פשרה

פשרה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3341 מקורות עבור פשרה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

דניאל פרק ב

 ח) עָנֵה מַלְכָּא וְאָמַר מִן יַצִּיב יָדַע אֲנָה דִּי עִדָּנָא אַנְתּוּן זָבְנִין כָּל קֳבֵל דִּי חֲזֵיתוֹן דִּי אַזְדָּא מִנִּי מִלְּתָא:(ט) דִּי הֵן חֶלְמָא לָא תְהוֹדְעֻנַּנִי חֲדָה הִיא דָתְכוֹן וּמִלָּה כִדְבָה וּשְׁחִיתָה הזמנתון הִזְדְּמִנְתּוּן לְמֵאמַר קָדָמַי עַד דִּי עִדָּנָא יִשְׁתַּנֵּא לָהֵן חֶלְמָא אֱמַרוּ לִי וְאִנְדַּע דִּי פִשְׁרֵהּ תְּהַחֲוֻנַּנִי:(י) עֲנוֹ כשדיא כַשְׂדָּאֵי קֳדָם מַלְכָּא וְאָמְרִין לָא אִיתַי אֲנָשׁ עַל יַבֶּשְׁתָּא דִּי מִלַּת מַלְכָּא יוּכַל לְהַחֲוָיָה כָּל קֳבֵל דִּי כָּל מֶלֶךְ רַב וְשַׁלִּיט מִלָּה כִדְנָה לָא שְׁאֵל לְכָל חַרְטֹּם וְאָשַׁף וְכַשְׂדָּי:(יא) וּמִלְּתָא דִי מַלְכָּה שָׁאֵל יַקִּירָה וְאָחֳרָן לָא אִיתַי דִּי יְחַוִּנַּהּ קֳדָם מַלְכָּא לָהֵן אֱלָהִין דִּי מְדָרְהוֹן עִם בִּשְׂרָא לָא

2

משנה מסכת כתובות פרק י

 וכך היו כותבין בירושלים שעות היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה:משנה ו[*] מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה ראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השניה מוציאה מהלוקח וראשונה מן השניה והלוקח מן הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב:

3

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ג

 לזה מנה ולזה מנה שהודה מפי עצמו אמ' לשנים גזלתי את אחד מכם מנה ואחד מכם מאתים ואיני יודע אי זה מכם נותן לזה מאתים ולזה מאתים ואם לאו היה לו לשתוק זה אומ' מאתים שלי וזה אומ' מאתים שלי נותן להם מנה והשאר לא יתן להם עד שיעשה ביניהן פשרה הלכה ושנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים בשעת התביעה זה אומ' מאתים שלי וזה אומ' מאתים שלי נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבוא אליהו אמ' ר' יוסה אם כן מה הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו וכן שני כלים

4

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ב

 שרגליו של אחד מהם רעות אינן רשאין לעבור עליו נפל רשאין לעבור עליו היה אחד מהן טעון ואחד רכוב [מעבירין את טעון מפני הרכוב אחד טעון] ואחד ריקן מעבירין את הריקן מפני הטעון אחד רכוב ואחד ריקן מעבירין את הריקן מפני הרכוב היו שניהן טעונין שניהן רכובין שניהן ריקנין עושין פשרה ביניהן וכן שתי ספינות שהיו באות זו כנגד זו אחת פרוקה ואחת טעונה מעבירין את הפרוקה מפני הטעונה שתיהם פרוקות ושתיהן טעונות עושות פשרה ביניהן הלכה יאשנים שהיו מהלכין ברשות הרבים אחד רץ ואחד מהלך שניהם רצין שניהם מהלכין שניהם ממשמשין והזיקו זה את זה שניהן פטורין שלזה

5

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק א

 אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט וכן הוא אומ' ביהושפט ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפוטו ושמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה והלא כבר נאמר ועמכם בדבר המשפט אין לך אלא מה שעיניך רואות רבן שמע' בן גמל' אומ' כשם שהדין בשלשה כך פשרה בשלשה יפה כח פשרה מכח הדין כיזה צד שנים שדנו יכולין לחזור בהם ושנים שפישרו אין יכולין לחזור בהם:

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ג

 נפלו אין אונסין לבהמה. חמורים שהיו רגלי אחד מהן רעות אין רשאין לעבור עליו [נפל רשאין לעבור עליו]. מהו רשאין לעבור עליו. דרסין עלוי ועברין. היה אחד ריקן ואחד טעון מעבירין את הריקן מפני הטעון אחד פרוק ואחד טעון מעבירין את הפרוק מפני הטעון היו שניהן טעונים שניהן פרוקין יעשו פשרה ביניהן. שתי עגלות שתי ספינות אחת טעונה ואחת ריקני' מעבירין פרוקה מפני הטעונה שתיהן פרוקות או טעונות יעשו פשרה ביניהן. הנכנס למרחץ נותן כבוד ליוצא והיוצא מבית הכסא נותן כבוד לנכנס. זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. ר' זעירא בעי שנו והזיקו מהו נישמעינה מהדא חמשה שישבו על ספסל

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק י

 לון רבי מנא אנא ידע כד זבנתון אילין חקלוותא לא הוו אילין שקיעיא קדמיכון:הלכה ומתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השנייה מוציאה מיד הלוקח והראשונה מן השנייה והלוקח מיד הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהן וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב: גמ' אמר רבי יוסי הדא אמרה ההן דיזיף מן תרין בני נש אתא תניינא אמר ליה קומי פושרין אמר ליה ולית סופיה דקדמייא משמע ומיתי מיטרוף יכיל מימר ליה פושרין ואין טרף טרף פישר מן השני חזקה שהראשון בא וטורף פישר מן הראשון א"ר

8

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה ב

 רבן גמליאל, מה ראה משה לומר, כי יבא אלי העם. אמר לו, אם לאו מה יאמר [אמ' לו, יאמר, כי יבא העם לדרוש אלהים; אמר לו,] כשהוא אומר, לדרוש אלהים, יפה אמר. כי יהיה להם דבר בא אלי, בין טומאה לטהרה. - ושפטתי בין איש, זה הדין שאין בו פשרה. - בין רעהו, זה הדין שיש בו פשרה, ששניהם נפטרין זה מזה כרעים. - והודעתי את חוקי האלהים ואת תורותיו. חקים אלו מדרשות, והתורות אלו ההוראות, דברי ר' יהושע; ר' אלעזר המודעי אומר, חקים אלו עריות, שנאמר +ויקרא יח ל+ לבלתי עשות מחקות התועבות, והתורות אלו ההוריות. ויאמר חותן משה אליו לא טוב

9

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 רבן גמליאל מה ראה משה לומר כך כי יבא אלי העם לדרוש אלקים. אמר לו ואם לאו מה יאמר כי יבא אלי העם לדרוש כשאמר אלהים יפה אמר.פסוק טז(טז). כי יהיה להם דבר בא אלי בין טומאה לטהרה. ושפטתי בין איש זה דין שאין בו פשרה ובין רעהו זה דין שיש בו פשרה ונפטרין והולכין כרעים. והודעתי את חקי האלקים אלו גזירות ואת תורותיו אלו הוראות כך דברי ר' יהושע. ר' אלעזר המודעי אומ' והודעתי את חקי האלקים אלו עריות ואת תורותיו אלו גזירות.פסוק יז(יז). ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עושה חביב

10

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא צה

 לו אם לאו מה אתה אומר אמר לו הריני הולך ומפייסם אמר לו עד שאתה כאן אני אומר לך שאין שומעים לך כיון שהלך משה אצלם אמר להם היד ה' תקצר הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטופו הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו (תהלים עח כ) אמרו פשרה היא זו אין בו כח לתת אלינו שאלתינו. ויצא משה וידבר אל העם וירד ה' בענן וישארו שני אנשים במחנה, יש אומרים בקלפי נשתיירו לפי שאמר לו הקב"ה למשה לבור לו שבעים זקנים אמר משה מה אני עושה הרי הם נופלים ששה וששה לכל שבט ושבט וחמשה חמשה לשני

1234567891011121314151617181920