צדקה

צדקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13292 מקורות עבור צדקה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ח

 קללת אב ואם לקללת המקום. בא וראה מתן שכרן, נאמר +משלי ג ט - י+ כבד את ה' מהונך וכנגדו כתיב וימלאו אסמיך שבע; ואמר כבד את אביך ואת אמך וכנגדו למען יאריכון ימיך; +דברים י כ+ את ה' אלהיך תירא - +מלאכי ג כ+ וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה. +ויקרא יט ג+ איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, מה אמור בשבת, +ישעיה נח יג - יד+ אם תשיב משבת רגלך - אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ. רבי או', גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאדם מכבד את אמו יותר מאביו, לפי שהיא משדלתו בדברים, לפיכך הקדים את

92

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יח

 קל וחומר, ומה אם כשלא תענון את הדין לא יהיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים, כשתעשון את הדין על אחת כמה וכמה, וכן הוא אומר +זכריה ז ט+ משפט אמת שפטו, ואומר +שם /זכריה/ ח טז+ אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואומר +ישעיה נו א+ כה אמר יי' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא, על אחת כמה וכמה שאין נשיכם אלמנות ובניכם יתומים, וכן הוא אומר +דברים ו ב+ למען תירא את יי' אלהיך לשמור וגו'. ואומר +שם /דברים/ יא יט+ ולמדתם אותם את בניכם, ואומר +שם /דברים/ שם /יא/ כא+ למען ירבו ימיכם, ואומר +שם /ישעיה סה כב/+

93

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

 בר' לז כה) להודיע זכותן שלצדיקים עד היכן היא מקדמת שאילו ירד יוסף למצ' חביב הוא עם הערביין לא היו הורגין אותו בריח רע שלהן אלא זימן לו הקב"ה שקים מלאים בשמים והרוח מנשבת בהן מפני ריחן שלערביים אמ' להן באי זה זכות נטל יהודה את המלכות אם משום שנא' צדקה ממני (שם לח כו) דיה להודאה שתכפר על הביאה אם מש' שנ' מה בצע כי נהרג את אחינו (שם לז כו) דייה להצלה שמכפרת על המכירה אם משום שאמר כי [ע]בדך ערב את הנער וגומ' (שם מד לב) והלא ערב הוא ובכל מקום ערב משלם אמ' לו למדינו

94

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 השבח אלא על נסים שעשה עם אבותי ועתיד הוא לעש' עמי לכך נאמ' אלקי אבי וגומ'. סל' פסו'פסוק ג(ג). ייי איש מלחמה ייי שמו ר' יהודה אומ' הרי זה מקרא עשיר במקומות הרבה מגיד שנגלה להן בכל כלי זיין נראה להן בשריון וכובע שנא' וילבש צדקה כשריין וגומ' (ישע' נט יז) נראה להן כגבור שנא' חגור חרבך על ירך גבור וגומ' (תה' מה ד) נראה להן כפרש שנא' וירכב על כרוב וגומ' (שם יח יא) נראה להן בקשת שנא' ער[יה] תעור קשתך וגומ' (חב' ג ט) נראה להן בצנה ומגן שנא' צנה וס[חרה] אמתו (תה' צא

95

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מב

 נז/ ב) גדול השלום שניתן לאוהבי התורה שנא' שלום רב לאוהבי תורתיך (תהלים קיט קסה) גדול השלום שניתן ללומדי תורה שנא' וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך (ישעיה נד יג) גדול השלום שניתן לענוים שנא' וענוים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום (תהלים לז יא) גדול השלום שניתן לעושי צדקה שנ' והיה מעשה הצדקה שלום (ישעיה לב יז) גדול השלום ששמו של הקב"ה קרוי שלום שנא' ויקרא לו ה' שלום (שופטים ו כד) ר' חנניה סגן הכהנים אומר גדול השלום ששקול כנגד כל מעשה בראשית שנא' [יוצר אור ובורא חשך עושה שלום] (ישעיה מה ז) גדול השלום [שדרי] עליונים

96

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא פח

 שאמר זה אמר זה ישראל אומרים בלתי אל המן עינינו והמקום מפייס את כל באי העולם ואומר להם בואו וראו על מה אלו מתרעמים עלי והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח כענין שנאמר וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדולח (בראשית ב יב) כיוצא בו אתה אומר ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני (שם /בראשית/ לח כו) והמקום [הכתיב] על ידו ולא יסף עוד לדעתה (שם /בראשית ל"ח כ"ו/) כיון שידע שכלתו היא לא יסף עוד לדעתה כיוצא בו אתה אומר ואתה עיף ויגע (דברים כה יח) על ישראל הוא אומר ואתה עיף ויגע ועל עמלק הוא אומר ולא ירא אלהים

97

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלד

 רחמים וסלחת אתה החלת את השבועה. את גדלך זו מדת טובך שנאמר ועתה יגדל נא כח ה' (במדבר יד יז). ואת ידך זו ימינך שפשוטה לכל באי העולם שנאמר ימינך ה' נאדרי בכח (שמות טו ו) ואומר כי ימינך וזרועך ואור פניך (תהלים מד ד) ואומר בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב (ישעיה מה כג). החזקה שאתה כובש ברחמים את מדת הדין שנאמר מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע ואומר ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו תתן אמת ליעקב (מיכה ז יח - כ) אשר מי אל בשמים ובארץ שלא כמדת בשר ודם מדת המקום מדת בשר ודם הגדול

98

ספרי זוטא פרק יא

 כזרע גד, אתה סבור מי שאמר זה אמר זה לא מי שאמר זה אמר זה ישר' אמרו אין כל בלתי אל המן עינינו והמקום מפייס לכל באי העולם ואומר להם ראו מפני מה הן מתרעמין עלי והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח. כיוצא בדבר אתה אומר ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני וגו' (בראשית לח כו) אתה סבור מי שאמר זה אמר זה לא מי שאמר זה אמר זה יהודה אמר צדקה ממני וגו' על כן לא נתתיה לשלה בני והמקום אומר ולא יסף עוד לדעתה משידע יהודה שהיא כלתו לא יסף עוד לדעתה. כיוצא בדבר אתה אומר ואתה עיף

99

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מז

 זו למעלה מזו שומע אני יש ביניהם איבה ושנאה קנאה ותחרות תלמוד לומר +דניאל יב ג+ ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד מה כוכבים אין ביניהם איבה שנאה קנאה ותחרות כך צדיקים, מה כוכבים אין אורו של זה דומה לאורו של זה כך צדיקים. דבר אחר ומצדיקי הרבים אלו גבאי צדקה רבי שמעון בן מנסיא אומר אלו זקנים וכן הוא אומר +שופטים ה לא+ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו מי גדול האוהבים או המאהיבים הוי אומר המאהיבים, אם האוהבים ואוהביו כצאת השמש בגבורתו קל וחומר המאהיבים. +דניאל יב ג+ ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד מה כוכבים רמים ומנוטלים על כל באי העולם

100

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קטז

 את ידו וחוזר וקופצה. מאחיך האביון, אם אין אתה נותן לו סופך ליטול הימנו מנין אם פתחת פעם אחת פתח אפילו מאה פעמים תלמוד לומר כי פתוח תפתח את ידך לו. והעבט תעביטנו, פתוח תפתח, פתח לו בדברים שאם היה ביישן אמור לו את צריך ללות מיכן אמרו צדקה ניתנת כמלוה. העבט תעביטנו, נותנים לו וחוזרים וממשכנים אותו דברי רבי יהודה וחכמים אומרים אומרים לו הבא משכון כדי להגיס את דעתו. די מחסורו, אין אתה מצוה לעשרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס ואפילו עבד. מעשה בהלל הזקן שנתן לעני בן טובים אחד סוס שהיה מתעמל בו ועבד שהיה משמשו, שוב

1234567891011121314151617181920