פתוחה

פתוחה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3131 מקורות עבור פתוחה. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

אברבנאל ישעיהו פרק ט

 לבם יבואו דברים כאלה מפאת השגחתו, ועל זה אמר, מעתה ועד עולם קנאת ה' צבאות תעשה זאת, ולכן אמר תעשה בלשון עתיד, כלומר שכן תעשה הקנאה האלקית תמיד.ומ"ם למרבה היא סתומה, ולא נמצא במקרא באמצע המלה מ"ם סתומה כזאת, ובספר עזרא (נחמיה ב, יג) מצינו בהפך, מ"ם פתוחה בסוף המלה המ פרוצים, וכתב ה"ר אברהם אבן עזרא שהיה מ"ם למרבה המשרה סתומה, לאות השמש שישוב לאחור אליו, וחכמים ז"ל נתנו טעם לדבר כי המשרה של המשיח היא סתומה עתה, וחומות בית המקדש הם עתה פרוצים, וכאשר תפתח המשרה ותגלה בימות המשיח אז יסתמו חומות בית המקדש הפרוצים, ועוד אמרו

172

אברבנאל ישעיהו פרק י

 פארה וגומר תמצאהו פרשה בפני עצמה, ואם היה מענין סנחריב בתשלום הנבואה הקודמת לא היה ראוי להיות בו פרשה, אלא בפסוק ויצא חוטר מגזע ישי שהיה על הגאולה העתידה, ואין הדבר כן בספרים המדוייקים אשר לנו, כי התחלת הפרשה היא הנה האדון ה' צבאות, ובפסוק ויצא חוטר אין פרשה לא פתוחה ולא סתומה, לפי שהוא נסמך על הכתובים הקודמים, על כן אמרתי שתחילת הנבואה היא מתחילת הפרשה בפסוק הנה האדון וגומר, ויהיה פירוש הכתובים באחד משני דרכים, הראשון שמפני שזכר למעלה גלות עשרת השבטים, ומפלת סנחריב ועמו, ראה יתברך להודיע לישעיהו העתיד להיות עליהם בסוף גלותם, האם ישובו על ארצותם

173

אברבנאל ישעיהו פרק מג

 אביך הראשון אברהם חטא באומרו במה אדע ומליצי פשעו בי אין לך בכל המליצים שאתה סומך על זכותם שלא מצאתי בו פשע, יצחק אהב שונאי ואחלל שרי קדש בשביל עונותיהם עד כאן. ובעבור זה נתתי לחרם יעקב וישראל לגדופים, ויהיה לפי זה ואחלל ואתנה לשון עבר אבל מאשר וי"ו ואחלל פתוחה ווי"ו ואתנה בשב"א הטיבו לראות המפרשים שפירשוהו לעתיד שיחללם השם לאשמת העם ונוקשו ונלכדו בעון דורם עמהם וזהו ואחלל שרי קדש שהם הכהנים ואתנה לחרם יעקב וגומר, ועם היותם רעים וחטאים וראויים לעונשים וגדופים מתמידים אעפ"י כן ואעש למען שמי.

174

אברבנאל יחזקאל פרק כא

 בני עמון וגומר עד סוף הנבואה. ופרשת שתי נשים בנות. בעבור שהיה נבוכדנצר מסופק בצאתו מבבל אם ילך על ירושלם או על רבת בני עמון ומפני הקסם הלך על ירושלם ובני עמון שמחו ונעלצו והיו מחרפים ומגדפים את ישראל, לכן צוה השם לנביא שינבא עליהם שהחרב שהוחדה לישראל עדיין היא פתוחה להם גם כן ואם לא תהיה עתה ועל זה אמר כאן חרב חרב פתוחה לטבח מרוטה להכיל למען ברק רוצה לומר חרב בבל היא פתוחה שיצאה מתערה והיא לטבח מרוטה ואותה חרב הוחדה ומורטה להכיל רוצה לומר לסבול ולהחזיק הרג רב, וגם כן למען ברק רוצה לומר למען יהיה

175

אברבנאל יחזקאל פרק מ

 תהיה קדושה בכהנים יותר גדולה ולזה יבדלו וירוחקו יותר מן העם.(לב) ואמר ויביאני אל החצר הפנימי אל הקדים להגיד שהביאו בשלשת הרוחות מאותו החצר הפנימי והראהו שלשת השערים שהיו בהם וכולם היו שוים במדות ובענינים. (לח) ואמרו ולשכה ופתחה באילים השערים ענינו שראה ברוח הצפון לשכה והיא פתוחה באילי השערים ששם ידיחו את העולה ר"ל כי לרוח צפון לצפונו של מזבח היתה שחיטת הקדשים והפשטם וניתוחם כמ"ש בתורה (ויקרא א, יא) צפונה לפני ה', (לט) וזכר שעל שלחנות של שיש היו מדיחים אותם והוא אומרו ובאולם השער שנים שלחנות מפה ושנים שלחנות מפה לשחוט אליהם העולה ר"ל לשחוט עליהם,

176

אברבנאל הושע פרק ה

 כל איש אשר ימצא עולה לבית ה', וכמו שאמר בפ' חלק (סנהדרין ב, א) א"ר יוחנן הם העמיקו יותר משלי אני אמרתי כל שאינו עובר לרגל עובר בעשה והם אמרו כל העולה לרגל ידקר בחרב, וכפי דרכם שהוא היותר נכון ואמתי יהיה ושחטה מקור כדברי הראב"ע כי לכן באה השי"ן פתוחה כאלו אמר ולשחוט העולים שטים העמיקו שעמקו עלילותיהם לשפוך דמם והרב רבי דוד קמחי פירש השטים שהם עובדי העבודה זרה לפי שהם שוטים מדרכי האל ומעבודתו כאשה השוטה הם העמיקו סרה לשחוט ולזבוח לע"ז וכן הוא דעת המתרגם שאמר ודבחין לטעוון מסגן, ואמנם אמרו ואני מוסר לכולם תרגמו על

177

אברבנאל זכריה פרק ג

 כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע וגומר, כי מה היא האבן הזאת שיוחסה אל יהושע ולא יוחסה אל זרובבל האם היה יסוד הבנין שיסדו הבית בימי כורש כדברי רש"י ובטלו את המלאכה ושעליה יהיו שבעה עיני ה' לשומרה מאת הצרים החושבים להשבית מלאכתם, הנה יקשה באמת אומרו הנני מפתח פתוחה כי אם לא בוטל הבנין ונגמרה המלאכה מה הפתוח שהיה בזה, ורש"י פירש מתיר קשריה ומפר עצת האויבים ולא יפול בזה שם פתוח. גם ענין השבעה עינים שכתב הרד"ק בשם אביו שהם שבעה אנשים והם זרובבל יהושע כהן גדול עזרא נחמיה חגי זכריה ומלאכי יקשה למה יחסם אל האבן,

178

אברבנאל זכריה פרק ה

 להיות שמה, לפי שלא יקשה בעיני הנביא איכה ואיככה תתחבר הגאולה העתידה לבנין בית שני ולמה לא נעשה קבוץ הגליות כולם עתה בתחילת בנין בית שני, לכן הודיעו שבימי בית שני ירבו הפריצים הגנבים והנשבעים בשקר וכאשר יתמלא סאתם יוציא הקב"ה מגילה כתובה פנים ואחור מהפשעים והפושעים כסוחר החנוני שחנותו פתוחה וכל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול והיד כותבת ובעל החנות מוציא מגילה בסוף החדש או השנה מי לקח מחנותו כבר ונפרעין ממנו מדעתו ושלא מדעתו, כן היה ה' שהאריך אפו לאנשי בית שני לראות אם יעשו תשובה על עונותיהם וכיון שלא שבו מוציא מגילה מהחובות שחייבים לו כדי לגבותם

179

אור החיים ויקרא פרשת בהר - בחקותי פרק כו

 לאות בספר תורה ולא בתפילין, והוא מה שרמז הכתוב כאן אם בחקתי פירוש חקיקות האותיות תלכו כמשפטיהן לחוק אות' לא לכל תמחקו אלא ואת מצותי שהם תפילין תשמרו לבל תחקו אפילו דבק שבין אות לאות, ואומרו ועשיתם אותם יתבאר על דרך מה שפסק הרא"ש בתשובה ט"ז כלל ג' וז"ל מ"ם פתוחה שנדבק פתיחתה ימחוק כולה ויכתוב אחרת במקומה אבל גרירת הסתימה אינו עושה אותה אות דהוה ליה חק תוכות ואמרינן (גיטין כ' א) וכתב ולא חקק וכו' ע"כ, והוא אומרו ועשיתם אותם פירוש שאין לחוק תוכה אלא לגוררה ולעשות אחרת במקומה:לה) עוד ירמוז על פי מה שהעלו האחרונים (מ"א

180

אור החיים במדבר פרשת חקת פרק יט

 הזבובים והרמשים ואותה שהיתה מלאה זבל הגם שיכנסו לה קצת מהרמשים לא ישוה לשל דבש, כמו כן אדם מישראל שמת להיותו מלא קדושה המתוקה והעריבה בצאת הנפש ונתרוקן הגוף יתקבצו הקליפות לאין קץ שהם כוחות הטומאה התאבים תמיד להדבק בקדושה ליהנות מהערב, ולזה יטמא באהל ואפילו אלף בתים מקורים ואחת פתוחה לחברתה הטומאה תמלא כל החלל המקורה, מה שאין כן אשר לא מזרע ישראל להיותו מושלל מהקדושה אין כל כך התקבצות הטומאה אלא חלק הממית הנדבק בגוף, ואשר יסובב הכל היא התורה:ובזה מצאתי נחת רוח למה כשצוה ה' פסח במצרים הקפיד ה' על ב' דברים, הא' דין ערל וצוה

1234567891011121314151617181920