פרי האדמה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

פרי האדמה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה א
[א] אבל בדברים לא זכה המקבל אלא כל אחד מהם עדין יכול לחזור בו. עיין מ"ש הרב המגיד וכן כתב מרן בשו"ע סי' רמ"א ואם אמר ליתן לחבירו מתנה מועטת אם חוזר בו יש בו משום מחוסר אמנה וכתב הסמ"ע דאלו מתנה מרובה לא סמכא דעתו דמקבל שיתן לו הנותן מתנה מרובה כזו ולא כעיר שושן שתלה הטעם בנותן דבמתנה מרובה לא היה דעתו מעולם ליתנה לו ובעיר שושן סי' ר"ד כתב כסברת המחבר דמתנה מועטת סמכא דעתיה דמקבל ובמרובה לא סמכא דעתיה יעו"ש:
ולענ"ד נ"ל דכונתו גם כן היא ודאי דהכל תלוי בדעת המקבל דכל דסמכא דע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.