פרעה

פרעה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5481 מקורות עבור פרעה. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה פט

 שנים יעשה באפילה, ומאי טעם קץ שם לחושך שכל זמן שיצר הרע בעולם אופל וצלמות בעולם, דכתיב (שם /איוב כ"ח/) אבן אופל וצלמות, נעקר יצר הרע מן העולם אין אופל וצלמות בעולם, דבר אחר קץ שם לחשך, זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום.ב ויהי מקץ שנתים ימים, (משלי יד) בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור, אמר ר' שמעון בר אבא כגון בין שותה חמין לשותה צונן, ודבר שפתים אך למחסור, מלקט עצמות אחד בציפורן ואית דאמרי ר' שמעון בר אבא הוה ובשעה שהיה רואה עצמות שחורות היה אומר

152

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צ

 בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא [מא, לח] ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה, (שיר /השירים/ ו) אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה וגו', אחת היא יונתי תמתי, זה אברהם, שנאמר (יחזקאל לג) אחד היה אברהם ויירש את הארץ, אחת היא לאמה, זה יצחק, שהיה יחיד לאמו, ברה היא ליולדתה, זה יעקב, שהיה ברור ליולדתה שהוא צדיק, ראוה בנות ויאשרוה, אלו השבטים, (בראשית מה) והקול נשמע בית פרעה, מלכות ופילגשים ויהללוה, זה יוסף, ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה, אם מהלכים אנו מסוף העולם ועד סופו אין אנו מוצאים כזה.ב [מא, לט - מ] ויאמר פרעה אל

153

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא

 תמן מנשה קאים מקבל פתקין, אמרין נעול ונחמי אי אשכחן יתיה טעון לן במדיו דמכסא הא טב ואם לאו בצפרא נחמי מה נעבוד.ה דבר אחר וירא יעקב כי יש שבר במצרים, כתיב (משלי יא) מונע בר יקבוהו לאום וברכה לראש משביר, מונע בר יקבוהו לאום, זה פרעה, וברכה לראש משביר, זה יוסף, יקבוהו לאום, זה פרעה שגנז התבואה בשני רעבון והיו הבריות מקללין אותו, אבל יוסף זן את העולם בשני רעבון כרועה הזה שמנהיג את צאנו, עליו אמר דוד (תהלים פ) רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף, כשהיה רעב בימי דוד בקש עליהם רחמים מלפני הקב"ה ואמר רבון כל

154

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צב

 א"ל הא אתא ליה (בראשית א) וירא אלהים את האור כי טוב.ז [מד, ח] הן כסף וגו', תני רבי ישמעאל זה אחד מעשרה קלים וחמורין שכתובים בתורה הן כסף וגו' השיבנו אליך ק"ו ואיך נגנב, (שמות ו) הן בני ישראל לא שמעו אלי וק"ו ואיך ישמעני פרעה, (במדבר יב) ויאמר ה' אל משה ואביה ירוק ירק בפניה, ק"ו לשכינה י"ד יום, (דברים לא) הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם, ק"ו ואף כי אחרי מותי, (ירמיה יב) כי את רגלים רצתה וילאוך, ק"ו ואיך תתחרה את הסוסים, (שם /ירמיהו י"ב/) ובארץ שלום אתה בוטח וק"ו ואיך תעשה בגאון הירדן,

155

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג

 אדוני, בייה את מעביר עלינו אדוני שכך אמרת לנו הורידוהו אלי וגו', זו היא השמת עין נהפך הדבר שאמרת לסמיות עינים, אמר רבי סימון בנימוסות שלנו כתיב (שמות כב) ואם אין לו ונמכר בגניבתו, וזה יש לו לשלם, ידבר נא עבדך, יכנסו דברי באזנך, זקינתו של זה על ידי שמשכה פרעה לילה אחת לקה בנגעים הוא וכל ביתו, דכתיב (בראשית יב) וינגע ה' את פרעה, הזהר שלא ילקה אותו האיש בצרעת, אמו של זה לא מתה אלא מקללתו של אבא ומן תמן מיתת לה (שם /בראשית/ לא) עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה, הזהר שלא יחול בך קללה אחת

156

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צד

 בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צדא [מה, טז] והקול נשמע בית פרעה, כתיב (שיר /השירים/ ו) אחת היא יונתי תמתי, זה אברהם, שנאמר (יחזקאל לג) אחד היה אברהם, אחת היא לאמה, זה יצחק, שהיה יחיד לאמו, ברה היא ליולדתה, זה יעקב, שהיה ברור לאמו שהוא צדיק, ראוה בנות ויאשרוה, אלו השבטים, שנאמר והקול נשמע בית פרעה וגו', מלכות ופילגשים ויהללוה, זה יוסף, שנאמר (בראשית מא) הנמצא כזה וגו'.ב [מה, יז - יח] זאת עשו וקחו את אביכם וגו', את טוב, זה גרים של פול שהוא על עיקת נפש, לכולם נתן לאיש וגו', ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים וגו',

157

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צה

 נזכר באיזה פרק פירש הימנו, ואמר בלבו יודע אני שבפרק עגלה ערופה פירש ממני יוסף, אמר להם אם אתם יודעים באיזה פרק פירש ממני אני מאמין לכם, אף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש הימנו, מה עשה יוסף נתן להם עגלות שנא' (בראשית מה) ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו, ועד עכשיו לא נתנה תורה וכתיב באברהם (שם /בראשית/ כו) וישמור משמרתי, ומהיכן למד אברהם את התורה, רבן שמעון אומר נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של מים והיו נובעות תורה, ומנין שכן הוא שנאמר (תהלים טז) אף

158

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה ק

 לאמר וגו' אשר כריתי לי, בשעה שעמד יעקב עם עשו אמר ליה מה את בעי ממון או קבורה, א"ל מה לההוא גברא קבורתא הב לי ממון וסב לך קבורתא, הרבה ממון תכרה עליה, הה"ד (בראשית נ) בקברי אשר לקחתי לי אין כתיב כאן אלא אשר כריתי לי הכרתי עליה, ויאמר פרעה עלה, ויעל יוסף וגו', עד כאן להספד מכאן ואילך למלחמה, ויעל עמו גם רכב גם פרשים וגו', א"ר יצחק גדול העולמים היה שם ואית דאמרין כבוד חי העולמים.ו [נ, י] ויבאו עד גורן וגו', א"ר שמואל בר נחמן חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו אטד, וכי

159

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ג

 שם /ישעיהו/ מד כד) מי אתי כת' מי היה שותף עמי [בבריית העולם]. אמר ר' שמואל בר אמי מתחילת בריית העולם נתאוה הקב"ה לעשות לו שותפות בתחתונים, מה נפשך אם לעינין החשבון לא היה צריך למימר אלא אחד שנים שלשה או ראשון שיני שלישי, שמא אחד שיני שלישי אתמהא, אימתי פרעה להן הקב"ה, בהקמת המשכן ויהי המקריב ביום הראשון וגו' (במדבר ז יב) ראשון לבריית העולם אמר הקב"ה כאילו באותו היום בראתי עולמי, עשר עטרות נטל אתו היום, ראשון למעשה בראשית, ראשון למלכים ולנשיאים ולכהונה ולשכינה שנ' ועשו לי מקדש וגו' (שמות כה ח), ראשון לברכה ולעבודה ולאיסור הבמה ולשחיטה

160

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כו

 מעל כל פנים שלישראל, והא כת' כי הנער בן מאה שנים ימות (שם /ישעיהו/ סה כ) ודא מסייעא לר' חנינא, מה עבד ליה ר' יהושע, ראוי ליכלל עונשים, והא כת' כצאן לשאול שתו מות ירעם (תהלים מט טו) ודא מסייעא לר' חנינא, מה עבד ליה ר' יהושע, לפי שבעולם הזה פרעה בשעתו סיסרא בשעתו אבל לעתיד לבוא עושה מלאך המות סטטיונר שלהם הה"ד וירדו בם ישרים לבקר וצורם לבלות שאול מזבול לו (שם שם /תהלים מ"ט/) מלמד ששאול כלה וגופן אינו כלה, וכל כך למה מזבול לו על שפשטו ידיהם בזבול הה"ד בנה בניתי בית זבול לך וגו' (מ"א =מלכים

1234567891011121314151617181920