פתח הבית הלכות חגיגה פרק א

פתח הבית הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] חגיגה שנאמר תחוג וכו'. עי' מים חיים שהקשה מדוע לא הביא קרא דפרשת אמור וחגותם לה' דמהא יליף הש"ס בחגיגה (י ב) חגיגה, ותירץ הואיל והביא לאינך קראי דפרשת ראה הביא ג"כ זה עיי"ש:
ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא וכו'. עי' טורי אבן בחי' לחגיגה בריש מסכת שהבין מדברי הרמב"ם דאין תשלומין כלל לראית פנים דמצות ראית פנים אינו רק ביום ראשון (רק) אפ"ה מביא בשאר ימים עולת ראיה כיון שכבר נתחייב ביום ראשון הקרבן עכ"פ. ונפק"מ אם היה חיגר ביום ראשון אף למ"ד כולן תשלומין זה לזה אפ"ה אין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.