פרישה אורח חיים סימן צא

פרישה אורח חיים סימן צא

  

(א) עד שיכסה את לבו דתניא וכו'. בפרק מי שמתו ופירש רש"י היתה טלית חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה אף על פי שממתניו ולמעלה הוא ערום קורא קריאת שמע אבל לתפילה צריך הוא לראות את עצמו כאילו עומד לפני המלך ולעמוד ביראה ועיין בדרישה סימן ע"ד והוא הדין שאר ברכות כקריאת שמע דמי ומותר. ר"ן (שבת ד. ד"ה ומהא) ורש"ל (בביאורו לטור):
(ב) פירוש לאחר שהתיר אזורו. פירוש כדי לאכול:
(ג) מכאן יש ללמוד שצריך אדם לאזור וכו'. כתב ב"י דלשאר ברכות די באבנט שאין לבו רואה את הערוה ואין צריך אזור:
( ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.