צדקה לחיים הלכות גזלה ואבדה פרק ד

צדקה לחיים הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  


הלכה י
[י] אמר לשנים גזלתי לאחד מכם וכו' והן חולקין אותה ביניהם וכו'. אחרונים תמהו על רבינו דמנליה הא דחולקין והא בש"ס אתמר דמן הדין מניח גזילה ומסתלק והר"ב לח"מ תירץ בדוחק עיי"ש והרש"ך בפרישתו לטור חו"מ סי' ס"ה תירץ דשאני התם גבי שנים שהפקידו זה מאה וזה מאתיים דתבעי ליה ודאי איכא רמאי אמרינן הכי משא"כ הכא כיון שהם עצמן אינם יודעים שנגזלו א"נ ליכא רמאי הלכך חולקין עכ"ל. מהרב הגדול מוה"ר צמח צרפתי: