פרי האדמה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

פרי האדמה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה ב
[ב] הכותב כל נכסיו מתנה לאחד מבניו בין שהיה בריא או שכיב מרע אפילו היה בן קטן וכו' לא עשאו אלא אפוטרופא וכו' דאומדן דעתא הוא שלא נתכון אלא שיכבדוהו אחיו וכו'. במה דברים אמורים שכתב לבן בין הבנים אבל אם כתב כל נכסיו לבן בין הבנות או לבת בין הבנות או לאחד מן היורשים אפילו שלא שייר כלום מתנתו קיימת. כתב הרב המגיד ז"ל וז"ל חילוק זה מבואר בהלכות וכו' ואמרו הא מילתא כהלכתא בלא טעמא וכו' ושם בהלכות כתוב ופרשי רבנן דוקא כותב אבל שכיב מרע שאמר יירשני פלוני בני קנה הכל דקיי"ל כר' יוחנן ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.