פרעה

פרעה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5481 מקורות עבור פרעה. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מא

 בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מאא [יב, יז] וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים וגו', כתיב (שם /תהלים/ צב) צדיק כתמר יפרח, מה התמרה הזו וארז, אין בהם לא עקומים ולא סיקוסים כך הצדיקים אין בהם לא עקומים ולא סיקוסים, מה התמרה וארז צילן רחוק כך מתן שכרן של צדיקים רחוק, מה התמרה וארז לבן מכוון למעלן כך הצדיקים לבן מכוון להקב"ה, הה"ד (שם /תהלים/ כה) עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי, מה תמרה וארז יש להן תאוה אף צדיקים יש להן תאוה, ומה היא תאותן הקב"ה שנאמר (שם /תהלים/ מ) קוה קויתי ה',

142

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מב

 עשיתי לו אמרו אוי לו לדור ששפטו את שופטיהם, הה"ד ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, (אסתר א) ויהי בימי אחשורוש, ומה צרה היתה שם להשמיד להרוג ולאבד, משל לשר שהיה לו כרם אחד ונזדווגו לו ג' שונאים הראשון מתחיל מקטף בעוללות, והב' מזנב באשכולות, והג' מעקר בגפנים, כך פרעה (שמות א) כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, נבוכדנצר (ירמיה כט) החרש והמסגר אלף, ר' ברכיה אמר החרש אלף והמסגר אלף, רבנן אמרין כלם אלף, המן ביקש לעקור הגפן כלה שנאמר (אסתר ג) להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים וגו', וכיון שראו הכל כן התחילו צווחים ווי הה"ד ויהי בימי

143

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מה

 ורבי נחמיה אמר לא לו ולא לאחר, ומה דכתיב לא ילדה לו, לו ולה, ולה שפחה מצרית ושמה הגר, שפחת מלוג היתה והיה חייב במזונותיה ולא היה רשאי למכרה, בעון קומי ריש לקיש מהו דתנא עבדי מלוג אמר להון כמה דתימא מלוג מלוג, אמר ר"ש בן יוחאי הגר בתו של פרעה היתה וכיון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו נטל בתו ונתנה לו, אמר מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה, ולא גבירה בבית אחר, הה"ד (בראשית טז) ולה שפחה מצרית ושמה הגר, הא אגריך, אף אבימלך כיון שראה נסים שנעשו לשרה בביתו נטל בתו ונתנה לו אמר מוטב שתהא בתי

144

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מט

 מה טעמיה זכר צדיק לברכה, וכל מי שהוא מזכיר את הרשע ואינו מקללו עובר בעשה, מה טעמיה ושם רשעים ירקב, א"ר שמואל בר נחמן שמותן של רשעים דומים לכלי קורייס, מה כלי קורייס כל מה שאת משתמש בהם הם עומדים הנחתם הם מתרפים, כך שמעת מימיך אדם קורא שם בנו פרעה, סיסרא, סנחריב, אלא אברהם יצחק יעקב, ראובן שמעון, רבי ברכיה ורבי חלבו משום רבי שמואל בר נחמן ור' יונתן כשהיה מגיע לפסוק הזה, אשר הגלה מירושלים עם הגולה וגו' הוה אמר נבוכדנצר שחיק עצמות ולמה לא הוה אמר כן בירמיה אלא שכל נ"נ שכתוב בירמיה חי הוי, ברם הכא

145

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נג

 טו) פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, שרה הפקידה אצלי מצות ומעשים טובים, החזיר לה הקב"ה מצות ומעשים טובים וה' פקד את שרה.ו וה' פקד את שרה אמר רבי יצחק כתיב (במדבר ה) ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע, זו שנכנסה לביתו של פרעה ולביתו של אבימלך ויצאת טהורה אינו דין שתפקד, אמר רבי יהודה ברבי סימון אע"ג דאמר רבי הונא מלאך הוא שהוא ממונה על התאוה אבל שרה לא נצרכה לדברים הללו אלא הוא בכבודו וה' פקד את שרה, ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו מלמד שלא גנבה זרע ממקום אחר, בן לזקוניו, מלמד שהיה

146

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נה

 מקלקלת השורה, אר"ש בן יוחאי תבא חבשה ותעמוד על חבשה, תבוא חבשה שחבש אברהם אבינו לילך ולעשות רצונו של מקום של מי שאמר והיה העולם שנאמר וישלח אברהם את ידו וגו', ותעמוד על חבשה שחבש בלעם לילך ולקלל את ישראל, תבא אסרה שאסר יוסף לקראת אביו ותעמוד על אסרה של פרעה שהיה הולך לרדוף את ישראל, תני רבי ישמעאל תבא חרב יד שעשה אברהם אבינו שנאמר וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו ותעמוד על חרב יד שאמר פרעה (שם /שמות/ טו) אריק חרבי, ויקח את שני נעריו אתו, א"ר אבהו שני בני אדם נהגו בדרך ארץ,

147

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע

 עמדו מכבשי ארצות ומזו עמדו מכבשי ארצות, מזו עמדו מחלקי ארצות ומזו עמדו מחלקי ארצות, קרבן בנה של זו דוחה שבת, וקרבן בנה של זו דוחה שבת, מלחמת בנה של זו דוחה שבת, ומלחמת בנה של זו דוחה את השבת, לזו ניתן שתי לילות ולזו ניתן שתי לילות, לילו של פרעה ולילו של סנחריב ללאה, לילו של גדעון ולילו של מרדכי לרחל, (אסתר ו) בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ושם הגדולה לאה, גדולה במתנותיה כהונה לעולם ומלכות לעולם, דכתיב (יואל ד) ויהודה לעולם תשב וגו', וכתיב (תהלים קלב) זאת מנוחתי עדי עד, ושם הקטנה רחל, קטנה במתנותיה יוסף לשעה, שאול

148

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פו

 ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר סימון אמר לפרה שהיו מושכין אותה למקולין ולא היתה נמשכת מה עשו לה משכו את בנה לפניה והיתה מהלכת אחריו על כרחה שלא בטובתה, כך היה יעקב אבינו ראוי לירד למצרים בשלשלאות ובקולרין אמר הקב"ה בני בכורי ואני מורידו בבזיון, ואם ליתן בלבו של פרעה איני מורידו פומבי אלא הריני מושך את בנו לפניו והוא יורד אחריו על כרחו שלא בטובתו והוריד את השכינה למצרים עמו, ר' פנחס בשם ר' סימון אמר מנ"ל שירדה השכינה עמו מדכתיב ויהי ה' את יוסף, מצרימה, תני בשם ר' נחמיה כל דבר שצריך למ"ד בתחלתו ניתן בו ה"א

149

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פז

 לט, י] ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ר' יודן בשם ר' בנימין אמר בניה של רחל נסן שוה וגדולתן שוה, נסן שוה ויהי כדברה אל יוסף יום יום, (אסתר ג) ויהי באמרם אליו יום ויום, ולא שמע אליה, (שם /אסתר ג'/) ולא שמע אליהם, וגדולתן שוה, (בראשית מא) ויסר פרעה את טבעתו, (אסתר ח) ויסר המלך את טבעתו, ויתן אותה על יד יוסף, ויתנה למרדכי, וילבש אותו בגדי שש, (שם /אסתר/ ו) ונתון הלבוש והסוס וגו' ויקח המן וגו', וישם רביד הזהב על צוארו (שם /אסתר/ ח) ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר

150

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פח

 לאדוניהם, בתשמיש אדוניהם, רבי אביתר אמר בקשו להזדווג לבתו של מלך, נאמר כאן חטאו ונאמר להלן ואיך אעשה וגו' וחטאתי לאלהים.ג ר' יודא בר סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן כתיב (תהלים מו) לכו חזו מפעלות ה' וגו', הקציף הקב"ה אדונים על עבדיהם ליתן גדולה לצדיקים, פרעה קצף על עבדיו ליתן גדולה ליוסף, עבדים על אדוניהם ליתן גדולה לצדיק, (אסתר ב) קצף בגתן ותרש, ליתן גדולה למרדכי, רבי יודן הוה משתעי אלין עובדא דבגתן ותרש, רב אמר קונדא מכירין נתנו בתוך מנעליהם, ר' חנין אמר מנגנין עשו לו לחנקו, שמואל אמר חכינא עשו לו בתוך ספלו, ויבוקש הדבר וימצא,

1234567891011121314151617181920