פרי האדמה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

פרי האדמה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה כז
[כז] לפיכך הנכסים בחזקת היורשים. עיין בכנה"ג חו"מ סי' ר"נ בהגהת ב"י אות כ"ה דאפי' למ"ד נכסים בחזקת יורשים וכו' לגבי הקדש היינו דוקא כשהקדיש כל נכסיו וכו' יעו"ש גם אפי' למ"ד אם עמד חוזר היינו דוקא כשהמצוה חזר בפירוש אבל אם עמד ולא חזר בפירוש ואח"כ מת ובאים בניו לבטל ההקדש ויש בו משום מעילה מים עמוקים סי' ל"ד והביא תשובת הרש"ך ח"א סי' מ"א דהא דאם עמד חוזר היינו דוקא לגבי דידיה אבל לגבי יורש גמר ומקני להקדש טפי מנייהו וכמ"ש הבעל התרומות הביאה בית יוסף סימן רנ"ה וכו' יעויין שם:


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.