צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ט

 שלחתנו אמר יהושע כלב אמר עלה נעלה וירשנו אתה מרגלים אמרו אפס כי עז העם היושב בארץ שלשה דברים זה בצד זה מי שאמר זה לא אמר זה ומי שאמר זה לא אמר זה הלכה גכיוצא בדבר אתה אומ' ותאמר הכר נא למי החותמת אמרה תמר צדקה ממני אמר יהודה ורוח הקדש אומרת ולא יסף עוד לדעתה שלשה דברים זה בצד זה ומי שאמר זה לא אמ' זה הלכה דכיוצא בדבר אתה אומ' אוי לנו מי יצילנו מיד האלים האדירים אמרו כשרין שבהן רשעים שבהם אמרו אלה הם האלים המכים עשר מכות ושלמו מכותיו במדבר גבורים שבהן אמרו

42

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק יד

 הלכה טמשרבו נטויות גרון ומסקרות עינים רבו מים מרים אלא שפסקו משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראל והן הן שופכי דמים משרבו מקבלי מתנות נתמעטו ימים ונתקצרו שנים משרבו תלמידי שמיי והלל שלא שמשו כל צרכן הרבו מחלוקות בישראל ונעשו שתי תורות הלכה ימשרבו מקבלי צדקה מן הגוים כביכול שהתחילו גוים להתמעט וישראל להתרומם איפכא אין נוח בעולם לישראל

43

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ב

 שפסקו גשמים אין מחייבין אותו לחזור עד שייעור הלכה המפני ארבעה דברים מאורות לוקין מפני כותבי פלסטיר ומפני מעידי עדות שקר ומפני מגדלי בהמה דקה ומפני קוצצי אילנות טובות מפני ארבעה דברים בעלי בתי ישראל נמסרין למלכות מפני כובשין שטרות פרועין ומפני מלוה בריבית ומפני שפוסקין צדקה ואין נותנין ושספק בידן למחות ואינן מוחין הלכה ובזמן שהמאורות לוקין סימן רע לאומות העולם משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושכללה והתקין בה את הסעודה ואחר כך הכניס את האורחין כעס עליהן אמ' לשמש ונטל את הנר מלפניהן ונמצאו כולן יושבין בחשיכה היה ר' מאיר או' בזמן שהמאורות לוקין סימן

44

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק א

 מצוה לבצוע שנ' אמת ומשפט ושלום שפטו בשעריכם והלא כל מקום שיש משפט אמת אין שלום וכל מקום שיש שלום אין משפט אמת ואיזהו משפט אמת שיש בו שלום הוי אומ' זה הביצוע וכן הוא אומר בדוד ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וכל מקום שיש צדקה אין משפט אלא איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומ' זה הביצוע: הלכה דדן את הדין זיכה את הזכאי חייב את החייב אם חייב את העני מוציא ונותן לו משלו נמצא עושה צדקה עם זה ודן את זה: הלכה הרבי אומ' דן את

45

תוספתא מסכת פאה (ליברמן) פרק ד

 הלכה יגהאומ' איני מתפרנס משל עצמי שוקדין עליו ומפרנסין אותו נותנין לו לשם מתנה וחוזרין ונותנין לו לשם מלוה הלכה ידהמסמא את עינו והמצבה את כריסו והמעבה את שוקיו אין נפטר מן העולם עד שיהא לו כך הלכה טוגבאי צדקה אין רשאין לפרוש זה מזה אפי' נתן לו חבירו מעות שהוא חייב לו אפי' מצא מעות בדרך אינו רשיי ליטלן שנ' והייתם נקיים מה' ומישראל אבל פורשין זה מזה לתוך חצר או לתוך חנות וגובין הלכה טזמעשר שני אין גובין ממנו מלוה וחוב ואין משלמין ממנו את הגמולין ואין פודין בו שבויין ואין עושין בו שושבינות

46

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ז

 חיה ועוף ועל בהמה בעלת מום בין חיין בין שחוטין דברי ר' וחכמים או' לא אמרו אלא בזמן שהן שחוטין הלכה טאחד שביעית ואחד מעשר שני אין פורעין מהן מלוה וחוב ואין משלמין מהן גמולין ואין פודין בהן שבויין ואין עושין בהן שושבינות ואין פוסקין מהן צדקה אבל משלחין מהן דבר של גמילות חסדים וצריכין להודיע ונותנין אותן לחבר עיר בטובה הלכה ישלש ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל שלשתן של שלש שלש למה הוזכרו ההר העמק והשפלה לפי שאין אוכלין מי בהר על שבעמק ולא מי שבעמק על שבהר אלא הר והרו עומק ועומקו שפלה ושפלתו ובסוריא

47

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק טז

 ידי עצמו מפני שמרבה הבל ומכבד את הקרקע אבל רוחץ כדרכו ועולה הלכה כאר' שמעון בן לעזר אומ' בית שמיי או' אין הורגין את המאכולת בשבת ובית הלל מתירין הלכה כבוכן היה רבן שמעון בן גמליאל או' בית שמאי או' אין פוסקין צדקה לעניים בשבת בבית הכנסת אפילו להשיא יתום ויתומה ואין משדכין בין איש לאשתו ואין מתפללין על החולה בשבת ובית הלל מתירין המפלה את כליו הרי זה מולל וזורק ובלבד שלא יהרג אבא שאול אומ' נוטל וזורק ובלבד שלא ימלול לא יפלה אדם את כליו ברשות הרבים מפני הכבוד ר' יהודה אומ' אף בחול אין עושין

48

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק א

 המעשר מה שעשה עשוי הלכה יאפיטרופין תורמין ומעשרין על ניכסי יתומין מוכרין בתים שדות וכרמים בהמה עבדים ושפחות להאכיל ליתומים לעשות להם סוכה לולב וציצית וכל מצוות האמורות בתורה לקנות להם ספר תורה ונביאים דבר הקצוב מן התורה אבל אין פודין עליהם שבויים ואין פוסקין עליהם צדקה לעניים בבית הכנסת דבר שאינו קצוב מן התורה ואין רשאין להוציא עבדים בני חורין אבל מוכרין אותם לאחרים ואחרים מוציאין אותם בני חורין ר' או' או' אני שנותן דמיו ופודה את עצמו הלכה יאאין מוכרין ברחוק ליקח בקרוב ברעה ליקח ביפה אין דנין לחוב ולזכות להכניס ולהוציא ליתומים אלא אם כן

49

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ג

 מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקה פעם אחת הלך וישב בספינה בא הרוח וטבע ספינתו בים. ראהו רבי עקיבא ובא לפני ב"ד להעיד על אשתו להנשא. עד שלא הגיע עת לעמוד בא אותו האיש ועמד לפניו. א"ל את הוא שטבעת בים א"ל הן. ומי העלך מן הים א"ל צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים. א"ל מאין אתה יודע א"ל כשירדתי למעמקי מצולה שמעתי קול רעש גדול מגלי הים שזו אומר לזו וזו אומר לזו רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים שעשה צדקה כל ימיו. באותה שעה פתח ר' עקיבא ואמר ברוך אלהים אלהי ישראל שבחר בדברי תורה ובדברי חכמים

50

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לג

 תורה אחת אין כתיב כאן אלא תורות הרבה. מנין לו. אלא מלמד שזימן הקב"ה לאברהם אבינו שתי כליותיו כשני חכמים והיו מבינות אותו ויועצות אותו ומלמדות אותו חכמה כל הלילה שנאמר אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי (תהלים ט"ז ז'). ולא עוד אלא שהיה אברהם אבינו עושה צדקה תחלה ואח"כ משפט שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט (בראשית י"ח י"ט). בזמן ששני בעלי דינין באין לפני אברהם אבינו לדין ואמר אחד על חבירו זה חייב לי מנה היה אברהם אבינו מוציא מנה משלו ונותן לו ואמר

1234567891011121314151617181920