צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פז

 ותשא אלא לשון אסטרולוגיאה, כמה דאת אמ' ופן תשא עיניך השמימה וגו' (דברים ד יט).ותאמר שכבה עמי אמ' ר' שמואל בר נחמן ארורים הן הרשעים, להלן ופרשת כנפך על אמתך (רות ג ט), אבל זו כבהמה שכבה עמי.(ח) [וימאן] וגו' יהודה בר' אמ' בדבר צדקה ממאנים בדבר עבירה אין ממאנים אתמהא, בדבר צדקה ממאנים, אם מאן ימאן אביה (שמות כב טז), בדבר עבירה אין ממאנין, [בדבר מצוה ממאנין,] מאן יבמי (דברים כה ז), בדבר עבירה אין ממאנים וימאן וגו'.ויאמר אל אשת אדניו אמ' לה לימוד הקב"ה להיות בוחר מאהובי בית אבא לעולה, אברהם קח נא את בנך

142

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה יב

 פנחס אמר יורד כפילקין וקוצץ את האילנות, רק בארץ גושן, למה ניצלת לפי שפטרונה עומד עליה הה"ד אשר שם בני ישראל לא היה ברד.ה [ט, כז] וישלח פרעה, מה שאמר חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים לפי שהקב"ה אמר לו ועתה שלח העז, הוא עשה צדקה עמהם שהיה מזהירם והוא ועמו הרשעים שלא שמו לבם לדבר ה' והניחו אנשיהם ומקניהם בשדה ומתו כולן, העתירו אל ה' ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרוש את כפי, מכאן שלא היה משה חפץ להתפלל בתוך מצרים לפי שהיתה מטונפת בגלולים ובשקוצים, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלהים, לא

143

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 ס) לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וכי יכול אדם להביט בהקב"ה אלא מה הקב"ה עושה לשמש מאיר מ"ט חלקי אור שנאמר (שם /ישעיהו/ ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים ואפילו אדם חולה הקב"ה גוזר לשמש ומרפא, שנא' (מלאכי ג) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, השניה מוציא מים חיים מירושלים ומרפא בהם כל שיש לו מחלה שנאמר (יחזקאל מז) כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבא שם נחלים יהיה וגו', השלישית עושה האילנות ליתן פירותיהן בכל חדש וחדש ויהיה אדם אוכל מהם ומתרפא שנאמר (שם /יחזקאל מ"ז/) ועל הנחל יעלה

144

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח

 שנאמר (בראשית יד) ויחלק עליהם לילה, כיון שהגיע השעה שלמה העצה הוי ויהי בחצי הלילה לכך כתיב ועצת מלאכיו ישלים.ב ד"א ויהי בחצי הלילה, הה"ד (תהלים קיט) חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, חצות לילה אקום להודות לך על המשפטים שעשית במצרים, ולנו עשית צדקה, היאך אלא כיון שאמר משה והכיתי כל בכור התחילו מהם יראים ויש מהם שלא היו מתיראין, מי שהיה מתירא היה מוליך בכורו אצל ישראל ואמר לו בבקשה ממך טול את זה וילין עמך, כיון שהגיע חצי הלילה הרג הקב"ה כל הבכורות ואותם שהיו נתונים בבתיהם של ישראל היה הקב"ה פוסע בין ישראל

145

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 שם לו חוק ומשפט, ד"א ואלה המשפטים מה כתיב למעלה מן הפרשה (שם /שמות/ יח) ושפטו את העם בכל עת ואמר כאן ואלה המשפטים והדברות באמצע, משל למטרונה שהיתה מהלכת הזין מכאן והזין מכאן והיא באמצע, כך התורה דינין מלפניה ודינין מאחריה והיא באמצע, וכן הוא אומר (משלי ח) באורח צדקה אהלך, התורה אומרת באיזה נתיב אני מהלכת אהלך בדרכן של עושי צדקה, בתוך נתיבות משפט התורה באמצע ודינין מלפניה ודינין מאחריה, מלפניה שנא' שם שם לו חוק ומשפט, ודינין מאחריה שנאמר ואלה המשפטים.ד ד"א ואלה המשפטים שלשה דברים נתן משה נפשו עליהם ונקראו על שמו, ואלו הן ישראל

146

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 שנאמר (שם /תהלים/ יח) כי אתה עם עני תושיע, ממי אתה למד מאיוב שנתייסר בעוה"ז ושלם לו הקב"ה כפלים שנאמר (איוב מב) ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למשנה, אבל העשיר שעינו רעה הולך הוא וממונו מן העוה"ז שנא' (קהלת ה) ואבד העושר ההוא בענין רע שעינו רעה כנגד גבאי צדקה למה שגלגל הוא בעולם לא מי שהוא עשיר היום עשיר למחר ומי שהוא עני היום עני למחר, אלא לזה מוריד ולזה מעלה שנאמר (תהלים עה) כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים, בא וראה יש עושר שהוא עושה רע לבעליו ויש עושר שעושה טוב לבעליו, עושה רע לבעליו זה

147

שמות רבה (וילנא) פרשת תצוה פרשה לח

 ומתייראין ממנו, כך אהרן היה נכנס בכל שעה לבית קדשי הקדשים ואלולי זכיות הרבה שהיו נכנסות עמו ומסייעות אותו לא היה יכול להכנס למה שהיו מלאכי השרת שם, מה עשה לו הקב"ה נתן לו מדמות לבושי הקודש שנאמר (שם /שמות/ כח) ולבני אהרן תעשה כתנות כשם שכתוב (ישעיה נט) וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם.ט [כח, יז] ומלאת בו מלואת אבן, כיצד היו נתונים, טור אודם פטדה וברקת, על אודם היה כתוב אברהם יצחק ויעקב ראובן, על פטדה היה כתוב שמעון, על ברקת היה כתוב לוי, והטור השני נופך ספיר ויהלום, על נופך היה כתוב יהודה,

148

שמות רבה (וילנא) פרשת פקודי פרשה נא

 אתמול אמרתם כל אשר דבר ה' נעשה ועתה אתם אומרים קום עשה לנו אלהים, ראה שהרגו לחור ונתיירא אמר להם פרקו נזמי הזהב מיד ויתפרקו והיו כל העם נותנין לו עד שאמר להם דייכם, וכן משה הוכיחן (דברים א) ולבן וחצרות ודי זהב, משל לבחור שנכנס למדינה ראה אותם גובין צדקה ואמרו לו תן והיה נותן עד שאמרו לו דייך, הלך מעט וראה אותם גובין לתיטרון אמרו לו תן והיה נותן עד שאמרו לו דייך, כך ישראל נתנו זהב לעגל עד שאמר להם די, ונדבו זהב למשכן עד שאמר להם די שנאמר (שמות לו) והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות

149

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה יב

 ט'). למה ניצלה? לפי שפטרונה עומד עליה. הדא הוא דכתיב: אשר שם בני ישראל.יב, ה [וישלח] פרעה [ויקרא למשה ולאהרן] (/שמות/ ט'). מהו שאמר: חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים (שם /שמות ט'/)? לפי שאמר הקב"ה: ועתה שלח העז [את מקנך] (/שמות/ ט'), הוא היה עושה צדקה עמהם, שהיה מזהירם, והוא ועמו הרשעים, שלא שמו לבם בדבר ה' והניחו אנשיהם ומקניהם בשדה עד שמתו כלם.יב, ה ויאמר אליו משה כצאתי את העיר [אפרש את כפי אל ה'] (/שמות/ ט'). מכאן את למד שלא היה משה רוצה להתפלל בתוך מצרים, לפי שהיתה מטונפת בשיקוצים ובגילולים.יב, ה ואתה

150

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ג

 בהם ממי שהוא שונה הלכות ומדות ותלמוד ואינו רגיל בהם אלא ורעות רוח רעותיה דמתקרי בר אולפן, טוב מי שיש לו עשרה זהובים ונושא ונותן ומתפרנס בהן ממי שהולך ולוה ברבית במתלא אמרין דיוזיף בריביתי' מאבד דיליה ודלא דיליה אלא ורעות רוח רעותיה דמתקרי פרגמטיוטא, טוב מי שהולך ופועל ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל וחומס ונותן צדקה משל אחרים, במתלא אמרין גייפא בחזורין ומפלגא לבישא אלא ורעות רוח רעותיה דמתקרי בר מצוותא, טוב מי שיש לו גינה ומזבלה ומעדרה ומתפרנס ממנה ממי שהוא נוטל גנות של אחרים במחצה במתלא אמרין דאגר גינה אכל צפרין דאגר גינין צפרין אכלין ליה

1234567891011121314151617181920