ואומר י"י לאורך ימים, וכי תימא ימי הוא דחשיב ליה, שני לא, תא שמע ושנות חיים. הלכה חר' שמעון בן מנסיא אומר משום ר' שמעון בן יוחאי הנוי והכח והעשר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים, נאה לצדיקים ונאה לעולם, שנאמר עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא, ואומר עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם, ואומר תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה, ואומר וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך י"י צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד.איבעיא להו, ר' שמעון אהיא קאי, ארישא למאי דמסיים ושנות חיים, או דילמא למאי דקבעי למימר, מדקא מני להו שבעה, שמע

1234567891011121314151617181920