צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מח

 לעתיד ישראל מתפחדים ופחדו אל י"י ואל טובו (הושע ג ה) ואומות העולם מתפחדים פחדו בציון חטאים, אמר ר' יודה למה קורא אותם מוקדי עולם (ישעיה שם שם /ל"ג י"ד/) שאילו נתן להם רשות היו מוקידים עולם, הולך צדקות (שם שם /ישעיהו ל"ג/ טו) זה אברהם ושמרו דרך י"י לעשות צדקה (בראשית יח יט), ודובר מישרים (ישעיה שם שם /ל"ג ט"ו/) מישרים אהבוך (שה"ש =שיר השירים= א ד), מואס בבצע מעשקות (ישעיה שם שם /ל"ג ט"ו/) אם מחוט ועד שרוך נעל (בראשית יד כג), נוער כפיו מתמוך בשחד (ישעיה שם שם /ל"ג ט"ו/) הרימותי ידי אל י"י אל עליון (בראשית

132

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מט

 תנחום בר' חוס עליי בשם ר' ברכיה בישרו שאין העולם חסר מל' צדיקים כאברהם, ר' יודן ר' אחא בשם ר' אלכסנדרי מייתי לה מהכא ואברהם היו יהיה י' עשרה ה' חמשה י' עשרה ה' חמשה.(יט) [כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו] וג' [[ושמרו דרך י"י לעשות צדקה ומשפט]] ר' אחא בשם ר' אלכסנדרי זה האבריא, ורבנין אמ' זה ביקור חולים. ר' עזריה בשם ר' יהודה בתחילה צדקה ולבסוף משפט, הא כיצד, אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים, משהיו אוכלין ושותים אמר להון בריכו, אמ' ליה מה נאמ', אמר ברוך אל עולם שאכלנו משלו, אין מקבל עלוי לברך

133

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נ

 ט) [ויאמרו גש הלאה] [קרב להלה]. [ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט] דין שדנו ראשונים את בא לעוות, ר' מנחמא בשם ר' ביבי כך היתנו אנשי סדם ביניהם אמרו כל אכסניי שבא לכאן נהוא בועלים אותו ונוטלים ממונו, אמרו לו [אפילו] אותו שכת' בו ושמרו דרך י"י לעשות צדקה ומשפט (בראשית יח יט) אנו בועלים אותם ונוטלין ממונו.(י יא) וישלחו האנשים את ידם וגו' ואת האנשים אשר פתח הבית וגו' מי שהתחיל בעבירה ממנו התחילה פורענות, דכוותה וימח את כל היקום (שם /בראשית/ ז כג) מי שהתחיל בעבירה ממנו התחיל הפורענות, דכוותה וצבתה בטנה (במדבר ה כז) אבר שהתחיל

134

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נב

 פרשת וירא פרשה נבכ (א) [ויסע משם אברהם] וגו'. ר' אבין פתח ואולם הר נופל יבול וגו' (איוב יד יח) הר נופל יבול זה לוט שנפל מהר, וצור יעתק ממקומו (שם שם /איוב י"ד/) זה אברהם לפי שחרב מקומה שלסדום פסקו העוברים והשבים ואמר מה אני מפסיק צדקה מביתי, הלך ונטע לו אהל בגרר הה"ד ויסע משם אברהם גו'.אח נפשע מקרית עוז (משלי יח יט) זה לוט שהיה בן אחיו שלאברהם, נפשע מקרית עז פשעת באברהם כפרת ביה שקרת ביה, ומי גרם לו, ומדיינים כבריח ארמון (שם שם /משלי י"ח/) הביא עליו דינים כבריח בית המקדש, מה להלן

135

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה נח

 פעמים כתוב בני חת כנגד עשרת הדיברות, ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו שלצדיק כאילו קיים עשרת הדיברות, אמר ר' יודן ה' פעמים כתוב בני ברזילי כנגד ה' סיפרי תורה ללמדך שכל מי שמאכיל פרוסה לצדיק כאילו קיים כל התורה.(יט) [ואחרי כן קבר אברהם] וגו' הה"ד רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד (משלי כא כא) רודף צדקה זה אברהם שנ' ושמרו דרך י"י לעשות צדקה (בראשית יח יט), וחסד שגמל חסד לשרה, ימצא חיים שנ' ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה וגו' (שם /בראשית/ כה ז), צדקה וכבוד אמר ר' שמואל בר רב יצחק אמר

136

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה נט

 טז לא) ר' מאיר אזל לממלא, ראה אותן כולם שחורי ראש, אמר להן מאי זו משפחה אתם שמא מעלי אתם דכת' וכל מרבית ביתך ימותו אנשים (ש"א =שמואל א'= ב לג), אמרו לו ר' התפלל עלינו, אמר להם לכו וטיפלו בצדקה ואתם זוכים לזיקנה מה טעם עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא, ממי את למד, מאברהם, על ידי שכת' בו לעשות צדקה (בראשית יח יט) זכה לזיקנה ואברהם זקן.עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון (משלי לא כה) עוז והדר לבושה שלתורה, אימתי, ותשחק ליום אחרון לאדם, אימתי הוא נותן שכרה, לעתיד לבוא, ממי את למד, מאברהם, על ידי שכת'

137

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה סח

 בחזירתו לבית אביו הה"ד ויזרח לו השמש וגו' (שם /בראשית/ לב לב), אמר לו הקב"ה אתה סימן לבניך, מה את ביציאתך השקעתי לך גלגל חמה, בחזירתך החזרתי לך גלגל חמה, כך בניך ביציאתם אומללה יולדת השבעה נפחה נפשה באה שמשה וגו' (ירמיה טו ט), בחזירתן וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה (מלאכי ג כ).ויקח מאבני המקום ר' יהודה א' י"ב אבנים נטל, אמר כך גזר הקב"ה שמעמיד י"ב שבטים, אברהם לא העמידן, יצחק לא העמידן, ואני אם מתאחות זו לזו יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים, כיון שנתאחו זו לזו ידע שמעמיד י"ב שבטים, ר' נחמיה א'

138

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עח

 זרחה השמש אלא לרפותו אבל לאחרים אורה, ר' הונא מש' ר' אחא כך היתה השמש מרפא ביעקב ומלהטת בעשו ואלופיו, אמר לו הקב"ה את סימן לבניך מה את השמש מרפא בך ומלהטת בעשו ואלופיו כך בניך תהא השמש מרפא בהם ומלהטת באומות, מרפא בהם שנ' וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה (מלאכי ג כ), מלהטת באומות כי הנה היום בא בוער וגו' [ולהט אתם וגו'] (שם שם /מלאכי ג'/ יט).והוא צולע על יריכו ר' יהושע בן לוי סלק לרומי, כיון דאתא לעכו נפק ר' חננא לקדמותיה אשכחיה טלע על ירכיה אמר ליה דמי את לסבך והוא צולע

139

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פב

 מז) [אשר יולד לישראל (שופטים יח כט)] שמשעה שניתן לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך, ר' יוחנן מייתי לה מהכא עמים הר יקראו (דברים לג יט) משיעשו בניך כעמים להר זבולון ויקראו שם יזבחו איסור במה אלא זבחי צדק (שם שם /דברים ל"ג/) אני עושה עמהם צדקה ומקבל קרבנם, אלא גוי וקהל גוים יהיה ממך לחייב על כל שבט ושבט כדברי ר' שמעון, ר' יהודה א' לחייב על כל קהל וקהל.(יג) [ויעל מעליו אלהים] וגו' אמר ר' שמעון בן לקיש האבות הן הן המרכבה שנ' ויעל אלהים מעל אברהם (בראשית יז כב) ויעל מעליו אלהים,

140

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פה

 אמר הקב"ה ליהודה אתה אמרת לאביך הכר נא (בראשית לז לב) חייך שתמר אומרת לך הכר נא.(כו) [ויכר יהודה] וגו' ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק בג' מקומות הופיע הקב"ה בבית דינו שלשם ובבית דינו שלשמואל ובבית דינו שלשלמה, בבית דינו שלשם ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק רוח הקדש אמ' ממני היו הדברים, בבית דין שלשמואל עד י"י בכם ועד משיחו וגו' ויאמר עד (ש"א =שמואל א'= יב ה) מי אמר עד [ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק רוח הקדש אמ' עד], בבית דין שלשלמה תנו לה

1234567891011121314151617181920