פתח עינים מסכת ידים פרק ד

פתח עינים מסכת ידים פרק ד

  

משנה ג
הלכה למשה מסיני שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית. מרן בכסף משנה פ"ו דמתנות עניים כתב דהל"מ לאו דוקא. וכן כתבו רבינו שמשון והרא"ש על משנתנו דהל"מ לאו דוקא. ומיהו הר"ש אחר התוספתא שהביא כתב דמשמע מהתוספתא שהיא הל"מ ממש וכ"כ רבינו עובדיה. וק"ק על מרן דלא זכר מ"ש הר"ש מהתוספתא. הן אמת דמהר"ש בפי' משמע קצת דלא חייש למשמעות התוספתא. ומ"מ ק' על מרן דמדברי הרמב"ם בהקדמתו לסדר זרעים מוכח בהדיא דהרמב"ם סובר דהוא הל"מ. ואחר זמן רב ראיתי למהר"ש אבוהב בספר דבר שמואל סוף סי' נ"א שכתב דמ"ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.