פתוחה

פתוחה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3131 מקורות עבור פתוחה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

אגדת בראשית (בובר) פרק כ

 י"ט/). [ג] ד"א כי הנה היום בא. זש"ה יום אירא אני אליך אבטח (תהלים נו ד). אילו הן א"ה =אומות העולם= שאין להם תקוה, וכן איוב אומר ועיני רשעים תכלנה [וגו' ותקותם מפח נפש] (איוב יא כ), שאין להם תקוה. ומנוס אבד מהם (שם שם /איוב י"א כ'/), אלא גיהנם פתוחה בכל מקום, והם מבקשין לברוח וגיהנם נפתחת עליהם, שנאמר לכן הרחיבה שאול נפשה וגו' (ישעי' ה יד). א"ר אחא משום ר' אבהו שש עשרה פיות יש לגיהנם, ארבע לכל רוח, ומנין, שכן יחזקאל רואה, שנאמר ואתה בן אדם הנבא והך כף אל כף ותכפל חרב שלישיתה חרב חללים היא

52

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור מה

 אלא ביום, וכל מחשבות לא נאמר, אלא וכל יצר מחשבות, ומהו וכל יצר מחשבות, עד שאין אדם צר את המחשבה בלבו הקב"ה מבין, כך בני קרח לא היו יכולין לומר שירה לפני הקב"ה בפיהם, עד שרחש לבם בתשובה וקיבלם מיד, ולמה לא היו יכולין לומר שירה בפיהם, לפי שהיתה שאול פתוחה מתחתיהם ואש מלהט סביבותיהם, וכן הוא אומר ותפתח הארץ את פיה [וגו'] וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה (במדבר יו לב לג), וכתיב ואש יצאה מאת ה' וגו' (שם שם /במדבר ט"ז/ לה), ואומר ותבלע אותם (שם שם /במדבר ט"ז/ לב), וכתיב ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים

53

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיד

 כי ביה ה' צור עולמים (ישעיה כו ד), בי"ה בראם, [ואין אנו יודעין אם העולם הזה נברא בה"א והעולם הבא ביו"ד, או אם העולם הזה נברא ביו"ד והעולם הבא בה"א, אלא ממה דכתיב בהבראם (בראשית ב ד), בה"א בראם], הוי העולם הזה נברא בה"א [והעולם הבא נברא ביו"ד], ומה ה"א פתוחה מלמטה וסתומה מלמעלה, כך העולם הזה כל מה שנברא בו יורד בקבר, ואותה עקיצה שיש בה רמז לתחיית המתים, והעולם הבא נברא ביו"ד, מה עיסקו של יו"ד קומתו כפופה, כך קומתן של רשעים עתידין להיות מכורכמות וירקרוקות לעולם הבא, שנאמר ושח גבהות האדם [וגו'] (ישעי' ב יז), כיון שראה

54

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

 התיבה שלש מאות אמות ארכה וחמשים אמות רחבה ושלשים אמות קומתה, ונתן להם ארכה מאה ועשרים שנה אולי יעשו תשובה וימחול להם:סימן טז[טז] צהר תעשה לתיבה. צוהו הקב"ה שיכניס עמו מרגליות שתהא מאירה להם כצהרים, מפני שהיתה התיבה חשיכה: ד"א צהר תעשה. זה חלון שהיה פתוחה, ונח מביט ממנה מה שיעשה, ובימי גשמים שהם מ' יום היה צריך למרגלית, והחלון צריך לפתוח אחר מ' יום של גשמים: תחתים שנים ושלשים. תחתים לזבל, שנים לבהמה, שלשים לנח ולבניו ולנשותיהם ולטהורים:סימן יז[יז] ואני הנני מביא. הקב"ה הסכים על המבול לבוא עליהם:סימן יח[יח] והקימותי את בריתי אתך

55

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה טו

 ידיו שברא בעולם, מאדם ועד בהמה עד רמש ועד עוף השמים. הכתוב אומר יראת ה' היא אוצרו (ישעיה ל"ג ו'), משל למלך בשר ודם, שהיו לו בנים ועבדים הרבה, ומבקש להוכיחן כל אחד ואחד בפני עצמו, וראה שאין מקבלין עליהן תוכחות, כתב כל דבריו על הנייר ותלאן בחצר החיצונה, כאיגרת פתוחה לכל אדם, והכרוז יוצא מלפני המלך ואומר, כל מי שיבא [ויקרא] את האיגרת הזאת יטול לחם ומזונות מלפני המלך, כך בית ישראל דומין בעולם הזה בדברי תורה, כיון שבא אדם לידי מקרא ומשנה ומלמד מהן יראת שמים ומעשה הטוב, (ושהן) [שהן] זנין ומפרנסין ומכלכלין אותו עד שיכנס לבית עולמו, [

56

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת שלח לך

 מרגלים. ואם תאמר למה לא מנעם הקב"ה מלשלח כדי להוציא תאותם ולשלם להם גמולם. וכדי לשלם שכר טוב ליהושע וכלב. וכן הוא אומר (דברים ל) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע. היינו דתנן הכל צפוי והרשות נתונה [וכו'] ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוח והיד כותבת וכו' בא ליטהר מסייעין אותו בא ליטמא פותחין לו כענין שאמר יחזקאל (יחזקאל יד) (אנכי) [אני ה'] פתיתי את הנביא ההוא ואומר (שם ג) ונתתי מכשול לפניך ללמדך שאין מוליכין את האדם אלא בדרך שהוא רוצה שנאמר (משלי ג) אם ללצים [דף קה

57

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק ב

 ההרים מקפץ על הגבעות. זה אליהו, שנאמר בו (ישעיה נב, ז) מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה.סימן ט(ט) דומה דודי לצבי. שהוא קל ברגליו או לעופר האילים הוא הקטן שבאילים. ולמה דימה אותו לצבי, מה הצבי ישן ועינו אחת פתוחה, כך כשהשם כועס על ישראל ומניחם בצרה מעמיד להם מושיע, שנאמר (שם סג, ט) בכל צרתם לו צר: הנה זה עומד אחר כתלנו. כלומר השם לישראל, שנאמר (תהלים פה, י) אך קרוב ליראיו ישעו. ואפילו אחד מישראל בסוף העולם והוא קורא לשם מיד הוא עונה אותו, שנאמר (שם סא, ג) מקצה הארץ

58

בראשית רבתי פרשת תולדות

 וגו', כד"א זרעו לכם לצדקה. פתוח תפתח את ידך (דברים ט"ו ח'), [עמוד 108] העושה מצוה מדוחק סוף עושה אותה מריוח, והמבטל מצוה מעושר סופו לבטלה מעוני. וכה"א פתוח תפתח את ידך ר' יונתן בן יוסי אומר פתוח תפתח גו' פתח ליתן עד שלא תפתח ליטול. ב' ידות הן אחת פתוחה ליתן ואחת פתוחה ליטול, כמה בין (זה לזה) [זו לזו], כמה הנותן צריך ליתן הודאה לפני הקב"ה שעשאו מן הנותנין ולא מן הנוטלין. ב' ידים אחת מלמעלה ואחת למטה, יד העני מלמטה ויד בעל הבית מלמעלה, כמה זה צריך ליתן הודאה שהיתה ידו העליונה ולא התחתונה. ד"א פתוח תפתח

59

בראשית רבתי פרשת וישב

 שלא להרבות את הטורח.[עמוד 180] לח, יד ד"א בפתח עינים. זכתה ויצא ממנה מלך המשיח כד"א כי הנה האבן וגו' (זכריה ג' ט') האבן זה המשיח כד"א עד די התגזרת אבן וגו' (דניאל ב' ל"ד). שבעה עינים (זכריה שם) זה משיח שיש לו ז' שמות. הנני מפתח פתוחה (שם) שלעתיד לבא הב"ה מוציאו מן האיסורין שהוא אסור ומוחל לעונות ישראל, ואין פתח פתוחה אלא התרת איסורין כד"א הנה פתחתיך היום (הזה) מן (הזיקים) [האזקים] (ירמיה מ' ד'), אסיריו לא פתח ביתה (ישעיה י"ד י"ז).לח, טו ויחשבה לזונה. ארז"ל בשעה שיצא יהודה מכזיב ללכת תמנתה כשהיה בדרך אכל ושתה

60

בראשית רבתי פרשת ויחי

 אבן ישראל. מלך המשיח אינו בא אלא בזכות יעקב שנאמר עד די (א) [ה]תגזרת אבן (דניאל ב' ל"ד), ע"ש יעקב.מט, כה - כו ברכות תהום רובצת תחת. מלמד שאין מי תהום רבין אלא ע"י רביצה. וממגד תבואות שמש (דברים ל"ג י"ד) מגיד שהי(ה) [א] פתוחה לחמה, ומנין (שיהא) [שהיא] כך פתוחה ללבנה שנאמר וממגד גרש ירחים (שם). ד"א וממגד תבואות שמש, מגיד שיהיו פירות ארצו שמנים ומתוקים כפירות המתבשלות בשמש. וממגד גרש ירחים מגיד שיהיו אילנות בארצו [עמוד 250] נושאים פירות כל חדש וחדש. וכן יעקב אמר ברכות שדים, שיהיו פירותיו שמנים ומתוקים וזבים דבש כשדים הזבין חלב.

1234567891011121314151617181920