פרי האדמה הלכות גניבה פרק ט

פרי האדמה הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה ה
[ה] הגונב את בנו או את אחיו הקטן וכן האפוטרופוסים שגנבו את היתומים שהם סמוכים אצלם ובעה"ב שגנב אחד מהסמוכים על שלחנו ומלמד תנוקות שגנב אחד מהקטנים הלומדים אצלו אף על פי שנשתמש בו ומכרו פטור שנאמר ונמצא בידו פרט לאלו שהם מצויים אצלם. הנה בזה הקשה מהריט"ץ ז"ל סי' קס"ה דף קל"ו במ"ש אחיו הקטן, דנראה דוקא קטן אבל גדול לא והא מתניתין סתמא קתני הגונב את בנו ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה מחייב וחכמים פוטרים והתם לא קתני קטן גם בש"ס לא מפרש לה בקטן.
והנה לענ"ד לא קשיא שהרי מתנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.