פרי עץ חיים הלכות זכיה ומתנה פרק ג

פרי עץ חיים הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ה
[ה] כשם שהמוכר צריך לסיים המכר כמו שבארנו כך הנותן וכו'. ולכאורה קשה לדברי רבינו ממ"ש כאן למ"ש בפ' כ"א מהל' מכירה שהרי כתב כאן הואיל ולא סיים הדבר שנתן לו ואינו ידוע לא קנה כלום משמע דבעינן תרתי סיום וגם מינו ידוע ואילו בהל' מכירה כתב המקנה לחבירו דבר שאינו מסויים אם היה מינו ידוע אע"פ שאין מידתו ומשקלו ידועה קנה עיי"ש. הרי נראה תרתי דסתרן אהדדי וכו'. ולזה יש ליישב דמ"ש הואיל ולא סיים הדבר שנתן לו ואין ידוע לא קנה כלום הא ידוע אע"פ שלא סיים או סיים אע"פ שאינו ידוע לעולם דקנה וכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.