פתח עינים מסכת כלאים פרק א

פתח עינים מסכת כלאים פרק א

  

משנה ב
דלעת מצרי והרמוצה. כתב הרא"ש בפירושו וז"ל והרמוצה מפרש בירושלמי דלעת מרה וממתקין אותה ברמץ ובגמרא דידן לא מסיק הכי דאמרינן פ' הנודר מן המבושל מאי הרמוצה קרא קרקוזאי רב אשי אמר דלעת הטמונה ברמץ איתיביה רבינא לרב אשי ר' נחמיה אומר דלעת המצרית כלאים עם הרמוצה תיובתא עכ"ל וקשה דהרי הרא"ש גופיה פירש שם בנדרים דף נ"א ע"א וז"ל כלאים עם הרמוצה אלמא מין בפני עצמו הנקרא על שם שמאותם המינים רגילים לטמון ברמץ אבל שאר מיני דלועים אינם נקראים כך אפילו אם טומנין אותם ברמץ עכ"ל ולפי זה בין לרב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.