פתוחה

פתוחה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3131 מקורות עבור פתוחה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר מ' ו' ת' סימנא דמלאך המות

 עלמא, בגין דאת דא הוה טאס על רישיה דאדם, בשעתא דכתיב ותקח מפריו, מ' פריו. והוה מחכא ו"ת, בזמנא דכתיב, ותאכל, ותתן, ותפקחנה. כדין אתבני מות על עלמא.[אות תסז] פנחס הוה חמי ליה השתא ההוא את מ', טאיס על רישיהון דישראל. והאיך חמא ליה. חמא דיוקנא דמ' פתוחה, מליא דמא. כיון דחמא ליה, אמר הא ודאי סימנא דמלאך המות, מיד חטף לה, אדכר עלה שמא מפרש, ונחית להאי את לגביה. ומה דהוה ר"ח, אתצריף רמ"ח. כדין ויקח רמח בידו. וע"ד כתיב מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי, דקני לשמא קדישא, דהוו מחברין ליה ברשו אחרא. בתוכם, מאי בתוכם. בגין

92

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת וילך מאמר עניית אמן

 אמן. קיומא דכלהו ההוא נחלא דנגיד ונפיק, אמן אקרי, דתניא מן העולם ועד העולם, עולם דלעילא, עולם דלתתא. אוף הכא אמן ואמן, אמן דלעילא, אמן דלתתא. אמן קיומא דכלהו, והא אוקימנא אמן באינון אתוון.[אות מ] ר"ש אמר, אלף עמיקא דבירא דכל ברכאן מתמן נבעין ונפקין, ומשתכחין. מ"ם פתוחה, נהרא דנגיד ונפיק, ואקרי מ"ם. והוא רזא דתנינן, מ"ם פתוחה, מ"ם סתומה. כמה דאוקימנא, לםרבה המשרה.[אות מא] נון פשוטה, כללא דתרין נונין, נון פשוטה, נון כפופה. נון פשוטה כללא דאת וא"ו, בג"כ כלא אקרי נון ואו נון. וברזא דמתניתא הכי תאנא, ו' דכר, ן' פשוטה כללא דדכר ונוקבא, נון כפופה,

93

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר אותיות דרב המנונא סבא

 מטעם דהא לא יאות לעלמא למיקם בלא מלך כלומר, שאין העולם יכול לעמוד ולהתקיים בלא התלבשות בסדר ג' האותיות מל"ך.וביאור הדברים הוא, כי המ'דמלך ה"ס החסד הגדול, בסוד יומם יצוה ה' חסדו (תהלים מ"ב) שהוא יומא דאזיל עם כלהו יומי, שז"ס מ' פתוחה בהרוחה גדולה. והל'דמלך ה"ס מגדל הפורח באויר, שהיא בינה שנעשית חכמה בראש א"א ומתפשטת לז"א. והך'דמלך ה"ס המלכות, שהיא הנוקבא דז"א, כי אין מלך בלא מלכות. ולא עוד, אלא שכל הגדלות של אלו המוחין הגבוהים אינם מתגלים זולת ע"י המלכות וברשותא דידה. ובעת הזאת נבחנת

94

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר עמי אתה בשותפא

 הרקיע, בטוח הוא שלא יקבל יותר ממה שעולה לתועלת העליון ית'. וזה אמרו ואמאי אתחפי ואתכסי מעינא, בגין לתועלתא עלאה כמבואר.[אות סז] ולאמר לציון עמי אתה: ולאמר, היינו לאמר לאלו השערים והדברים המצוינים אלו על אלו, דהיינו לחידושי התורה, עמי אתה, אל תקרא עמי אתה, עם ע' פתוחה, אלא עמי אתה, עם עין חרוקה, שפירושו, להיות שותף עמי, מה אני עשיתי שמים וארץ בדברי, כמו שנאמר, בדבר ה' שמים נעשו, אף אתה כך, שבדברי חכמה שלך, עשית שמים וארץ חדשים. אשרי הם העמלים בתורה.פירוש, בחינת הקבלה נקראת תרעין, שהם השערים הפתוחים לקבל, ובחינת ההשפעה ע"י המ"ן נקראת מלין

95

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר הקירטא

 שאינו רשאי לקצר, הוא מצד אות ו', והנפילה דמשה היתה באות פ' דהיינו מ' יום ומ' לילה שביחד הם פ', והכל הוא סוד ב' האותיות פ' ו', שבמלה ואתנפל, שבכתוב ואתנפל לפני ה' ארבעים יום וארבעים לילה. וכלא מ' ם', י' נקודה באמצע, אתעביד מים. והכל הוא ב' ממין, האחת פתוחה והשנית סתומה, ונקודת י' נמשכת באמצען, ונעשה הצירוף מים.ביאור הדברים. כי אחר שביאר הזהר המשכת המוחין של הנוקבא באחורים ובפנים בכללות, הולך לבאר כאן בנין ג' הקוין של הנוקבא, מד' בחינות, א) מבחינת טעמים, ב) מבחינת נקודות, ג) מבחינת אותיות, ד) מבחינת הזמן. ותחילה מבאר מבחינת האותיות, ואומר

96

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר ודומה קאים ונטיל בחושבנא

 וממנה יוצאות. וכל נשמה ונשמה יש לה בהספר, שהוא הנוקבא, שיעור קומה, והוא נקרא שם. ושיעור קומה ההיא יוצאת בזווג על מסך, כנודע, ומסך הזה נק' חשבון, משום שקומת הזווג מחושב ומשוער בעוביות המסך, (כמ"ש בפתיחה לחכמת הקבלה לעיל חלק א' דף ה' אות י"ח עש"ה). וז"ש דספרא פתיח, שהנוקבא פתוחה לקבל נשמות מז"א. ובשמא אכתוב, שכל נשמה יש לה שיעור קומה מיוחדת שם בהספר. שהיא יוצאת על חשבון, שה"ס המסך. ודומה, שהוא מלאך הממונה על המתים, לדונם בקברותיהם, ולהכשירם לתחית המתים, ועל נפשות הרשעים לדונם בגיהנם. קאים ונטיל בחושבנא, קם בהתמנות שלו, ומקבל, כח לדון הגופות בחשבון, שה"ס המסך

97

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר הברכות

 היא סתומה מצד אחד, כמו שאתה אומר וראית את אחורי. פירוש, ראיה ה"ס חכמה, וכשהנוקבא מקבלת חכמה היא נסתמת מטעם חסרון חסדים, (כנ"ל ב"א דף ק"ד ד"ה את ע"ש) וע"כ נקראת אחורים, והכתוב אומר אז עליה, וראית את אחורי.פתיחא מהאי גיסא בגין וכו': ומצד השני הב' פתוחה, כדי להאיר פניה כלפי מעלה שהוא ז"א, וכן היא פתוחה כדי לקבל מלמעלה, מז"א, והיא פרוצה כמו אכסדרה, לקבל אור מרובה. כי האכסדרה מקבלת אור השמש יותר מבית. ומשום זה עומדת בראש התורה דהיינו ב' דבראשית כשה"כ פיה פתחה בחכמה ונתמלאה אור אח"כ בכל דברי התורה. שה"ס ותורת חסד על לשונה.

98

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר הרהורא דיליה ברחל הות

 עש"ה) כי שם פירושו השגה. אלא הקב"ה שהיה יודע שהיא לאה, דהיינו בינה ואינה צריכה להפגם מכח הצמצום של רחל, הראה אותו, דהיינו שהשפיע לו ראש וג"ר, ואמר, ראו בן שנולד בעולם. דהיינו שהשפיע לו ג"ר. ועל דא כתיב אם יסתר וגו' אל תקרא אראנו, באלף סגולה, אלא אראנו, באלף פתוחה. ומשום שנגלה לפני הקב"ה, כי שלא לדעת היה, ובדרך אמת הרהר יעקב ברצונו, לא נפסל ראובן מתוך השבטים הקדושים, כלומר, שלא היה נחשב לבן תמורה, כי אם לא היה כך, היה נפסל.[אות קפז] ובגין דהרהורא וכו': ומשום שההרהור הוא העיקר, והוא עושה מעשה, הקב"ה שהיה יודע המקום, שאותו

99

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר וימצא דודאים בשדה

 אות רכח] פתח ר' יוסי וכו': פתח ר"י ואמר, ויבא יעקב וגו' ותצא לאה לקראתו, שואל מאין ידעה שהוא בא. ומשיב, הנה אמרו שחמורו געה, וידעה לאה ויצאה לקראתו. וגרם החמור שיצא יששכר מלאה, וז"ש יששכר חמור גרם, אל תקרא גרם עם ר' סגולה, אלא גרם עם ר' פתוחה, שפירושו שהחמור גרם ביאתו לעולם.אמרת לאה וכו': אמרה לאה, יודע אני ודאי, שאם יבא יעקב באהלה של רחל אין לי להוציאו משם, לכן אחכה לו כאן, ויבא לאהלי.[אות רכט] כי שכור שכרתיך בדודאי בני: שואל, למה אמרה בדודאי בני, היה מספיק שתאמר בדודאים. ומשיב, כדי שיהיה ליעקב נחת ממה

100

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר וישב על המטה

 המטה: כמו שהיה משתחוה לה מקודם לכן, שנאמר וישתחו ישראל על ראש המטה, כן עתה ישב עליה. פירוש, מטה היא המלכות המקבלת מיעקב שה"ס ז"א. ווישב על המטה, היינו שהשפיע אליה.למאן הוה סגיד וכו': שואל, למי היה משתחוה יעקב, תאמר שהשתחוה אל המטה שהוא המלכות, הרי המטה היתה פתוחה לקבל ממנו, ואין המשפיע משתחוה אל המקבל ממנו. ומשיב, אל המילה, שה"ס יסוד, היה משתחוה, כי היתה חביבה לו. פירוש. מטה פירושה מלכות, ראש המטה, פירושה יסוד שהוא ראש של המלכות, ואומר הכתוב, שהשתחוה אל מדת היסוד, החביבה מכל הספירות.[אות נא] כי חלל וגו' ובעל בת אל נכר: הוקשה

1234567891011121314151617181920