פתח עינים מסכת עדויות פרק א

פתח עינים מסכת עדויות פרק א

  

משנה ד
שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם. יש להעיר דאמרינן פ"ב דברכות דף ט"ז אין קורין אבות אלא לשלשה ומדוע קראו לשמאי והלל אבות העולם. ואחר החיפוש ראיתי להגאון החסיד בעל מעשה רקח שנתן טעם על דרך האמת ששמאי והלל וחכמים המכריעין הם בסוד חג"ת בסוד האבות ולכן בשום מקום דאינו מזכיר החכמים המכריעין אינו קורא אותם אבות העולם ע"ש באורך. אך בזהר הקדוש קאמר ינוחון אבהן דעלמא על שמאי והלל לחוד. שוב ראיתי בספר לחם שמים ח"ב להרב יעב"ץ שכתב אבות העולם מיקרו אבות סתמא לא מיקרו:
משנה ו
א"ר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.