פרי האדמה הלכות גירושין פרק יב

פרי האדמה הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה טז
[טז] עיין מרן א"ה סימן טו"ב ס"ד ולענין יחוד שם סי' כ"ב סעיף י' ויש להסתפק אם זה הוא כשהם נשואות וקרובות ועיין דברי הטור בכלה שאפילו דלפי דבריה כו' יע"ש ובחמותה אפילו אינה חמותה עכשיו אלא מצפה להיות כו' שהאחים הם מאב ולהרי"ף והרמב"ם לקולא ועיין בספר בית שמואל סי' י"ז ס"ק ט"ו לפי סברת הרב המגיד להחמיר ולענין בת בעלה כיון דכתבו הטעם משום שנכנסה במקום אמה כמ"ש הב"ש שם ס"ק י"ד וכן פיר"שי ביבמות דף קי"ז ע"א יע"ש ועיין מ"ש רבינו פ"ז מהלכות גירושין לענין הבאת הגט בחמש נשים דאינם נאמנו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.