פרי עץ חיים הלכות ביכורים פרק ד

פרי עץ חיים הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא שנא' לאברהם כי אב המון גוים נתתיך וכו'. ולכאורה קשה טובא ממה שפסק רבינו בסוף הל' מעשר [שני] וז"ל ישראל וממזרים מתודים אבל לא גרים מפני שאין להם חלק בארץ והרי אומר כאשר נשבעת לאבותינו ומ"ש הרי גם בבכורים כתיב אשר נשבעת לאבותינו לתת לנו וכתב ומביאים וקורים. ועוד קשה שהרי אמרינן בש"ס במס' מכות כיון דאיכא גר דבעי למימר אשר נשבעת לאבותינו ולא מצי אמר אינו מביא וקורא והיאך כתב דהגר מביא וקורא. ועוד קשה מ"ש וכן כהנים ולוים מביאים וקורים מפני שיש להם ערי מגרש משמע דא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.