פרי עץ חיים הלכות זכיה ומתנה פרק ח

פרי עץ חיים הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה ו
[ו] אמר אם ילדה זכר וכו'. מימרא בפ' מי שמת דף קמ"א ע"ב עיי"ש וכתב הרב המגיד ופירשה המחבר דוקא בשכיב מרע כדברי רבו ז"ל שכתב דבבריא לא משכחת לה דאי נמי קנו מידו הא קי"ל וכו'. ועוד אסמכתא היא דאם ילדה קאמר וכו'.
ולכאורה דברי הרב המגיד סתרי אהדדי ממ"ש בפ' כ"ב מהל' מכירה לדעת הרמב"ם ז"ל בדין עשירי ואם היה בנו וכו' פסק כר' יוחנן ויש אומרים דוקא בשכיב מרע אבל בבריא לא ויש שאין מחלקים וזה דעת המחבר עיי"ש. א"כ היאך כתב כאן להיפך דדוקא בשכיב מרע וכו' ובדוחק יש ליישב דבשלמא הכא שאמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.