פתוחה

פתוחה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3131 מקורות עבור פתוחה. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק א

 גבוהה משלש רוחותיה ונמכה מרוח אחת רואין את הנמוך כאלו הוא פתח ובלבד שלא יהא נמוך יתר על הגבוה היתה נמכה משלש רוחותיה וגבוהה מרוח אחת אין צריך לעשות מחיצה אלא לגבוה בלבד הלכה טוהיה שם אילן או גדר או מחיצת הקנים נידונת כפסין היתה חצר פתוחה לביניהן מותר לטלטל מחצר לפסין ומפסין לחצר היו שתים שתיהן אסורות ומותר לטלטל בין הפסין הלכה טזר' יהודה בן בבא אומ' אין עושין פסין אלא לבור ברשות הרבים בלבד ר' עקיבא אומ' לכל עושין פסין חוץ מבור של רשות היחיד בלבד

12

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ח

 תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ח הלכה אשתי חצרות אחת פתוחה לצפון ואחת פתוחה לדרום וגגותיהן שוין הגגות רשות לעצמן והחצרות כל אחת ואחת רשות לעצמה היתה אחת מהן גבוהה עשרה טפחים ומעטה באבנים ובכפתים ובסולם הצורי או שהביא נסר שרחב ארבעה טפחים וקבעו בה מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד פחות מיכן מערבין שנים ואין מערבין אחד הלכה בשתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבים בין זו לזו ארבעה טפחים מערבין שנים ואין מערבין אחד פחות מכאן מערבין אחד ואין מערבין שנים הלכה גשלש דיוטאות זו למעלה מזו עליונה ותחתונה של אחד ואמצעית של אחד לא

13

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לט

 השם: בעונו אין ספק לאדם לידע מה דמות למעלה. ואלמלא כן היו מוסרין לו מפתחות ויודע במה נבראו שמים וארץ: הוא היה אומר הכל צפוי והכל גלוי והכל לפי דעתו של אדם: הוא היה אומר הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים והחנות פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוח והדיין יושב והגבאין מחזירין ונפרעין מן האדם תמיד בכל יום בין מדעתו ובין שלא מדעתו: תשובת רשעים מעכבת וגזר דינם מחותם. ושלות רשעים סופה רעה. והרשות קוברת את בעליה. תשובה תולה ויום הכפורים מכפר. תשובה מכפרת עד יום המיתה. ויום המיתה בתשובה: משלמין לרשעים ומקיפין לצדיקים. משלמין לרשעים כבני אדם שעשו

14

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יט

 טומאה הנוהגת בישראל שלא מפיך היא יוצאת. אמר להם ובסוף מה הייתם אומרים עלי. אמרו לו היינו אומרים עליך שלא יכנס דבר של טהרה לתוך טומאה או שמא לא יכירוך אדם שאתה יהודי. וכשנכנסתי ונעלתי הדלת ביני לבינה מה הייתם אומרים עלי. אמרו לו היינו אומרים עליך שכל זמן שהדלת פתוחה הרשות נתונה ליוצא יוצא ולנכנס נכנס אמרת אנעול את הדלת ביני לבינה עד שאדבר עמה כל צרכי. וכשיצאתי וירדתי וטבלתי מה הייתם אומרים עלי. אמרו לו היינו אומרים עליך שמא ממשיחה עמך נתזה צנורה של רוק מפיה עליך ואמרת ארד ואטבול ואהיה כמותם טהור. אמר להם כך וכך לא

15

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מד

 הלא אתה מקדם ה' אלהי קדושי לא נמות (חבקוק א' י"ב). חטאתי מה (אומר) [אפעל] לך נוצר האדם [וגו'] ואהיה (לך) [עלי] למשא (איוב ז' כ'): רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר הכל צפוי וגלוי ותלוי במעשה. ומצודה פרוסה על כל החיים. והדין דין אמת. והחנות פתוחה והשלחן ערוך והפנקס [פתוחה והיד] כותבת והחנוני מקיף והגבאי חי וחזק: הוא היה אומר מקיפין לרשעים ואין מקיפין לצדיקים. מקיפין לרשעים בעולם הזה כבני אדם שעשו את התורה כדי שיפרע מהם לעתיד לבוא ואין זכור להם כל מעשים רעים. כל כך למה בשביל ליתן להן שכר מצוה קלה שעשו בעולם הזה

16

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ח

 דכתי' מי גבר יחיה וגו'. משעה שחטא אדם מות ערב לאדם ויכבשהו וימסרהו לשאול ואין מי שימלט נפשו מיד שאול דכתי' אין אדם שליט ברוחו: ומצודה פרוסה על כל החיים של מצודה של מות. המות שהוא פרוסה לאדם שפתאום ילכד בה דכתי' כי גם לא ידע האדם את עתו והחנות פתוחה בסנגנזין פנקסין וספרין שנכתבו בהן מעשה בני האדם. בין לטובה בין לרעה בין לזכות בין לחובה. ומנין שנכתבו מעשי בני האדם שכך אמ' הכת' בנהר דינור נגד ונפק וספרין פתיחין אלו מעשים לרעה ולחובה. לטובה ולזכות מנין אז נדברו. והפנקס כותב זה קטגור של אדם הרשע שכתב שני פינקסו

17

מסכתות קטנות מסכת כותים פרק ב

 עם ישראל, או שהקדימו יום אחד, אבל אם עשו מצה עם ישראל, או שאיחרו יום אחד, חמצן מותר, רבי שמעון אוסר מפני שאינם יודעים לשמור מצה כישראל. הלכה ובראשונה אמרו יינה של גדור אסור משום יינה של כפר פגשה, חזרו לומר כל מקום שנחשדו, המעורבין בגוים, פתוחה אסורה, וסתומה מותרת, רבי מאיר אומר כל יינם מותר חוץ מן הפתוחה שבשווקים, וחכמים אומרים פתוחה בכל מקום אסורה, וסתומה מותרת, נקובה וסתומה כסתומה. הקנקנים שלהן חדשים מותרים, והישנים אסורים. הלכה זמפני מה הכותיים אסורין לבא בישראל, מפני שנתערבו עם כהני הבמות. רבי ישמעאל אומר גירי צדק היו מתחילתן, ומפני מה

18

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק א

 לכתוב אלא אם כן יודע לקרות. הלכה ידספר תורה שכתבו מין, או מסור, או גר, או עבד, או חרש, או שוטה, או קטן, אל יקרא בו. זה הכלל, כל המוציא את הרבים ידי חובתן, אף כתבו מוציא את הרבים ידי חובתן. הלכה טופתוחה שעשאה סתומה, סתומה שעשאה פתוחה, הרי זה יגנז. איזו היא פתוחה, כל שלא התחיל בראש השיטה, ואיזו היא סתומה, כל שהניח מבאמצע השיטה. וכמה יניח בראש השיטה, ותהא נקראת פתוחה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות. וכמה יניח באמצע השיטה, ותהא נקראת סתומה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות. הלכה טזגמר את כל הפרשה

19

מסכתות קטנות מסכת ספר תורה פרק א

 חכמים, ואמרו תגנז. הלכה חעברית שכתבו תרגום, תרגום שכתבו עברית, האזינו שעשו רצוף, או שעשו את המסורג שלא כהלכתו, אל יקרא בו. הלכה טגמר כל הספר ושייר בו פחות מדף, מסרגו ועושה אותו דף קטן ואינו נמנע. הלכה יפתוחה שעשאה סתומה, וסתומה שעשאה פתוחה, הרי זו תגנז. איזו היא פתוחה, כל שהתחיל מראש השיטה. כמה יניח בסוף השיטה ויתחיל מראש השיטה והיא נקראת פתוחה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות. הלכה יאגמר כל הפרשה בסוף הדף, אם שייר שיטה אחת ופרשה סתומה היא, מתחיל באמצע השיטה, ואם פתוחה היא, מתחיל מלמעלה, ומניח את השיטה ההיא.

20

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ג

 חבירו ארבע אמות פותח בשמאל נועל בימין. הגע עצמך שהיה עומד שם יכיל מימר ליה הוינא בעיית לעי היה מושיט לו צרורות יכיל מימר ליה מגחך הוינא באו גברא. [דף יג עמוד א] היו חמשה פתחים זה לפנים מזה שיעור כולן כמלוא מקדח. ודא מסייעא למאן דמרין בנאי חלון שהיא פתוחה לאיסטיב לא נעשית אלא להכניס את האורה מכיון שאין לה חזקה אינה מביאה את הטומאה:הלכה יאמתני' אין עושין חלל תחת רשות הרבים בורות שיחין ומערות ר"א מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים אין מוציאין זיזין וכצוצטראות לרשות הרבים אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח

1234567891011121314151617181920