צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

 אלא אפילו אותן שנתגיירו שלא לש"ש מצינו שתבע הקב"ה עלבונם הה"ד (שמואל ב כא) ויהי רעב בימי דוד וגו' מהו שנה אחרי שנה מלמד שהיו ג' שנים רצופות כשראה דוד שהתחיל הרעב לבא בימיו אמר בעון ה' דברים הגשמים אינן יורדין בעון עובדי עבודת כוכבים ומגלי עריות ושופכי דמים פוסקי צדקה ברבים ואינן נותנין ובעון שאינן נותנין מעשרותיהם כתקנן, בעון עובדי עבודת כוכבים מנין שנאמר (דברים יא) השמרו לכם פן יפתה וגו' ואומר וחרה אף ה' בכם וגו' בעון מגלי עריות מנין שנאמר (ירמיה ג) ותחניפי ארץ בתזנותיך וגו' ואומר (שם /ירמיהו ג'/) וימנעו רביבים ומלקוש וגו' בעון שופכי דמים

172

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט

 ובעלה במדינת הים והיא משלכת אותו ולכך ענש הכתוב מי שבא על אשת איש ועל העריות מיתת בית דין וכרת לכך נאמר והיה מחניך קדוש, ד"א והיה מחניך קדוש, תמן תנינן אין בודקין לא מן המזבח ולמעלן לא מן הדוכן ולמעלן ולא מסנהדרין ולמעלן כל שהוחזקו אבותיו שוטרי הרבים וגבאי צדקה משיאים לכהונה ואינו צריך לבדוק אחריהן רבי יוסי אומר אף מי שהיה חתום עד בארכי ישנה של צפורי ר' חנניה בן אנטיגנוס אומר אף מי שהיה מוכתב באיסטרטיא של מלך כתיב שום תשים עליך מלך וגו' אין לי אלא מלך ישראל מנין לרבות שוטרי הרבים וגבאי צדקה וסופרי דיינין

173

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא

 ואומרים להם אין שלום וגו', למעצבה תשכבון, גדול השלום שניתן שכר התורה והמצות שנאמר (ויקרא כו) ונתתי שלום בארץ גדולה שלום שניתן לאוהבי תורה שנא' (תהלים קיט) שלום רב לאוהבי תורתך, גדול השלום שניתן ללומדי תורה שנאמר (ישעיה נד) וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך, גדול השלום שניתן לעושי צדקה שנאמר (שם /ישעיהו/ לב) והיה מעשה הצדקה שלום, גדול השלום ששמו של מקום קרוי שלום שנאמר (שופטים ו) ויקרא לו ה' שלום, גדול השלום שדרי עליונים צריכין שלום שנאמר (איוב כה) עושה שלום במרומיו, והרי דברים ק"ו ומה אם במקום שאין איבה ושנאה צריכין שלום ק"ו למקום שיש בו

174

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 אין אחד מהם מקריב ראשון לפניך אלא חולקים לך כבוד ואתה הוא שתקריב ראשון הה"ד (במדבר ז) ויהי המקריב ביום הראשון למטה יהודה וגו'.ד המקריב וגו', הה"ד (תהלים עו) נודע ביהודה אלהים וגו' זש"ה (איוב טו) אשר חכמים יגידו וגו' זה יהודה שהודה ואמר (בראשית לח) צדקה ממני ולא כיחד מיעקב ומשם ולפי שהציל תמר ושני בניה מן השריפה דכתיב (שם /בראשית ל"ח/) ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף לכך הוצלו חנניא מישאל ועזריה מכבשן האש דכתיב (דניאל ג) ענה נבוכדנצר ואמר בריך אלההון דשדרך מישך ועבד נגו וגו' (שם /דניאל ג'/) ומני שים טעם די כל אומה ולישן וגו' ולכך

175

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

 ליום נשיא אחד ליום יקריב את קרבנו לחנוכת המזבח בלא הפסק יקריבו זה אחר זה הוי אפרים מעוז ראשי לכך נאמר ביום השביעי נשיא לבני אפרים וגו'.ב ביום השביעי וגו' הה"ד (איוב מא) מי הקדימני ואשלם וגו' א"ר תנחום ב"ר אבא מי שאין לו נכסים ועושה צדקה וגמילות חסדים מי שאין לו בנים ונותן שכר סופרים ומשנים מי שאין לו בית ועושה מזוזה מי שאין לו טלית ועושה ציצית מי שאין לו בנים ומוהל ועושה ספרים ומשאילן לאחרים אמר הקב"ה זה הקדים וקיים מצותי עד שלא נתתי לו במה לקיימן צריך אני לשלם ליתן לו ממון ובנים שיהיו קוראים

176

דברים רבה (וילנא) פרשת ואתחנן פרשה ב

 שיר השירים/ ד) לבבתני אחותי כלה מה יפו דודיך אחותי כלה נופת תטופנה שפתותיך כלה כמשוש חתן על כלה קול חתן וקול כלה כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה וככלה תעדה כליה וכנגדן ישראל מעטרים את הקדוש ב"ה בעשרה לבושין ואלו הן צדק לבשתי וילבשני (איוב כט) הרי שנים וילבש צדקה כשריון (שם /ישעיהו נ"ט/) וילבש בגדי נקם תלבושת הרי חמשה (דניאל ז) לבושיה כתלג חיור (ישעיה סג) מדוע אדום ללבושך (תהלים צג) ה' מלך גאות לבש לבש ה' עוז התאזר (שם קד) הוד והדר לבשת הרי י', ד"א שוש אשיש בה' למה"ד לאשה שהלך בעלה ובנה וחתנה למה"י =למדינת

177

דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג

 אריסין שנא' (בראשית יח) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו אף הקב"ה זקף להן כנגדם שני אריסין חסד ורחמים שנאמר ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד ואו' ונתן לך רחמים ורחמך והרבך וגו' אבדו ישראל את שלהם שנא' (עמוס ו) הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה אף הקב"ה נטל את שלו שנא' (ירמיה טז) כי אספתי את שלומי וגו' את החסד ואת הרחמים, עמדו ישראל וכישרו את עצמן והביאו אותן שני אריסין מנין שכך כתיב (ישעיה א) ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה, אף הקב"ה הביא את שלו מנין שכך כתיב (שם /ישעיהו/ נד) כי

178

דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה

 שיש בה וכל השבח הזה שיש בה שלא למדה מבריה ולא שופט ולא שוטר יש לה שנא' (שם /משלי ו'/) אשר אין לה קצין שוטר ומושל אתם שמניתי לכם שופטים ושוטרים עאכ"ו שתשמעו להן הוי שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך.ג זש"ה (שם /משלי/ כא) עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח כזבח אין כתיב כאן אלא מזבח כיצד הקרבנות לא היו קריבין נוהגות אלא בפני הבית אבל הצדקה והדינים נוהגות בפני הבית ושלא בפני הבית, ד"א הקרבנות אין מכפרין אלא לשוגג והצדקה והדינין מכפרים בין לשוגג בין למזיד, ד"א הקרבנות אין נוהגים אלא בתחתונים והצדקה והדינין נוהגין בין בעליונים

179

דברים רבה (וילנא) פרשת נצבים פרשה ח

 א"ל בבקשה ממך תן דעתך עליה ושמור אותה כראוי שאם תאבד לא יש לך מהיכן לפרוע לי ואף אני לא יש לי אחרת כיוצא בה ונמצאת חוטא עלי ועליך אלא עשה מצוה על שנינו ושמור אותה כראוי, כך אמר משה לישראל אם שמרתם את התורה לא על עצמכם אתם עושין צדקה בלבד אלא עלי ועל עצמכם מנין שנאמר (דברים ו) וצדקה תהיה לנו לי ולכם אימתי כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת.ו ד"א כי המצוה וגו' לא בשמים היא אמר להן משה שלא תאמרו משה אחר עומד ומביא לנו תורה אחרת מן השמים כבר אני מודיע אתכם לא

180

דברים רבה (ליברמן) פרשת דברים

 מ"ד ב'+, שתי פעולות פעלת, נלחמת בשונאי אבותי' ועוד הורשת את הארץ, שנא' אתה ידך גוים הורשת, וכתי' כי לא בחרתם, מהו כי רציתם +תהלים מ"ד ד'+, אמרו בני קרח, רבון העולם, ולא בקשת להסתכל בכל מה שעשו ושהכעיסוך, ולא היו כדיין לנסים הללו, אלא אתה הוא שבקשת לעשות עליהם צדקה, כי רציתם.[כו.] ונפן ונעבור +דברים ב' ח+, כיון שבאו משה וישראל לעשות מלחמה עם סיחון ועוג ראה אותו משה ונבעת, והיה עוג רואה למשה והיה שוחק ומלעיג אותו, וכן סיחון, והיו אומרי' אלו נלחמים כנגדינו, הרי אני תולש הר וזורק עליהן וקוברן במקומן, והיה באדרעי בתוך החומה שני

1234567891011121314151617181920