פרעה

פרעה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5481 מקורות עבור פרעה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה ל

 לוי מש' ר' יוחנן אפילו איסטרובילין שלריחים נימחא במים והכא את אמר ויהיו בני נח היוצאים (בראשית ט יח) אתמהא אלא רואה עולם חדש, יוסף אתמול ענו בכבל רגלו (תהלים קה יח) ועכשיו ויוסף הוא השליט על הארץ (בראשית מב ו) אלא רואה עולם חדש, משה אתמול הוא בורח מפני פרעה ועכשיו משקעו בים אלא רואה עולם חדש, איוב אתמול ישפוך לארץ מררתו (איוב טז יג) ועכשיו ויוסף י"י את כל אשר לאיוב למשנה (שם /איוב/ מב י) אלא רואה עולם חדש, מרדכי אתמול היה מוכן לצליבה ועכשיו הוא צולב את צולבו אלא רואה עולם חדש, רבנין אמ' כל מי

162

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

 ונפסח ונתרפא, לוי בן סוסי הראה בריכה לפני ר' ונפסח ולא נתרפא.ונברכו בך הגשמים והטללים בזכותך. ה"ה ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה וגו' (אסתר ב כב), זה מהול וזה ערל וחס עליו אתמהא, ר' יודה אמר מזקנים אתבונן וגו' (תהלים קיט ק) אמר יעקב בירך את פרעה ויברך יעקב את פרעה (בראשית מז ז), יוסף לא גילה לו, דניאל לא גילה לנבוכדנצר, אף אני ויגד לאסתר המלכה, אמר ר' נחמיה אמר הקב"ה לאברהם ונברכו בך אין ליעתר עתירין אינון מינן, אלא לשאלה כשהן נכנסין לצרה הן שואלים לנו ואנו מגלים להם.(ד) [וילך אברם כאשר דבר אליו י"י

163

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 וחמינן מה בגווה, וכיון שפתחה הבהיקה ארץ מצרים מאורה, ר' עזריה ור' יונתן מש' ר' יצחק איקונין שלחוה נמסרת לראשי דורות, להלן כת' והנערה יפה עד מאד (מ"א =מלכים א'= א ד) מגעת עד איקונין שלחוה, ברם הכא כי יפה היא מאד מאיקונין שלחוה.(טו) [ויראו אותה שרי פרעה ויהללו אותה] ר' יוחנן אמר מתעלה והולכת, ההן אמר אנא יהב מאה דינרין ועלל עימה, וההן אמר אנא יהב דינרין מאתן ועלל עימה, אין לי אלא בעלייתן, בירידתן מניין תלמוד לומר ויקחו את ירמיהו (ירמיה לח ו) מעלים אתו, אין לי אלא בעולם הזה, לעתיד לבוא מניין תלמוד לומר ולקחום עמים

164

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מא

 המלך, מה שביקש לעשות לנו עשינו לו, כך אוי לדור ששפט את שופטיו ויהי בימי שפט השופטים. ויהי בימי אחשוירוש (אסתר א א), ויבקש המן להשמיד וגו' (שם /אסתר/ ג ו), למלך שהיה לו כרם וניזדווגו לו ג' שונאים, הראשון התחיל מקטף בעוללות, השיני מזנב באשכולות, השלישי מעקר בגפנים, כך פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו (שמות א כב), נבוכדנצר החרש והמסגר אלף (מ"ב =מלכים ב'= כד טז), ר' ברכיה בשם ר' יהודה החרש אלף והמסגר אלף, רבנין אמ' כולם אלף, המן ביקש לעקור כל הביצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים וגו' (אסתר ג יג). כיון שראו כך התחילו

165

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מה

 ילדה [לו], אלא לו ולה דרוש לא ילדה לה שרי לו אברם.ולה שפחה מצרית שפחת מלוג היית והיה חייב במזונותיה ולא היה רשאי למוכרה, בעון קומי ר' שמעון בן לקיש מהו דתנינן עבדי מלוג, אמר להון מה דאת מליג מליג, אמר ר' שמעון בן יוחי הגר בת פרעה היתה, כיון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו נטל בתו ונתן לה, אמר מוטב תהא בתי שפחה בבית זה ולא מטרונה בבית אחר הה"ד ולה שפחת מצרית ושמה הגר אמר הא אגריך, אף אבימלך כיון שראה ניסים שנעשו לשרה בביתו נטל בתו ונתן לה [אמר מוטב תהא בתי שפחה בבית זה

166

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מט

 זכר צדיק לברכה, וכל המזכיר את הרשע ואינו מקללו עובר בעשה מה טעם ושם רשעים ירקב (שם שם /משלי י'/) אמר ר' שמואל בר נחמן שמותן שלרשעים דומים לכלי קורייס מה כלי קורייס כל מה שאת משתמש בהם הן עומדים, הנחתם הם מתרפים, כך שמעת מימיך אדם קורא שם בנו פרעה סיסרא סנחריב אלא אברהם יצחק ויעקב ראובן שמעון [לוי] ויהודה, רב אמר ארור המן ובניו, אמר ר' פינחס חרבונא זכור לטוב, אמר ר' שמואל בר נחמן מצינו בהקב"ה מזכיר שם ישראל ומברכן שנ' י"י זכרנו יברך (תהלים קטו יב), ר' הונא בשם ר' אחא אין לי אלא ששים ריבוא

167

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נג

 שלקוצים החזיר לו חבילות שלקוצים פקדתי את אשר עשה עמלק (ש"א =שמואל א'= טו ב), שרה הפקידה אצלו מצוות ומעשים טובים החזיר לה מצוות ומעשים טובים וי"י פקד את שרה וגו'. אמר ר' יצחק כת' ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע (במדבר ה כח) וזו נכנסה לבית פרעה ויצתה טהורה לאבימלך ויצתה טהורה אינו דין שתפקד. אמר ר' יודה אפעלגב /אף על גב/ דאמר רב הונא מלאך הוא שממונה על התאווה אבל שרה לא צרכה לדברים הללו אלא הוא בכבודו וי"י פקד את שרה וגו'.(ב) [ותהר ותלד שרה לאברהם] מלמד שלא גינבה זרע ממקום אחר, בן

168

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נה

 שנאה מקלקלת את השורה, אמר ר' שמעון בן יוחי תבוא חבשה ותעמוד על חבשה, תבוא חבשה שחבש אברהם אבינו לילך ולעשות רצונו שלמי שאמר והיה העולם ותעמוד על חבשה שחבש בלעם לילך ולקלל את ישראל, תבוא אסרה [ותעמוד על אסרה, תבוא אסרה שאסר יוסף לקראת אביו] ותעמוד על אסרה שאסר פרעה לילך ולרדוף את ישראל, תני ר' ישמעאל תבוא חרב יד [ותעמוד על חרב יד, תבוא חרב יד שעשה אברהם אבינו שנ' וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו (בראשית כב י) ותעמוד על חרב יד] שאמר פרעה אריק חרבי תורישמו ידי (שמות טו ט).ויקח את

169

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פד

 במדבר בארץ המישור לראובני וגו' (דברים ד מג).(כג) [ויהי כאשר בא יוסף] וגו' ר' לעזר א' בקילוס היה.ויפשיטו את יוסף זה הפינס, את כתנתו זה חלוק, את כתנת הפסים זה הפרגוד, אשר עליו זה פמלניא.(כד) [ויקחוהו] מי היה זה שמעון, אמתי פרעה לו ויקח מאתם את שמעון (בראשית מב כד).וישליכו אתו הבורה והבור רק אין בו מים מים לא היה בו, נחשים ועקרבים היו בו, שני בורות היו אחד מלא צרורות ואחד מלא נחשים ועקרבים, אמר ר' אחא והבור רק נתרוקן בורו שליעקב, אין בו מים אין בו דברי תורה שנמשלו במים היך דאת אמ' הוי

170

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פו

 דסיכנין בשם ר' לוי כל העבדים רבן מאכילן תרומה אבל זה האכיל את רבו תרומה דאמר ר' יהושע בן קרחה מבנות יוסף לקח אלעזר.פוטיפר הוא פוטיפרע, פוטיפר שהיה מפטם פרים לעבודה זרה, פוטיפרע שהיה פוער עצמו לעבודה זרה, כיון שירד הפר לשם נעשה פוטינון.סריס פרעה שנסתרס בגופו מלמד שלא לקחו אלא לתשמיש וסירסו הקב"ה בגופו, לדוב שהיתה משכלת בבני אדניה אמ' פכרון ניביה כך מלמד שלא לקחו אלא לתשמיש וסירסו הקב"ה, הה"ד כי י"י אהב משפט לא יעזב את חסידיו (תהלים לז כח) חסידו כת' אי זה זה זה יוסף לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת (שם שם /תהלים

1234567891011121314151617181920