צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה נח

 עשרת הדברות ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק, כאילו מקיים עשרת הדברות, א"ר יודן חמשה פעמים כתוב בני ברזילי כנגד חמשה ספרי תורה ללמדך שכל מי שהוא מאכיל פרוסה לצדיק, כאילו הוא מקיים חמשה ספרי תורה.ט ואחרי כן קבר אברהם, הה"ד (משלי כא) רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, רודף צדקה זה אברהם שנאמר ושמרו דרך ה' לעשות צדקה, וחסד שגמל חסד לשרה, ימצא חיים, ושני חיי אברהם מאת שנה ושבעים שנה וחמשה שנים, צדקה וכבוד, אמר רבי שמואל בר יצחק אמר לו הקב"ה אני אומנותי גומל חסדים, תפסת אומנותי, בא לבוש לבושי, ואברהם זקן בא

122

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה נט

 בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה נטא [כד, א] ואברהם זקן בא בימים, כתיב (שם /משלי/ טז) עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא, ר"מ אזל לממלא ראה אותן כולן שחורי ראש אמר להם תאמר ממשפחת בית עלי אתם, דכתיב (שמואל א ב) וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, אמרו ליה רבי התפלל עלינו אמר להם לכו וטפלו, בצדקה, ואתם זוכים לזקנה, מה טעמיה עטרת תפארת שיבה והיכן היא מצויה בדרך צדקה תמצא, ממי אתה למד מאברהם שכתוב בו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, זכה לזקנה ואברהם זקן בא בימים.ב עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון (משלי לא)

123

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עא

 נזר, בזה קריבה ובזה קריבה, בזה שלשלת יוחסין ובזה שלשלת יוחסין, בזה ציץ ובזה ציץ, א"ר לוי (איוב לו) לא יגרע מצדיק עיניו, עינוהי דוגמת דידיה כאינש דאמר עינוהי דפוריה, (שם /איוב ל"ו/) ואת מלכים לכסא, לאה תפסה פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה, יהודה (בראשית לח) ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, דוד אמר (תהלים קלו) הודו לה' כי טוב, דניאל אמר (דניאל ב) לך אלהא אבהתי מהודא ומשבח אנה, רחל תפסה פלך שתיקה ועמדו כל בניה בעלי מסטירין, בנימין ישפה יש פה יודע במכירתו של יוסף ואינו מגיד, שאול (ש"א =שמואל א'= י) ואת דבר המלוכה לא הגיד לו,

124

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עח

 לרפואתו אבל לאחרים אורה, ר"ה בשם ר' אחא אמר כך היתה השמש מרפא באבינו יעקב ומלהטת בעשו ובאלופיו, אמר לו הקב"ה את סימן לבניך מה את השמש מרפא בך ומלהטת בעשו ובאלופיו כך בניך תהא השמש מרפא בהן ומלהטת בעובדי כוכבים, מרפא בהן (מלאכי ג) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ומלהטת בעובדי כוכבים (שם /מלאכי ג'/) הנה היום בא בוער כתנור וגו', והוא צולע על ירכו, ריב"ל הוה סליק לרומי וכיון דאתא לעכו נפק ר' חנינא לקדמותיה אשכחיה מטלע על ירכו, א"ל את דמי לסבך והוא צולע על ירכו.ו [לב, לג] על כן לא יאכלו בני

125

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פב

 דן כשם דן אביהם אשר יולד לישראל, שמשעה שנאמר לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך, ר' יוחנן מייתי לה מהכא (דברים לג) עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק, משיעשו בניך כעמים להרו של זבולן שם יזבחו זבחי איסור במות אין כתיב כאן אלא זבחי צדק, צדקה אני עושה עמהם ומקבל את קרבנם, אלא גוי וקהל גוים יהיה ממך לחייב על כל שבט ושבט דברי ר"ש ורבי יהודה אומר לחייב על כל קהל וקהל.ו [לה, יג] ויעל מעליו אלהים, אמר ר"ל האבות הן הן המרכבה שנא' (בראשית יז) ויעל אלהים מעל אברהם ויעל מעליו אלהים

126

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פה

 לאביך הכר נא חייך שתמר אומרת לך הכר נא.יב [לח, כו] ויכר יהודה וגו', רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק בשלשה מקומות הופיעה רוח הקודש, בבית דינו של שם, בבית דינו של שמואל, בבית דינו של שלמה, בבית דינו של שם, ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, מהו ממני, רבי ירמיה בשם ר' יצחק אמר הקב"ה אתם תהיו מעידים מה שבגלוי ואני מעיד עליו מה שבסתר, בבית דינו של שלמה, (מלכים א ג) היא אמו, מי אמר א"ר שמואל בת קול צווחת ואומרת היא אמו ודאי, בבית דינו של שמואל, (שמואל א יב) הנני ענו בי ויאמר עד

127

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ו

 אור לו בציון וגו' (ישעיה לא ט), ר' יהודה בר' אלעיי לא יום ולא גיהנם אלא אש היא שיוצאה מגופו שלרשע ומלהטתו, מה טע' תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם (שם /ישעיהו/ לג יא), ר' יהושע בר' בון אמר יגידו שמים צדקו (תהלים נ ו) לעתיד לבוא שמים מתנים צדקה שעשה הקב"ה עם עולמו שלא נתנם ברקיע הראשון, שאילו הוא נתנם ברקיע [הראשון] לא היתה בריה יכולה לעמוד מאש היום. אמר ר' לוי ג' דברים קולן הולך מסוף העולם ועד סופו והבריות אינן שומעין, ואילו הן היום והגשמים והנפש בשעה שיוצאת, היום [מניין] אמר ר' יהודה בר' לעיי את

128

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לג

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לגח (א) [ויזכר אלהים את נח] וגו' צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע י"י (תהלים לו ז) ר' ישמעאל אומר הצדיקים שקיבלו את התורה שנתנה מהררי אל את עושה עמהם צדקה עד כהררי אל, אבל רשעים שלא קיבלו את התורה שנתנה מהררי אל אתה מדקדק עמהם עד תהום רבה. ר' עקיבה א' אחד אלו ואחד אילו מדקדק עמהם עד תהום רבה, מדקדק עם הצדיקים הוגבה מהם מעוט מעשים רעים שעשו בעולם הזה כדי להשפיע להם שלווה ליתן להן שכר טוב לעולם הבא, משפיע שלווה לרשעים ונותן להם שכר מצוות

129

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מב

 רודף הרוגים, אמר ר' פינחס רדופיו של אבינו אברהם הרוגים היו שנ' כי אתה אשר הכית רדפו (תהלים סט כז). הה"ד מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו (ישעיה מא ב) חי עולמים שהיה מאיר לו בכל מקום שהיה הולך, אמר ר' ברכיה מזל צדק היה מאיר לו, אמר ר' ראובן צדקה היתה צווחת ואומרת אם אין אברהם עושה אותי אין מי שיעשה אותי. הה"ד יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו (שם שם /ישעיהו מ"א/) ר' יהודה ור' נחמיה חד אמר אברהם היה משליך עליהם עפר ונעשה חרבות, קש ונעשה חצים, וחרנה אמר יתן עפר אין

130

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 אברם].אל תהי חכם בעיניך ירא את י"י (שם /משלי/ ג ז) אל תהי חכם במה שאתה רואה בעיניך, תאמר שאני מוליד או שאין אני מוליד, ירא את י"י, אל תירא אברם אנכי מגן לך.[ר' אבין בשם ר' חנינא פתח רשע עושה פעולת שקר וזורע צדקה שכר אמת (שם /משלי/ יא יח) רשע עושה פעולת שקר זה נמרוד שהיו פעולותיו שלשקר, וזורע צדקה זה אברהם ושמרו דרך י"י לעשות צדקה ומשפט (בראשית יח יט), שכר אמת, אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד].ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי אשר החזקתיך מקצות הארץ (ישעיה

1234567891011121314151617181920