פרי חדש הלכות דעות פרק א

פרי חדש הלכות דעות פרק א

  


הלכה ו
[ו] כך למדו פי' מצוה זו וכו'. קרוב לזה דרשו בסוף פ"ק דסוטה אקרא דאחרי ה' אלקיכם תלכו עיי"ש.