פרי האדמה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

פרי האדמה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ז
[ז] התוקף עבדו של חבירו וכו' ולא בטלו ממלאכה וכו' פטור וכו' ואם בטלו וכו' משלם לו וכו'. עיין בפ' הגוזל דף צ"ו תנן התם הגוזל עבדים והזקינו משלם כשעת הגזלה ר' מאיר אומר בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך דכקרקע דמי וברשותא דמריה קיימי וקאמר רב הלכה כר"מ וכו' ופריך ומי אמר רב עבדא כמקרקעי והאמר ר' דניאל וכו' אמר רב התוקף עבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור ואי ס"ד דכמקרקעי דמי הרי ברשותא דמאריה קאי הכא במאי עסקינן שלא בשעת מלאכה כי הא דבעו מרב הונא הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אם צריך להעלות ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.