צדקה לחיים הלכות זכיה ומתנה פרק ו

צדקה לחיים הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  


הלכה ט
[ט] וכן הכותב נכסיו לבניו בין זכרים וכו'. עיין בבית הלל ז"ל. מהרב הגדול מוה"ר יצחק לומברוזו:

הלכה י
[י] ואפילו שייר מטלטלים כל שהוא. עיין בספר בית הלל ז"ל. מהרב הגדול מוה"ר יצחק לומברוזו: