צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 עושי דברו וכת' בארה בנו את אשר הגלה תגלת פלנאסר מלך אשור הוא נשיא לראובני (דהי"א ה ו) למה נקרא שמו בארה שהוא בארה של תורה:פסוק ז(ז). יחי ראובן ואל ימת וזאת ליהודה וכי מה ענין זה לזה לפי שעשה יהודה מה שעשה ועמד ואמ' צדקה ממני כיון שראה ראובן שעמד יהודה והודה אף הוא עמד והודה הוי יהודה גרם לראובן לעשות תשובה עליהם הוא מפרש בקבלה (איוב טו יח - יט) אשר חכמים יגידו מה שכר נטלו על כך להם לבדם ניתנה הארץ: וזאת ליהודה ויאמ' מלמד שנתפלל משה על שבט יהודה: שמע ה' קול יהודה בשעה ששבט

112

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ה

 חק ומשפט (שם /שמות/ טו כה), שם נתנו לישראל עשר מצות, שבע מהן שנצטוו עליהן בני נח, דכתיב ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל (בראשית ב טז), ויצו אלו הדינין, וכן הוא אומר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' (שם /בראשית/ יח יט), וכתיב לעשות צדקה ומשפט (שם /בראשית י"ח י"ט/), ה' זו ברכת השם, שנאמר ונקב שם ה' (ויקרא כד טז), אלהים זו ע"ז, שנאמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני (שמות כ ב), על האדם זו שפיכות דמים, שנאמר שפך דם האדם באדם דמו ישפך (בראשית ט ו), לאמר זה גילוי עריות,

113

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה א

 בשם רבי אמר (מלאכי ב) תורת אמת היתה בפיהו אלו דברים ששמע מפי רבו, ורבנן אמרי (משלי ג) כי ה' יהיה בכסלך אפילו דברים שאתה כסיל בהן, ושמר רגלך מלכד רבי דוסאי אמר מן ההוריה, רבי אבהו אמר מן העבירה, ר' לוי אמר מן המזיקין, א"ר אבדימוס אם נתת מכיסך צדקה, הקב"ה הוא משמרך מן הפיסין ומן הזמיונות מן הגולגלאות ומן הארנונית.טו בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים השמים נבראו תחלה ואח"כ נבראת הארץ, ובית הלל אומרים הארץ נבראת תחלה ואח"כ השמים, אלו מביאין טעם לדבריהם, ואלו מביאין טעם לדבריהם, על דעתיהן דבית שמאי דאינון אמרין השמים נבראו

114

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ו

 נאם ה' אשר אור לו בציון וגו', ר"י בר אילעאי אומר לא יום, ולא גיהנם, אלא אש שהיא יוצאת מגופן של רשעים ומלהטת אותם, מ"ט דכתיב (שם /ישעיהו/ לג) תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם, רבי יהושע בר אבין אמר (תהלים נ) ויגידו שמים צדקו, לעתיד לבא שמים מתנים צדקה שעשה הקב"ה עם עולמו, שלא נתנם ברקיע הראשון, שאלו נתנם ברקיע הראשון לא היתה בריה יכולה לעמוד מאשו של יום.ז אמר רבי לוי ג' דברים קולן הולך מסוף העולם ועד סופו, והבריות בינתים ואינם מרגישים, ואלו הן, היום, והגשמים, והנפש בשעה שהיא יוצאת מן הגוף, היום מנין, א"ר

115

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לג

 וילנא) פרשת נח פרשה לגא [ח, א] ויזכור אלהים את נח ואת כל החיה וגו', וכתיב (תהלים לו) צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה', רבי ישמעאל ורבי עקיבא רבי ישמעאל אומר בזכות הצדיקים שקבלו את התורה שנתנה מהררי אל את עושה עמהם צדקה עד כהררי אל, אבל רשעים שלא קיבלו את התורה שניתנה מהררי אל, את מדקדק עמהם עד תהום רבה, ר"ע אומר אלו ואלו מדקדק עמהם עד תהום רבה, מדקדק עם הצדיקים וגובה מהם מיעוט מעשים רעים שעשו בעוה"ז, כדי להשפיע להם שלוה, וליתן להם שכר טוב לעולם הבא, משפיע שלוה לרשעים ונותן להם

116

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מג

 תהלים סט) כי אתה אשר הכית רדפו, הה"ד (ישעיה מא) מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו, מי הוא זה שהעיר לבם של מזרחיים שיבואו ויפלו ביד אברהם, צדק יקראהו לרגלו חי העולמים שהיה מאיר לו בכל מקום שהיה הולך, אמר רבי ברכיה מזל צדק היה מאיר לו, אמר ר' ראובן צדקה היתה צווחת ואומרת אם אין אברהם אין מי יעשה אותי, הה"ד (שם /ישעיהו מ"א/) יתן לפניו גוים ומלכים ירד, רבי יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אמר אברהם היה משליך עליהם עפר והוא נעשה חרבות, קש ונעשה חצים, ורבי נחמיה אמר יתן עפר לא נאמר אלא כעפר הן היו משליכים

117

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 ירא את ה' וסר מרע, אל תהי חכם בעיניך, במה שאת רואה בעיניך תאמר שאני מוליד תאמר שאין אני מוליד ירא את ה', אל תירא אברם, רבי אבין בשם רבי חנינא פתח (משלי יא) רשע עושה פעולת שקר וגו' רשע עושה פעולת שקר זה נמרוד שהיו פעולותיו על שקר, וזורע צדקה, זה אברהם שנאמר (בראשית יח) ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, שכר אמת אל תירא אברם וגו'.ג ד"א אל תירא אברם הה"ד (ישעיה מא) ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ ממספוטמיא ומחברותיה, ומאציליה קראתיך ממפולשין שבה, קראתיך זמנתיך, בחרתיך ולא מאסתיך,

118

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 הושע ג) ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים, ועובדי כוכבים מתפחדים (ישעיה לג) פחדו בציון חטאים, אר"י ב"ר סימון למה הוא קורא אותן מוקדי עולם שאילו ניתן להם רשות היו מוקדים כל העולם כולו על יושביו לשעה קלה, (שם /ישעיהו ל"ג/) הולך צדקות זה אברהם, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, (שם /ישעיהו ל"ג/) דובר מישרים, מישרים אהבוך, (שם /ישעיהו ל"ג/) מואס בבצע מעשקות שנאמר אם מחוט ועד שרוך נעל, (שם /ישעיהו ל"ג/) נוער כפיו מתמוך בשוחד, הרימותי ידי אל ה' אל עליון, הוא מרומים ישכון ר"י בר רבי סימון בשם רבי חנין בשם רבי יוחנן העלה אותו למעלה

119

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מט

 עלי, הוה א"ל חד קסיט דחמר בעשרה פולרין, וחד ליטרא דקופר בי' פולרין, וחד עיגול דריפתא בי' פולרין, מאן יהיב לך חמרא במדברא, מאן יהיב לך קופר במדברא, מאן יהיב לך עיגולא במדברא, מן דהוה חמי ההיא עקתא דהוה עקי ליה הוה אמר ברוך אל עולם שאכלנו משלו הה"ד לכתחלה צדקה ולבסוף משפט, למען הביא ה' על אברהם וגו', תני ר"ש בן יוחאי אומר כל מי שיש לו בן יגע בתורה כאילו לא מת, שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר אליו לא נאמר אלא את אשר דבר ה' עליו.ה [יח, כ] ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה

120

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב

 נבא [כ, א] ויסע משם אברהם ארצה הנגב, רבי אבון פתח (איוב יד) ואולם הר נופל יבול וצור יעתק ממקומו, ואולם הר נופל זה לוט שנפל מהר, וצור זה אברהם יעתק ממקומו פנה ממקומו, לפי שחרב מקומה של סדום פסקו העוברים והשבים ואמר מה אני מפסיק צדקה מביתי הלך ונטה לו אהל בגרר, הדא הוא דכתיב ויסע משם אברהם.ב (משלי יח) אח נפשע מקרית עוז, אח זה לוט שהיה בן אחיו של אברהם, נפשע מקרית עוז, פשעת באברהם, כפרת ביה, שקרת ביה, ומה גרם לך ומדינים כבריח ארמון, הביא עליו מדינים כבריחי בה"מ, מה להלן לא יבא טמא

1234567891011121314151617181920